FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE

Stipendier

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

  • inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.
  • stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

Till de första stipendiemottagarna av FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE har FILIPSÄLLSKAPETs styrelse utsett:

* sex unga personer som ges möjlighet att utbilda sin egen hund till sk. "diabeteshund".

Den årslånga utbildningen påbörjas under 2009 och genomförs av Svenska Service och Signal förbundet (SOS).

* en av stipendiaterna tilldelas också ett speciellt "Benson" stipendium för inköp av hund.

Stipendiesumman uppgår totalt till 200 000 kronor.

* Tennisklubben TSK - Malmens ungdomssektion.

Ungdomssektionen styrelse och tennis tränarna ges härmed möjlighet att instifta ett flick- och pojkstipendium i Filips namn för att att premiera spelare som visar och har visat god kamratskap, sportmanship och goda prestationer på och utanför banan.

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Vem får söka?

Privatpersoner med ekonomiskt behov, organisationer och forskare eller motsvarande som vill något inom kriterierna humanism och hälsa:

-Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

-Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning inom:

* området för hastig och oförklarlig död

* snabbt inträffade blodsockerfall

* insatser inom diabetesvården för unga personer

Med unga personer menas att de är mellan ca 13 och 30 år.

Ambitionen är att årligen dela ut minst 50.000 kr med från och med 2008.

Hur mycket får de tjäna?

Privatpersoner

För att en förening eller stiftelse inte skall bli skattskyldig finns det i Skattelagstiftningen kriterier som måste uppfyllas.

Mottagare av stipendier inom Sällskapets ändamål kräver att mottagaren har ett ekonomiskt behov.

Behövandebegreppet tolkas av Skatteverket utifrån rent ekonomiska kriterier och avser enbart tillfälliga bidrag som inte långsiktigt syftar att förbättra mottagarens ekonomiska förhållande.

Det vid utmätning använda begreppet existensminimum utgör inte någon övre gräns, utan även personer med högre inkomst har kunnat betraktas som behövande enligt Skatteverkets bedömningar. Vi tolkar det för närvarande som högst drygt 200 000 kronor för ensamstående och ca 350 000 kronor/år för sammanboende utan barn. Hänsyn skall därefter tas till försörjningsbörda.

Hur stor förmögenhet får de ha?

Om en person har kapitaltillgångar och betydande inkomster från dess anses man ej behövande. Något fastställt belopp finns inte men torde vara ca 2 PBB, d.v.s. ca 85.000 kronor

Hur gamla får de vara?

Med unga personer menas att de är mellan ca 13 och 30 år

Till vad får man söka?

Ur Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delas stipendier och bidrag ut till unga personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

- Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa en varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

- Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning inom:

* området för hastig och oförklarlig död

* snabbt inträffade blodsockerfall

* insatser inom diabetesvården för unga personer

Med unga personer menas att de är mellan ca 15 och ca 30 år.

Minnesfonden har inga geografiska avgränsningar när det gäller sökande men i praktiken anser vi att vår kompetens i första hand räcker för att bedöma svenska ansökningar.

Vad menas med bidrag och projekt som skapar livsglädje?

För många som Filip Söderhielm mötte i sitt liv var han en kraft som gav dem inspiration - genom sitt sätt att vara. De som mötte, snarare än träffade Filip, har sagt att de kände att han var genuint intresserade av andra människors liv, livsval, erfarenheter, kunskap och drömmar. Möten ledde ofta vidare till kamratskap och senare djup vänskap.

Genom att sitt sätt att leva sitt liv och vara med andra, var Filip en pådrivande kraft i andras liv.

Den kraften och många andras reaktioner och eftermäle har inspirerat oss att använda Filips sätt att leva för att hjälpa och inspirera andra.

Om man vänder på ordföljden i livsglädje kan man säga glädjen i livet. För andra kan definitionen livskvalitet vara bättre.

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje har ansett att dess uppgift är större än stötta unga människor med eller utan diabetes eller diabetesforskning. Uppmuntrade av Filips bidrag till många i sin omvärld vill vi också kunna stödja unga människor som vågar uppfylla sina drömmar i vardagen, som vågar göra humanistiskt starka livsval eller som har projekt som kan skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själv eller för andra. Att skapa förutsättningar för livsglädje.

Hur går det praktiskt till att söka?

Privatperson

Är du en privatperson eller söker för en privatperson sänder du oss en ansökan via e-post. Ansökan skall innehålla en beskrivning om varför just Du söker pengar från fonden och hur detta stämmer med ändamålen för Minnesfonden. Vi vill också att din ansökan skall innehålla en redovisning av de åtaganden som Du är villig att göra om du beviljas medel. Slutligen vill vi att du styrker din ansökan med personuppgifter, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter samt vid behov intyg från läkare eller liknande.

Organisationer och/eller forskningsprojekt

Representerar du en organisation eller forskningsprojekt sänder du oss en ansökan via e-post med en projektbeskrivning, ekonomisk redovisning av intäkter och andra finansiärer, referenspersoner samt kostnader för projektet. Notera att projektet skall vara avgränsat och att vi endast kommer att bevilja stöd till sådana där medel från Minnesfonden kommer att vara en väsentlig del av projektfinansieringen.

Hur går urvalsprocessen till?

Stipendienämnden kommer att bereda alla ansökningar och detta kommer att göras konfidentiellt. Ej kompletta ansökningar kan avstyrkas eller förkastas utan vidare åtgärd.

Utifrån Sällskapets huvudinriktning och ändamålsklausuler görs ett urval av inkomna ansökningar. Det slutgiltiga beslutet av vilket eller vilka projekt som beviljas medel från Minnesfonden fattas av styrelsen.

Samtliga sökande kommer att erhålla ett besked om utfall på sin ansökan utan motivering.

Avslag kan inte överklagas.

Stipendieutdelning år 2008

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer med ändamålskriterierna humanism och hälsa för att:

-Inspirera unga människor att våga göra livsval och uppfylla drömmar som i vardagen eller på sikt kommer att skapa varaktig och bestående livskvalitet för sig själva och eller för andra.

- Stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

Till de första stipendiemottagarna av FILIP SÖDERHIELMS MINNESFOND FÖR LIVSGLÄDJE har FILIPSÄLLSKAPETs styrelse utsett:

* sex unga personer som ges möjlighet att utbilda sin egen hund till sk. "diabeteshund". Den årslånga utbildningen påbörjas under 2009 och genomförs av Svenska Service och Signal förbundet (SOS).

* en av stipendiaterna tilldelas också ett speciellt "Benson" stipendium för inköp av hund.

Stipendiesumman uppgår totalt till 200 000 kronor.

* Tennisklubben TSK - Malmens ungdomssektion. Ungdomssektionen styrelse och tennis tränarna ges härmed möjlighet att instifta ett flick- och pojkstipendium i Filips namn för att att premiera spelare som visar och har visat god kamratskap, sportmanship och goda prestationer på och utanför banan.

Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.