Fond för pauvres honteux som har kommit på obestånd

Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux.

Företrädesvis till dem som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas, samt att andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare fram om andra.

SEB Enskilda Banken

Institutioner och Stiftelser

106 40 STOCKHOLM

SEB svarar på dina frågor om ansökningar i stiftelser eller utbetalningar av anslag och stipendier.

Stockholm: 08-763 72 20
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 10-11
Sommartid vecka 26-32 tisdag 10-11

 

Extra studiebidrag till ungdomar med föräldrar med svag ekonomi

Extra bidrag från CSN

Extra tillägg från CSN

Om du behöver mer pengar än studiebidraget,
kan du söka extra tillägg.

Vem kan få extra tillägg?

Du kan få extra tillägg
om du och dina föräldrar inte har så mycket pengar.
Som förälder menar vi den som har vårdnaden om dig.

För att du ska få extra tillägg,
måste din och dina föräldrars inkomst tillsammans
vara lägre än 125 000 kronor före skatt.
Vi räknar inkomsten från den 1 juli till den 30 juni.
CSN kontrollerar hur stor inkomst ni har
och bestämmer sedan om du kan få extra tillägg.

Du kan få extra tillägg
även om du är under 16 år.

Hur mycket kan du få?

Extra tillägget är mellan 285 och 855 kronor i månaden.
Hur mycket du får beror på familjens inkomst.

Ansökan om extra tillägg

För dig som behöver extra bidrag

Behöver du och din familj mer pengar än studiebidraget? Då kan du ansöka om extra tillägg.

Det finns några villkor för att du ska kunna få extra tillägg:

 • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni.
 • Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du studerar på heltid.
 • Du går en utbildning som ger rätt till extra tillägg.

Du kan få extra tillägg för studier på

 • kommunal gymnasieskola
 • fristående gymnasieskola
 • folkhögskola
 • komvux
 • kompletterande utbildningar.

Hur mycket får du?

Hur mycket du kan få i extra tillägg varje månad beror på din och din familjs ekonomi. CSN räknar med

 • era beräknade inkomster mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015, om du ansöker för läsåret 2014/15
 • en femtedel av er skattepliktiga förmögenhet över 75 000 kronor.
Så här mycket får du
Inkomst (före skatt), kr Extra tillägg per månad, kr
Lägre än 85 000 855
85 000-104 999 570
105 000-124 999 285

Vad räknas som inkomst?

När du söker extra tillägg ska du räkna med alla skattepliktiga inkomster. Det kan vara

 • lön
 • a-kassa
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • ränta
 • aktieutdelning.

Följande räknas inte som inkomster:

 • studiehjälp
 • studiemedel
 • barnbidrag
 • underhållsstöd eller underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Vems inkomster och förmögenhet räknas med?

Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar hur CSN räknar ut vilken inkomst du och din familj har.

Familjeförhållande och inkomster
Familjeförhållande Inkomst som räknas med
Båda föräldrarna är vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är inte gift eller sambo med någon. Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop. Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop. Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop. Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne. Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.
En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne. Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.
Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare. Din ekonomi räknas.
Du är gift. Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.
Du bor tillsammans med en person som du har barn med. Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.
Du är familjehemsplacerad. Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Med vårdnadshavare menar vi den eller de som har vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Exempel - Hannes ansöker om extra tillägg

Hannes föräldrar är skilda men har gemensam vårdnad om honom. Hans mamma tjänar 60 000 kronor före skatt för sitt arbete mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015. Hans pappa har a-kassa med 60 000 kronor före skatt under samma tid. Hannes har själv inga inkomster. Varken Hannes, hans mamma eller pappa har någon förmögenhet. Deras inkomster blir då totalt 120 000 kronor före skatt, och Hannes får därför 285 kronor i månaden i extra tillägg.

Hur ansöker du?

Du ansöker om extra tillägg på en särskild blankett som du kan beställa här på webbplatsen eller hämta från skolan. Om du vill ha extra tillägg för läsåret 2014/15, måste vi ha fått din ansökan senast den 30 juni 2015.

Skicka din ansökan till

CSN Postservice
833 81 Strömsund.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Reglerna utvidgas vid extratjänster

Utvidgningen av extratjänster gäller från och med den 1 juli 2017

Extratjänsterna utvidgas

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett bra jobb med schysta villkor. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns idag inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

För att kunna ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift.

För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten.

För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.

Utvidgningen gäller från och med den 1 juli 2017.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/extratjansterna-utvidgas/

Vårda närstående och få ersättning för förlorad inkomst

Närståendepenning

En person som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Vårda har här en vidare mening. Det finns inte något krav på att vården som den närstående ger ska bestå av traditionell sjukvård. Det räcker med att finnas till hands som medmänniska.

Det går att få närståendepenning även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under den tid närståendepenning betalas ut har den närstående rätt att vara ledig från arbetet.

Vem räknas som närstående?

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land.

Vad menas med svårt sjuk?

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Ansökan om närståendepenning

Det är den närstående som ansöker om närståendepenning. Till ansökan ska han eller hon bifoga blankett FK 3225 Läkarutlåtande – närståendepenning. Blanketten ska vanligtvis fyllas i av läkaren på den vårdenhet där den svårt sjuke vårdas. Läkaren lämnar sedan blanketten till den närstående, som bifogar den till ansökan om närståendepenning.

Det händer ibland att läkaren skickar läkarutlåtandet direkt till Försäkringskassan i stället. Det går att göra så också, men det är bättre om den närstående bifogar blanketten till ansökan. I vissa fall får Försäkringskassan in ett läkarutlåtande när det inte finns någon ansökan, vilket leder till onödigt administrativt arbete.

Läs mer

Närståendepenning - information för privatpersoner (pdf 98 kB, öppnar nytt fönster)

Närståendepenning och arbetslös

Blankett för sjukvården

3225 Läkarutlåtande - närståendepenning (pdf 114 kB, öppnar nytt fönster)

Skyddad dagpenning 65 procent

Skyddad dagpenning 65 procent

(från SEKO)

Om din ersättningsperiod tar slut kommer vi att utreda om du har rätt till en ny period. Då utreder vi också nivån på din dagpenning.

För att du inte ska behöva sänka din dagpenning för mycket om du uppfyllt ditt nya arbetsvillkor på en tjänst med lägre inkomst, finns en skyddsregel - skyddad dagpenning 65 procent.

När din ersättningsperiod tagit slut gör vi en nyprövning. Om du då uppfyller ett nytt arbetsvillkor kommer du att få en ny ersättningsperiod på 300 dagar.

Vi kommer då även fastställa en ny dagpenning utifrån ditt nya arbetsvillkor. I de fall din nya dagsförtjänst är mindre än 65 procent av din tidigare dagsförtjänst kommer din dagpenning att baseras på 65 procent av din tidigare dagsförtjänst.

Regeln kan bara tillämpas två gånger i följd

I de fall vi beslutar att dagpenningen ska vara 65 procent av den tidigare dagsförtjänsten ska även den tidigare normalarbetstiden kvarstå. 

Denna skyddsregel kan dock bara tillämpas två gånger i följd.

http://www.sekosakassa.se/sv/Arbetslos1/Ersattningsniva/Skyddad-dagpenning-65-/

Anställningsformer för arbetslösa

Bra länkar:

 1. Arbetsvillkor Under ramtiden skall du enligt huvudregeln ha arbetat minst sex månader med minst 80 timmar per månad för att uppfylla ett arbetsvillkor. Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor enligt huvudregeln kontrollerar a-kassan om du uppfyller arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Du skall i så fall under en sammanhängande period om sex kalendermånad har arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar under de sex månaderna.
 2. Följande sysselsättningar räknas som förvärvsarbete vid prövning av om ett arbetsvillkor är uppfyllt, klicka på mig!

 

FAKTABLAD Extratjänster 2016-12

Extratjänst

extratjanst 1

extratjanster2

 

Extratjänst är en form av särskilt anställningsstöd för personer som är arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen samt har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin med ersättning sedan 450 dagar. Syftet är att erbjuda anställning med kollektivavtalsenlig lön. Individen ska utföra välbehövda uppgifter och förstärka de verksamheter som de får arbete inom.

Faktablad om Extratjänster från Arbetsförmedlingen, tryck här!


Trainee brist

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar mellan 20-24 år, med fullföljd gymnasieutbildning som varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Traineejobb inom bristyrkesområden kan ges till arbetsgivare för anställning inom yrken där det regionalt råder brist på arbetskraft.

Det är lokal arbetsförmedling som bedömer inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. Bedömningen baseras på Arbetsförmedlingens prognoser.

Trainee välfärd

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar mellan 20-24 år med fullföljd gymnasieutbildning, som varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 6 månader att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft.

•Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och finansieras av landstinget.
•Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen och är offentligt finansierad.
•Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och är offentligt finansierad

 


Lönebidrag

Arbetsgivaren kan få lönebidrag för dig om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen.

 Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid!

 Det uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!

Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
 
Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per månad av den avtalsmässiga lönen, men den anställde kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.
 
Arbetsgivaren kan också få ersättning för särskilda kostnader med upp till 70 kronor per dag ett så kallat anordnarbidrag. Ersättningen kan du få om du är arbetsgivare på en allmännyttig organisation och har en anställd med ett lönebidrag som
täcker mer än 80 procent av lönekostnaden.
 
 

 Nystartsjobb

Du som fyller 21-26 år under året kan få nystartsjobb om du varit utan arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna.

♦Det uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!

Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!

Arbetsgivaren får en ersättning för dig som motsvarar en normalarbetsgivaravgift (31,42 %)

Har du  varit borta från arbetslivet i tolv månader får arbetsgivaren ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2x31,42%)

Nystartsjobb är en anställning hos en arbetsgivare där arbetsgivaren får en skattereduktion.
Det är arbetsgivaren som skickar in ansökan för den person de vill anställa.
Man kan vara inskriven i Jobb och utvecklingsgarantin innan men det är inget krav.  

Särskilt nystartsjobb

Om du har fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning på heltid och fyller 21–26 år under året kan arbetsgivaren få ersättning som motsvarar en normalarbetsgivaravgift plus ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften för ungdom.
 
 
 

Nystartsjobb

Om du är 27 år och äldre krävs att du saknat arbete under minst tolv av de senaste femton månaderna.

♦Uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!
Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
Arbetsgivaren får en ersättning för dig som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2x31,42%)

Faktablad Nystartsjobb


 Nystartsjobb

För dig som är ny i Sverige finns möjlighet till nystartsjobb om du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort inom de senaste tre åren.

Uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!
Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
Samma ersättning som ovan beroende på vilken ålder du har!

Faktablad Nystartsjobb


 Nyfriskjobb

Nyfriskjobben, som de kallas, heter egentligen särskilt nystarstjobb.  Den som anställer en sjukskriven får som mest en ersättning som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften (64,84 procent) under lika lång period som den anställde har varit sjukskriven.

Stödet riktas till personer som på heltid haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.


 Särskilt anställningsstöd (SAS)/ Förstärkt  särskilt anställningsstöd (FSAS)

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs. Syftet med ersättningen är att du som har svårt att få ett arbete lättare ska få en anställning. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd.

♦SAS ger inte något nytt arbetsvillkor!

♦FSAS ger inte något nytt arbetsvillkor!

Enligt reglerna för a-kassan är tiden på sådana praktikplatser inte tillgodoräkningsbara. Man kan ha ett SAS/FSAS i upp till 24 månader utan att det ger så mycket som en minut av kvalificerande tid till a-kassan.

Det räknas som godkänd överhoppningsbar tid så din dagpenning hos a-kassan påverkas inte och ej heller aktivitetsstödets storlek

Alltså detta är en "bra" anställning om man har "hög" a-kassa sedan tidigare jobb på den reguljära arbetsmarknaden och inte vill sänka sin a-kassa efter att anställningen är slut!

Du har rätt till semesterersättning när du har arbetat, även om du har särskilt anställningsstöd. Dina förmåner ska finnas i ett kollektivavtal eller om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal ska det vara likvärdiga förmåner. Där ska din rätt till semesterersättning regleras.

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i bransch

Ersättningen är 85 procent för arbetsgivaren av din lönekostnad, men högst 890 kronor per arbetsdag vid heltidsanställning. Arbetsgivaren får även ett handledarstöd på 50 kr/dag under de tre första månaderna.

Faktablad om särskilt anställningsstöd


Förstärkt särskilt anställningsstöd (FSAS)

När man har ett särskilt anställningsstöd och befinner sig i fas 1 eller fas 2 utgår ett handledarstöd på 50 kr/dag under de första tre månaderna.

Skillnaden mellan förstärkt särskilt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd är att from 1 februari 2012 kan en arbetsgivare som anställer en person som befinner sig i jobb och utvecklingsgarantin fas 3 få ett förstärkt handledningsstöd.

Detta förstärkta handledarstöd är på 150 kr/dag under de första 3 månaderna för att sedan sänkas till 100 kr/dag under de följande 9 månaderna

Svensk författningssamling om anställningsstöd:

17 a § Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas under högst 12 månader.


För personer som bedöms ha särskilda behov av en längre tid i
anställning med särskilt anställningsstöd för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden får, trots det som sägs i 5 b §, särskilt anställningsstöd lämnas för ytterligare en
period om högst 12 månader. Förordning (2013:1168).


 Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb

Du kan få stödet om du anställer en person som har fyllt 20 år, är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen och som har ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader eller som har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

EU/EES-personen får inte vara svensk medborgare
 
Du kan inte få stödet för EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare.
Du kan heller inte få stödet om du redan får något annat bidrag från staten för den arbetssökande.
 
Du kan heller inte få stödet om du redan får något annat bidrag från staten för den arbetssökande.
 
Arbetsgivaren kan få ersättning med 80 procent av lönekostnaden och som mest 800 kr per dag och ett bidrag på 50 kr per dag för handledning.

Ger inte något nytt arbetsvillkor!

Faktablad Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb


Allmänt anställningsstöd

Troligtvis finns inte detta stöd kvar längre!

Allmänt anställningsstöd får lämnas vid anställning av en person som är långtidsarbetslös och som under minst tolv månader omedelbart före anvisningen varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

I särskilda fall får stöd även lämnas för den som inte betraktas långtidsarbetslös på grund av att hon/han deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller under en kortare tid haft en anställning som inte inneburit att hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden stärkts.

Ungdomar under 25 år får anvisas allmänt anställningsstöd om de under minst 90 dagar varit anmälda som arbetssökande på förmedlingen.

Allmänt anställningsstöd lämnas i sex månader. Om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas i tolv månader i sådan verksamhet som innefattar offentliga investeringar eller investeringar av samhällsnyttig karaktär.

Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än ovan angivna antal månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Allmänt anställningsstöd lämnas med 50 procent av lönekostnaden dock högst 350 kronor per dag.

 


 Förstärkt anställningsstöd

Troligtvis finns inte detta stöd kvar längre!

Förstärkt anställningsstöd får anvisas en person som sedan 24 eller 48 månader antingen varit arbetslös eller har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som omedelbart före anvisningen under samma antal månader varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Vidare får förstärkt anställningsstöd anvisas den som har ett arbetshandikapp och som lämnar antingen en anställning hos Samhall eller ett offentligt skyddat arbete (OSA).

Även den som haft en kortare anställning eller deltagit i Kunskapslyftet, varit sjuk, föräldraledig eller liknande kan anvisas förstärkt anställningsstöd. En förutsättning är att anställningen eller avbrottet i inskrivningstiden inte stärkt personens ställning på arbetsmarknaden.

Förstärkt anställningsstöd får lämnas i 24 månader. Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än 24 månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Informationen nedan är från 2000

Faktablad allmänt/förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd

 


 Utvecklingsanställning

Kan du få om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, och om du har behov av en mer anpassad arbetssituation!

♦Utvecklingsanställning uppfyller arbetsvillkoret för att få rätt till a-kassa/ny a-kassa!

Lön enligt kollektivavtal eller lön som liknar kollektivavtal.

 Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på som mest 16 700 kronor varje månad för dig!

Denna anställning är "bra" om du har väldigt låg eller ingen a-kassa sedan tidigare! men se till att du verkligen får arbeta i minst ett år annars blir den nya a-kassan: t ex 8 månaders lön= en årsinkomst!

Denna anställning är inte fördelaktig om du har "hög" a-kassa idag!

Faktablad utvecklingsanställning


Aktivitetsstöd

Då kallas jobbet arbetspraktik!

Uppfyller du villkoren för a-kassa får du aktivitetsstöd.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Arbetsgivare/Anordnaren får 4500 kr i månaden för att ha dig hos sig och behöver inte betala någon ersättning alls för din insats!

Ersättningsnivå

 

Högst 910 kronor per dag

Om du uppfyller villkoren för ersättning räknas ut en Dagsförtjänst och en Normalarbetstid. Det är dagsförtjänsten och normalarbetstiden som avgör storleken på din ersättning.

Dagsförtjänsten och normalarbetstiden beräknas i normalfallet på de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Den dagpenning som du får från oss är 80 procent av dagsförtjänsten under de 200 första ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter är den högsta dagpenningen 760 kronor. 

Om du har tjänat 25 025 kronor eller mer per månad i genomsnitt under det senaste året får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Om du har varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader

Om du uppfyller villkoren för ersättning, men har varit medlem kortare tid än 12 månader, får du ersättning enligt grundförsäkringen. Då är dagpenningen ett fast belopp på 365 kronor per dag, om du har arbetat heltid under året innan du blev arbetslös. I annat fall blir dagpenningen lägre.

Uppehåll i ersättningen

Din ersättning kan komma att ändras om du har haft ett uppehåll i ersättningen.

 

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag i aktivitetsstöd.

Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan. Alfa-kassan är en a-kassa som är öppen för alla oavsett bransch. Genom att anmäla dig till Alfa-kassan eller bli medlem i en a-kassa kan du som uppfyller villkoren höja ditt aktivitetsstöd till minst 320 kronor per dag.

Utvecklingsersättning

Om du har fyllt 18 år men inte 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa, kan du få utvecklingsersättning om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Du som har gymnasieexamen får 141 kronor per dag

Faktablad aktivitetsstöd och utvecklingsersättning


 

Praktikplats
När du praktiserar ska du få prova på ett yrke, det innebär att du ska göra alla typer av arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen men du ska inte jobba själv eller ta över någon annans arbetsuppgifter. Du ska alltid ha en handledare med dig som ska vara som ett stöd för dig.

Sysselsättningsplats
När du har en sysselsättningsplats ska du inte göra ordinarie arbetsuppgifter. Utan det ska vara uppgifter som annars inte skulle blivit gjorda och som kan ses som kvalitetshöjande.

 

 


Trygghetsanställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per

månad, men du kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.

I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter du får och hur din arbetssituation ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Den kan också innehålla information om arbetstider och behov av hjälp medel eller annan anpassning av arbetet. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen och är ett stöd för både dig och arbetsgivaren.

Faktablad Trygghetsanställning


 Offentligt skyddat arbete (OSA)

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per

månad, men du kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.

I överenskommelsen ska det finnas en plan för hur du kan öka din arbetsförmåga och dina möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Kompletterande utbildning, kamratstöd och arbetshjälpmedel är exempel på sådant som kan ingå i överenskommelsen.

Fakta blad OSA


 Jobb på Samhall

Du kan få ett arbete inom Samhall om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och inte bedöms kunna få ett arbete genom några andra insatser. Arbetet är anpassat efter dina förutsättningar så att du ska kunna lära och utvecklas i din egen takt. Du ingår alltid i ett arbetslag så att du får arbeta tillsammans med andra och ta ansvar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen

Faktablad jobb på Samhall


 Utbildningsanställning

En ny tidsbegränsad anställningsform som ska kunna erbjudas en person som är yngre än 23 år. Anställningstiden ska vara längst 18 månader och ha ett utbildningsinnehåll, som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om.

Utbildningsanställning


 Starta eget bidrag

Du som är minst 25 år och arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i programmet och startar ditt företag.

Du kan få ersättningen under högst sex månader.

Ersättningen kan i vissa fall förlängas, men endast om du blivit sjuk eller om du har fått vänta på ett myndighetstillstånd som blivit försenat.

Faktablad Starta eget bidrag


 Särskilt starta eget bidrag

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Du kan få ersättning med upp till 60 000 kronor för att skaffa utrustning och annat i samband med att du startar verksamheten. Det särskilda stödet kan också kombineras med stöd till start av näringsverksamhet.

Det är ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten

Faktablad till särskilt starta eget bidrag


En mycket bra bok som hjälper dig att skriva ditt CV på ett proffsigt sätt!

12 knäckande problem som endast den fattige verkligen förstår

mus
1. Bilens bristande underhåll:

Om du är fattig och har turen att äga ett fordon! då är du mycket väl bekant med denna kamp. Du ber till gudarna att ingenting ska hända med bilen, eftersom du inte har råd med reparationskostnaderna. Till exempel! nya däck skulle lätt äta upp en hel månadsinkomst!  Så du chansar och kör in i det sist tills däcken är helt blankslitna och ja du vet att det är olagligt och du kommer att glida i regn och du och andra kan dö på kuppen, men du slipper åtminstone att svälta.


2. Bristande tandhälsa:

Du vaknar upp en morgon med ett bultande och svullet ansikte och omedelbart står du inför skräckscenariet att du måste gå till tandläkaren. Helvete! Du har ingen tandvårdsförsäkring!  Tandläkare är dyra. En rotfyllning eller en krona kan lätt bli 20 000kr. Så vad gör du? Du hoppas att det kvarvarande amoxicillinet i medicinskåpet kommer att göra jobbet tills du har sparat tillräckligt för ha råd att dra tanden. Men hur ska du överleva smärtan ?! Ja, det är kört. Och om du verkligen har otur, kan du dö av tandinfektionen. Eftersom det är inte längre är omöjligt i Sverige idag.


3. Sjukt barn! Kris:

Ditt barn blir sjukt mitt i veckan och du har inte råd att vara hemma från ditt lågavlönade jobb. Att förlora 1000 kr denna månad är 10 % av din inkomst och du går redan back och får sedan tidigare hjälp av både släkt och vänner. Sannolikheten att sjukt barn kommer att lämnas på dagis och skola är stor. 


4. Den dödliga och akuta sjukdomen hälsar på:

Vad händer om du eller ditt barn blir allvarligt sjuk? Finns ingen stresstermometer i världen som kan mäta denna ångest! Ni har inga privata sjukförsäkringar och frågan är NÄR kommer ni att få hjälp och kommer ni bli prioriterade eller bara sopade under mattan?  Det finns inget värre än att fokusera på kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetstid och samtidigt oroa sig för om man själv eller sitt barn kommer att bli friskt.


5. Mat för dagen:

När dessa månader kommer då fler räkningar ska betalas eller inkomsten har minskats drastisk på grund av arbetslöshet eller sjukdom och familjen inte kvalificera sig för försörjningsstöd. Det eviga grubblandet att försöka räkna ut hur du ska lyckas köpa mat till fyra personer för 500 kr kvar i plånboken. Visst maten är inte dyr i Sverige men om du inte har pengar så löser inte det ekvationen. Det finns en gräns för hur mycket ägg, havregryn och pasta du kan trycka i dig. Vem bryr sig om fattiga och deras hälsa?


6. Prioritera räkningar:

Vilken räkning bör du betala först? Vatten eller el. Antingen kommer du duscha med din grannes vattenslang nästa vecka eller så kommer du att använda en ficklampa för att hitta ditt badrum på natten. Lika roligt som camping! Not!

När det inte går att prioritera mer tvingas man flytta till en mindre bostad med lägre hyra vilken också kommer att höjas inom några år och då tvingas man flytta igen och hittar man ingen att byta med blir man vräkt! Denna stress att inte kunna slappna av i sitt egna hem måste man nog uppleva själv för att förstå.


7. Använt kredit eller övertrasserat kontot:

Du spenderade av misstag 500 kr mer än du hade på kontot och nu har du en övertrasseringsavgift eller ränteavgift att betala dessutom. Bankerna LOVE övertrasseringsavgifter, det är där de gör miljarder! Ett jäkla sätt att rikta dessa "kredittjänster" till människor som kämpar för att hålla sig flytande. Dessa osmakliga vinster gör det möjligt för bankerna att locka rika kunder med en massa avgiftsbefriande erbjudanden. Men en person som räknar varje öre skiter de totalt i.


8. Kläd- & skokampen:

Vintern är här och ditt barn har vuxit ur alla sina vinterkläder, åh vilken glädje! Not! Nu är alla goda råd dyra, du letar i alla skrymslen efter pengar för att se till att ditt barn inte förvandlas till en isbit i vinter. Du lappar dina egna kläder och går med samma stövlar år ut och år in med nedslitna sulor och hoppas att vintern blir kort.


9
. Husdjuren blir sjuka eller gamla:

Har hört många rika gjort yttrande som "Husdjur ska man inte skaffa om man inte har råd" Nu kan det faktiskt vara så att djuret införskaffades innan arbetslösheten eller vad som nu orsakade den havererade ekonomin. Och sedan kan man undra om fattiga har rätt till något trevligt liv överhuvudtaget? Tydligen ska de stå helt stilla i skamvrån och tiga. Om du inte äter behöver du ju inte skita heller!


10. Födelsedagspaniken:

Jippi,  dags att fira ditt barns entré till världen! Så spännande! Utom när du inser att även om du lånar kyrkans lokal gratis, lagar korv med bröd, gör hemmagjord tårta, tillverkar egen present, och köper lågbudget godis och tar papperskompostpåsar i tvättstugan så kommer det att gå på 1500 kr. Pengar som inte finns!


11. Den förfärliga julen:

Det är den mest underbara tiden på året, eller hur? FEL! Varje förälder vill göra julhelgen speciellt för sitt barn. Det är magiskt för dem, men inte så mycket för föräldrar som inte har några pengar. Detta är den värsta tiden på året. Önskan att göra sina barn glada blir alltid kostsamt hur man än gör. Att bara resa till släktingar kostar skjortan och har man barn vet man att det är svårt att säga att det inte blir några julklappar, godis och god mat. Denna helg använder alla fattiga sin kredit för att kunna vara delaktig i de svenska traditionerna för att sedan få pusta ut efter nyår och leva på bröd och vatten.

 

Och slutligen…
12. När hygienprodukter tar slut:

Detta är förmodligen den mest förnedrande av alla utmaningar som fattig. Du har slut på schampo, tandkräm, toalettpapper, deodorant, tamponger, rakhyvlar, etc. och du har inga pengar att köpa mer. Många bunkrar och handlar på Ö&B, Rusta eller plockar åt sig många rabattkuponger och köper sedan när det är kampanjer, allt för att slippa se ut och lukta som en baglady. Eller så har de gett upp och sitter i ett hörn och gråter eftersom de inser att det verkligen, verkligen suger att vara fattig...

Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

Organisationsnummer: 819000-6174
c/o Adress: SEB Enskilda Banken
Adress: Institutioner och Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-763 50 00
   
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Södermanlands län
Säte: Gnesta
Ändamål:

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux, företrädesvis sådana som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas.

Andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare framom andra.

År: 2013
Tillgångar: 40.211.065 kr