Ivan och Gulli Larssons stiftelse

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom anslag av stiftelsen disponerade medel hjälpa obemedlade och behövande handikappade över 50 års ålder i fd Malmöhus län. Stiftelsen äger varje år, sedan styrelsearvoden och förvaltningskostnader betalats, utdela hela den resterande avkastningen jämte 10% av behållen förmögenhet.

 

Ivan och Gulli Larssons stiftelse
Äspet 161
Marianne Blad
247 99 Genarp
073-9874451

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, bosatta inom fd Malmöhus län.

 

Understöd eller bidrag må lämnas till behövande enskilda personer enligt ovan men också till enskilda icke offentliga institutioner inom länet, som huvudsakligen tjänar något av ovannämnda syften.

Av fondens avkastning under ett kalenderår, må under påföljande kalenderår 9/10 utbetalas som understöd eller bidrag medan återstoden läggs till kapitalet.

 

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20