Fond för behövande sjuka i Lund

Hilda Blombergs fond

Hilda Blombergs fond

Understöd till behövande sjuka i Lund

Lagmannen i Lunds tingsrätt

Box 1125

221 04 Lund

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stipendium till studerande i Lund

Stiftelsen studeranden Anders Edvard Krooks donation

Stiftelsen studeranden Anders Edvard Krooks donation
Box 117
Lunds Universitet
221 00 LUND
046-222 00 00

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till hjälp och understöd åt behövande studerande.

Tryck på den bok du vill ha mer information om!

Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond

Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond
Stiftelser & Företag
SEB Private Banking
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Stiftelsens ändamål är att det för året disponibla beloppet bör utdelas i form av ett eller flera stipendier för studieresor till utomskandinaviska länder.

Undantagsvis må stipendium dock kunna utgå jämväl för studieresa inom de nordiska länderna, alltså även inom Sverige, exempelvis för arkivforskning.

Stipendium bör numera kunna tilldelas nationsmedlemmar icke blott inom filosofiska fakulteten (numera humanistiska och matematik-naturvetenskapliga fakulteterna) utan även inom ekonomiska fakulteten (handelshögskolan) och inom Lunds tekniska högskola (tekniska fakulteten) samt inom juridiska fakulteten och inom eventuellt upprättad samhällsvetenskaplig eller statsvetenskaplig fakultet.

Engströmska stiftelsen

Engströmska stiftelsen
Danska vägen 42
226 39 LUND
046-13 17 35

Stiftelsens ändamål är att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård och utbildning av behövande, sjuka eller lytta i första hand inom handikappområdena dyslexi och psykiska sjukdomar.

Studentbostad i Lund

Stipendium

Stipendierna delas ut till de ungdomar som - i princip - kommer direkt från gymnasiet med speciellt goda betyg. Berättigade att söka är heltidsstuderande vid Lunds Universitet. Sökande får ha varit inskriven vid Lunds universitet under högst en termin utöver den under vilken ansökan om stipendium inges.

Om du beviljas ett stipendium, kommer du att få tillgång till ditt rum mellan 1 januari - 1 juni påföljande år.

Stipendiet innebär en hyresreduktion om 1 500 kronor per månad under ett år. Hyreskontraktet löper på fem år. Hyran hos oss ligger på cirka 2 600 kronor under 9 månader.

Stipendieansökan

Stiftelsen Michael Hansens kollegium
Dag Hammarskjölds väg 4 A
224 64 Lund
Org.nr: 84500-1758
Telefon: 046-13 84 57 Öppet: 15.00-16.00
Epost: reception@mhklund.se
BG: 660-8269

 

Stiftelsen Lindhaga

Bild från Instagram fjellromantikk

Bild från Instagram fjellromantikk

 

Stiftelsen Lindhaga

 

Stiftelsen Lindhaga är en avkastningsstiftelse genom Kammarkollegiets senaste beslut 1987.

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av psykiskt sjuka och  psykiatrisk forskning inom Malmö och Lund.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vård av psykiskt sjuka samt främja klinisk psykiatrisk och mentalhygienisk forskning rörande barn, ungdom och vuxna, vilken bedrivs i anknytning till Skånes Universitetssjukhus Malmö och Lund. Tillgångarna och deras avkastning får inte begagnas för annat än sådant som faller inom ramen för de angivna ändamålen.

Inom ramen anses även innefatta kostnader för att underhålla av stiftelsens fasta och lösa egendom.

Styrelsen har i särskilt beslut uttalat att forskning, vilken bedrivs i anknytning till Malmö och Lund bör vara anpassad till nuvarande organisation inom Region Skåne och även omfatta forskning vid de utlokaliserade psykiatriska klinikerna i Landskrona, Eslöv och Trelleborg.

Främjande av vård för enskilda personer skall företrädesvis tillkomma dem, vilka har sin boendeort inom Malmö och Lunds kommuner och dess närområde. Skälig hänsyn tas dock till den enskildes rättighet och möjlighet att söka vård inom andra sjukvårdsdistrikt.

Ändamålsbestämmelserna omfattar även patient- och frivilligorganisationer vilka bedriver verksamhet till stöd och gagn för enskilda personer inom de angivna distrikten.

Stiftelsen mottager tacksamt gåvor och bidrag från privatpersoner och organisationer som önskar främja stiftelsens ändamål. Vårt bankgiro är 5261-7743.

Kontakt

Stiftelsen Lindhaga
info@lindhaga.se

http://www.lindhaga.se/

Telefon

042-131327 (säkrast vardagar  (08.30-09.00)


Postadress

Stiftelsen Lindhaga

Göran Sarvell
Pålsjögatan 8
254 41 Helsingborg
 

Maria och Adolf Åhmans stiftelse

Att ekonomiskt bispringa medlemmar av min och min makes familj, i första hand min make själv. Skulle det under min makes livstid visa sig, att hans egna inkomster jämte vad som inflyter genom nyttjanderätten till det av mig efterlämnade kapitalet icke skulle räcka till hans tillbörliga underhåll, äger stiftelsen att av kapitalet utbetala vad som i sådant underhåll kan brista. Detta underhåll utbetalas antingen månatligen kvartalsvis eller årligen.

Efter min makes död skall stiftelsen endast till understöd utbetala den årliga avkastningen av kapitalet. Skulle icke vid min makes död närmare släkting till mig eller honom än kusin förefinnas, som bevisligen är i behov av understöd från stiftelsen, skall i stället avkastningen av det av stiftelsen förvaltade kapitalet vid jultiden varje år utdelas till behövande hedersamma personer i Burlövs församling.

 

Maria och Adolf Åhmans stiftelse
Lilla Fiskaregatan 23
Advokat Annette Johansson
222 22 LUND
046-211 74 00

Karin och Johanna Anderssons stiftelse

Karin och Johanna Anderssons stiftelse
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 Malmö
010- 499 90 20

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård av äldre sjuka personer inom Lunds och Sjöbo kommuner. Vid utlämnandet av bidrag till personer inom Sjöbo kommun bör företrädesrätt lämnas åt personer som har hemortsrätt inom den del av kommunen som motsvarar tidigare Vollsjö kommun.

Bidrag från stiftelsen skall dels kunna sökas av enskilda eller av andra stiftelser, föreningar o dyl. med motsvarande ändamål för sin verksamhet, dels genom beslut av stiftelsens styrelse kunna utdelas helt utanför ett ansökningsförfarande.

Medel från stiftelsen är emellertid icke avsedda att kunna användas för forskning utan skall i varje enskilt fall vara riktade till den ovan angivna målgruppen såsom hjälp, stöd eller uppmuntran. Ändamålet bör även vara sådant som icke medger eller berättigar till direkt socialt ekonomiskt stöd från stat, kommun eller landsting. Tidigare erhållet bidrag utgör ej hinder för återkommande ekonomisk hjälp så länge behov föreligger.

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till uppfostran i kristlig anda åt värnlösa och fattiga flickor i Lunds församling. Stiftelsens medel skall placeras och förvaltas på betryggande sätt. Årligen skall 1/10 av avkastningen läggas till kapitalet, som inte får minskas. Skulle den övriga delen av överskottet inte behöva tas i anspråk under året, skall detta överskott avsättas för kommande behov.

 

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20

Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse

Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse
Box 32
Lunds Stiftskansli
221 00 LUND
046-15 55 00

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, av domkapitlet användas till att bevilja bidrag till behövande ensamstående änkor efter gymnasielärare i Lunds stift.