Fond för föräldralösa barn i Norrköping

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström
Internbanken
601 81 NORRKÖPING
011-151042

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra själva sig försörja.

Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års ålder. Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår. Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

 

Posted in Fonder & Stipendier.