Fond för föräldralösa barn eller barn med mindre bemedlade föräldrar i Göteborg

Stiftelsen Ida och August Widegrens minne
Juridiska Avdelningen
Stadsledningskontoret
404 82 GÖTEBORG
031-3680000

Ändamål att lämna understöd åt välartade barn, med hemvist i Göteborg, som saknar föräldrar eller vars föräldrar äro mindre bemedlade och gjort sig förtjänta av hjälp.

Barn till mindre bemedlade medlemmar i Göta Coldinu Orden böra äga företrädesrätt till understöd. Någon utdelning från fonden må ej ske förrän densamma överstigit 500 000 kronor, under vilket belopp fonden sedermera icke må nedbringas

Fond för föräldralösa barn i Norrköping

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström
Internbanken
601 81 NORRKÖPING
011-151042

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra själva sig försörja.

Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års ålder. Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår. Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

 

Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse

Stiftelsenamn:

Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse

Organisationsnummer: 857201-9472
c/o Adress: Göteborg stad
Adress: Stadsledningskontoret, Stiftelser
Postnummer: 404 82
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-3650000
Fax:  
E-post: stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Webbsida: www.goteborg.se/stiftelser
Kontaktperson: Marie-Louise Börve, 031-3680244
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Avkastningen ska användas till bidrag till fader- och moderlösa barn samt även till sådana barn som är i avsaknad av omvårdnad.
År: 2015
Tillgångar: 4.241.005 kr

Sigrid Buchs Stiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av föräldralösa barn eller flyktingbarn i humanistisk och fredsbefrämjande anda.

Sigrid Buchs Stiftelse
Ringbergagatan 94
Åke Persson
212 30 Malmö
040-493256

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström

Stiftelsenamn:
Stiftelsenamn:

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström

Organisationsnummer: 825003-3100
c/o Adress:  
Adress: Internbanken
Postnummer: 601 81
Ort: NORRKÖPING
Telefonnummer: 011-151042
Fax: 011-125178
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål:

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra själva sig försörja.

Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års ålder.

Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår.

Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

År: 2014
Tillgångar:

4.401.492 kr

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   

Stiftelsen Livslustfonden Öst

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Livslustfonden Öst

Organisationsnummer: 802412-7196
c/o Adress:  
Adress: Box 3058
Postnummer: 183 03
Ort: Täby
Telefonnummer: 08-6607784
Fax: 08-6607784
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Stiftelsen skall ha till ändamål att lämna bidrag till utbildning, uppfostran och vård av föräldralösa ungdomar och ungdomar från s.k. riskfamiljer, företrädesvis i Östeuropa.
År: 2014
Tillgångar: 7.499.298 kr

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

Stiftelsenamn:

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

Organisationsnummer: 857202-9562
c/o Adress: Nylöse församling
Adress: Måns Bryntessonsgatan 25
Postnummer: 415 03
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-7318050
Fax: 031-218875
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp åt föräldralösa eller eljest fattiga välartade barns hjälp och vård från Nylöse församling, Göteborg.
År: 2013
Tillgångar: 5.033.033 kr

Nelly & Edvin Tjärnelius stiftelse

Nelly & Edvin Tjärnelius stiftelse
Stenshuvudsgatan 14
Birger Signäs
216 17 LIMHAMN
040-16 37 30

Stiftelsens ändamål är att verka till förmån för, mindre bemedlade, föräldralösa barn i en ålder mellan 10 – 20 år, folkbokförda i Malmö.

Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

   
  Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

BIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMAR SOM MIST EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARNA
Bidrag utgår till barn och ungdomar upp t o m 18 års ålder som mist en eller båda föräldrarna och som går i skola inom Helsinborgs kommun. Med skola avses som huvudregel förskoleklass till och med gymnasium. Bidrag kan utgå till ungdomar som fyllt 18 år men som fortfarande går på gymnasiet.

Ansökningsperiod:
1 augusti – 31 oktober

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Handelsbanken

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

@elledecor-bird-botanicals

@elledecor-bird-botanicals

Robertssonska/Larssonska stiftelsen

Nylöse församling
Måns Bryntessonsgatan 25

415 03 Göteborg
031-7318050

Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp åt föräldralösa eller eljest fattiga välartade barns hjälp och vård från Nylöse församling, Göteborg.