FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE

Stipendier

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

  • inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.
  • stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

Till de första stipendiemottagarna av FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE har FILIPSÄLLSKAPETs styrelse utsett:

* sex unga personer som ges möjlighet att utbilda sin egen hund till sk. "diabeteshund".

Den årslånga utbildningen påbörjas under 2009 och genomförs av Svenska Service och Signal förbundet (SOS).

* en av stipendiaterna tilldelas också ett speciellt "Benson" stipendium för inköp av hund.

Stipendiesumman uppgår totalt till 200 000 kronor.

* Tennisklubben TSK - Malmens ungdomssektion.

Ungdomssektionen styrelse och tennis tränarna ges härmed möjlighet att instifta ett flick- och pojkstipendium i Filips namn för att att premiera spelare som visar och har visat god kamratskap, sportmanship och goda prestationer på och utanför banan.

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Vem får söka?

Privatpersoner med ekonomiskt behov, organisationer och forskare eller motsvarande som vill något inom kriterierna humanism och hälsa:

-Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

-Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning inom:

* området för hastig och oförklarlig död

* snabbt inträffade blodsockerfall

* insatser inom diabetesvården för unga personer

Med unga personer menas att de är mellan ca 13 och 30 år.

Ambitionen är att årligen dela ut minst 50.000 kr med från och med 2008.

Hur mycket får de tjäna?

Privatpersoner

För att en förening eller stiftelse inte skall bli skattskyldig finns det i Skattelagstiftningen kriterier som måste uppfyllas.

Mottagare av stipendier inom Sällskapets ändamål kräver att mottagaren har ett ekonomiskt behov.

Behövandebegreppet tolkas av Skatteverket utifrån rent ekonomiska kriterier och avser enbart tillfälliga bidrag som inte långsiktigt syftar att förbättra mottagarens ekonomiska förhållande.

Det vid utmätning använda begreppet existensminimum utgör inte någon övre gräns, utan även personer med högre inkomst har kunnat betraktas som behövande enligt Skatteverkets bedömningar. Vi tolkar det för närvarande som högst drygt 200 000 kronor för ensamstående och ca 350 000 kronor/år för sammanboende utan barn. Hänsyn skall därefter tas till försörjningsbörda.

Hur stor förmögenhet får de ha?

Om en person har kapitaltillgångar och betydande inkomster från dess anses man ej behövande. Något fastställt belopp finns inte men torde vara ca 2 PBB, d.v.s. ca 85.000 kronor

Hur gamla får de vara?

Med unga personer menas att de är mellan ca 13 och 30 år

Till vad får man söka?

Ur Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delas stipendier och bidrag ut till unga personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

- Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

- Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning inom:

* området för hastig och oförklarlig död

* snabbt inträffade blodsockerfall

* insatser inom diabetesvården för unga personer

Med unga personer menas att de är mellan ca 15 och ca 30 år.

Minnesfonden har inga geografiska avgränsningar när det gäller sökande men i praktiken anser vi att vår kompetens i första hand räcker för att bedöma svenska ansökningar.

Vad menas med bidrag och projekt som skapar livsglädje?

För många som Filip Söderhielm mötte i sitt liv var han en kraft som gav dem inspiration - genom sitt sätt att vara. De som mötte, snarare än träffade Filip, har sagt att de kände att han var genuint intresserade av andra människors liv, livsval, erfarenheter, kunskap och drömmar. Möten ledde ofta vidare till kamratskap och senare djup vänskap.

Genom att sitt sätt att leva sitt liv och vara med andra, var Filip en pådrivande kraft i andras liv.

Den kraften och många andras reaktioner och eftermäle har inspirerat oss att använda Filips sätt att leva för att hjälpa och inspirera andra.

Om man vänder på ordföljden i livsglädje kan man säga glädjen i livet. För andra kan definitionen livskvalitet vara bättre.

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje har ansett att dess uppgift är större än stötta unga människor med eller utan diabetes eller diabetesforskning. Uppmuntrade av Filips bidrag till många i sin omvärld vill vi också kunna stödja unga människor som vågar uppfylla sina drömmar i vardagen, som vågar göra humanistiskt starka livsval eller som har projekt som kan skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själv eller för andra. Att skapa förutsättningar för livsglädje.

Hur går det praktiskt till att söka?

Privatperson

Är du en privatperson eller söker för en privatperson sänder du oss en ansökan via e-post. Ansökan skall innehålla en beskrivning om varför just Du söker pengar från fonden och hur detta stämmer med ändamålen för Minnesfonden. Vi vill också att din ansökan skall innehålla en redovisning av de åtaganden som Du är villig att göra om du beviljas medel. Slutligen vill vi att du styrker din ansökan med personuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt vid behov intyg från läkare eller liknande.

Organisationer och/eller forskningsprojekt

Representerar du en organisation eller forskningsprojekt sänder du oss en ansökan via e-post med en projektbeskrivning, ekonomisk redovisning av intäkter och andra finansiärer, referenspersoner samt kostnader för projektet. Notera att projektet skall vara avgränsat och att vi endast kommer att bevilja stöd till sådana där medel från Minnesfonden kommer att vara en väsentlig del av projektfinansieringen.

Hur går urvalsprocessen till?

Stipendienämnden kommer att bereda alla ansökningar och detta kommer att göras konfidentiellt. Ej kompletta ansökningar kan avstyrkas eller förkastas utan vidare åtgärd.

Utifrån Sällskapets huvudinriktning och ändamålsklausuler görs ett urval av inkomna ansökningar. Det slutgiltiga beslutet av vilket eller vilka projekt som beviljas medel från Minnesfonden fattas av styrelsen.

Samtliga sökande kommer att erhålla ett besked om utfall på sin ansökan utan motivering.

Avslag kan inte överklagas.

Stipendieutdelning år 2008

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

-Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

- Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

Till de första stipendiemottagarna av FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE har FILIPSÄLLSKAPETs styrelse utsett:

* sex unga personer som ges möjlighet att utbilda sin egen hund till sk. "diabeteshund". Den årslånga utbildningen påbörjas under 2009 och genomförs av Svenska Service och Signal förbundet (SOS).

* en av stipendiaterna tilldelas också ett speciellt "Benson" stipendium för inköp av hund.

Stipendiesumman uppgår totalt till 200 000 kronor.

* Tennisklubben TSK - Malmens ungdomssektion. Ungdomssektionen styrelse och tennis tränarna ges härmed möjlighet att instifta ett flick- och pojkstipendium i Filips namn för att att premiera spelare som visar och har visat god kamratskap, sportmanship och goda prestationer på och utanför banan.

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond
Box 89
Swedbank
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-79503

Ändamål att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall där behovet ej kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet. Om det gagnar den sjuke kan även bidrag ges till anhöriga för ovan angivna ändamål.

Anders Otto Svärds och Ulrika Eklunds stiftelser


Anders Otto Svärds och Ulrika Eklunds stiftelser

 

De två stiftelserna delar i första hand ut bidrag till gymnasieelever i Stockholm. För att få bidrag krävs både studiebegåvning och en ekonomiskt besvärlig situation. Ulrika Eklunds stiftelse ger även bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.

Bidrag gymnasieelever

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse utdelar bidrag till studiebegåvade ungdomar av bägge kön som studerar vid gymnasier i Stockholms län utom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, ej heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Villkoren för bidrag är, förutom studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation. Dessutom erfordras svenskt medborgarskap. Bidrag utdelas till en och samma person högst två gånger.

Till ansökan, vars uppgifter skall vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare, skall bifogas personbevis med uppgift om medborgarskap, samlat betygsdokument och i förekommande fall slutbetyg från grundskolan.

Ansökningar skall insändas före 1 februari, 1 maj respektive 1 oktober.

Meddelande om erhållet bidrag utsändes inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång. Observera att endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Ansökan: Anders Otto Swärds stiftelse – Ansökningsblankett för bidrag till elever.pdf

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd. För detta ändamål disponerar stiftelsen 20 000 kronor per utdelningstillfälle, som är tre gånger per år. Under de senaste åren har personer som beviljats bidrag fått i genomsnitt 3000 kronor.

Bidrag från stiftelsen kan således bara marginellt ersätta vad Försäkringskassan eller sociala myndigheter ger. Bidragen kan exempelvis inte avse dyrbara rehabvistelser eller en sanering av en svår ekonomisk situation.

Vid bedömningen av ansökan krävs att den angivna sjukdomen är den huvudsakliga. Vilket skede sjukdomen befinner sig i ska anges och ett läkarintyg ska bifogas. Beträffande diabetiker prioriteras de som har diabetes 1.

Ansökan ska sändas in före den 1 februari, 1 maj eller 1 oktober.

De som beviljas bidrag får ett meddelande om detta inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång. Observera att endast de som fått bidrag meddelas.

Ansökan: Ulrika Eklunds stiftelse – Ansökningsblankett  för bidrag till personer med MS/diabetes

Kontakt

Bidrag gymnasieelever

Adress:
Anders Otto Swärds Stiftelse
Box 7831
103 98 Stockholm

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes
Adress:
Ulrika Eklunds Stiftelse
Box 7831
103 98 Stockholm

http://swärdeklund.se

 

 

Anders Otto Svärds och Ulrika Eklunds stiftelser

Anders Otto Svärds och Ulrika Eklunds stiftelser

 

De två stiftelserna delar i första hand ut bidrag till gymnasieelever i Stockholm. För att få bidrag krävs både studiebegåvning och en ekonomiskt besvärlig situation.

Ulrika Eklunds stiftelse ger även bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.

Bidrag gymnasieelever

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse utdelar bidrag till studiebegåvade ungdomar av bägge kön som studerar vid gymnasier i Stockholms län utom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, ej heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Villkoren för bidrag är, förutom studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation. Dessutom erfordras svenskt medborgarskap. Bidrag utdelas till en och samma person högst två gånger.

Till ansökan, vars uppgifter skall vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare, skall bifogas personbevis med uppgift om medborgarskap, samlat betygsdokument och i förekommande fall slutbetyg från grundskolan.

Ansökningar skall insändas före 1 februari, 1 maj respektive 1 oktober.

Meddelande om erhållet bidrag utsändes inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång (utom för ansökningar till den 1 februari 2016 då informationen utsändes inom 45 dagar). Observera att endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Ansökan:Anders Otto Swärds stiftelse – Ansökningsblankett för bidrag till elever.pdf

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd. För detta ändamål disponerar stiftelsen 20 000 kronor per utdelningstillfälle, som är tre gånger per år. Under de senaste åren har personer som beviljats bidrag fått i genomsnitt 3000 kronor.

Bidrag från stiftelsen kan således bara marginellt ersätta vad Försäkringskassan eller sociala myndigheter ger. Bidragen kan exempelvis inte avse dyrbara rehabvistelser eller en sanering av en svår ekonomisk situation.

Vid bedömningen av ansökan krävs att den angivna sjukdomen är den huvudsakliga. Vilket skede sjukdomen befinner sig i ska anges och ett läkarintyg ska bifogas. Beträffande diabetiker prioriteras de som har diabetes 1.

Ansökan ska sändas in före den 1 februari, 1 maj eller 1 oktober.

De som beviljas bidrag får ett meddelande om detta inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång (utom för ansökningar till den 1 februari 2016 då informationen utsändes inom 45 dagar). Observera att endast de som fått bidrag meddelas.

Ansökan: Ulrika Eklunds stiftelse – Ansökningsblankett  för bidrag till personer med MS/diabetes

Kontakt

Bidrag gymnasieelever

Adress:
Anders Otto Swärds Stiftelse
Box 7831
103 98 Stockholm

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes
Adress:
Ulrika Eklunds Stiftelse
Box 7831
103 98 Stockholm

http://swärdeklund.se/

 

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse

Fond för personer med MS eller diabetes

Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd. För detta ändamål disponerar stiftelsen 20 000 kronor per utdelningstillfälle, som är tre gånger per år. Under de senaste åren har personer som beviljats bidrag fått i genomsnitt 3000 kronor.

Bidrag från stiftelsen kan således bara marginellt ersätta vad Försäkringskassan eller sociala myndigheter ger. Bidragen kan exempelvis inte avse dyrbara rehabvistelser eller en sanering av en svår ekonomisk situation.

Vid bedömningen av ansökan krävs att den angivna sjukdomen är den huvudsakliga. Vilket skede sjukdomen befinner sig i ska anges och ett läkarintyg ska bifogas. Beträffande diabetiker prioriteras de som har diabetes 1.

Ansökan ska sändas in före den 1 februari, 1 maj eller 1 oktober.

De som beviljas bidrag får ett meddelande om detta inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång (utom för ansökningar till den 1 februari 2016 då informationen utsändes inom 45 dagar). Observera att endast de som fått bidrag meddelas.

Ansökan:Ulrika Eklunds stiftelse – Ansökningsblankett  för bidrag till personer med MS/diabetes

http://swärdeklund.se/?page_id=12

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev