Fond för eftervård för patienter på Skånes Universitetssjukhus

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till vård av patienter på Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt till behövande personer. Bidrag kan även ges till eftervård och rekreationsresor. Personer från Hörby kommun ges företräde till bidrag från stiftelsen.

Nästa ansökningstid: hösten 2019, blankett läggs upp efter sommaren 2019.

Nästa utdelning: hösten 2019.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

https://www.swedbank.se/privat/kunderbjudanden/stiftelser/stiftelser-som-swedbank-forvaltar.html

 

Stiftelsen f.d. Sabbatsbergs sjukhus hjälpfond

Stiftelsen f.d. Sabbatsbergs sjukhus hjälpfond
Box 22550
Stockholms Läns Landsting
104 22 STOCKHOLM
08-7374344
Avkastningen skall användas för bidrag till behövande patienter boende inom Stockholms stad som utskrives från något av Stockholms läns landstings sjukhus.

Denna stiftelse kan endast sökas genom kurator på den klinik/sjukhus du besöker eller har behandlats på.

Konsekvens av försäkringskassans nya regler 2016

Skrivet av en sjukskriven vän:

Jag blev uppringd av min handläggare på Försäkringskassan igår, som ville informera om de nya direktiven. Tidigare har det varit så att man blir sjukskriven av en läkare och ansöker om sjukpenning, sedan görs uppföljning och nytt läkarintyg skrivs (i mitt fall varje månad) som skickas till FK. Nu ska istället varje läkarintyg ses som en ny ansökan och patienten måste själv ansöka om sjukpenning på nytt efter varje uppföljning, i mitt fall varje månad. Det ställer ytterligare krav på läkare samt tar mer tid från handläggare på FK. Nytt är också att under utredning, till exempel om ett intyg behöver kompletteras, så har man inte längre rätt till sjukpenning. "Försäkringskassan är inte försörjningsskyldiga". Då är det enligt handläggaren extra viktigt att vara ute i god tid med ansökan och läkarintyg inför nästa period eftersom det kan dröja flera veckor innan patienten blir meddelad avslag på ansökan om sjukpenning och kan då missa rätten till A-kassa eftersom det kräver inskrivning på Arbetsförmedlingen från första dagen.

Det känns tryggt att samhället verkligen gör allt för att skapa trygghet och säkerhet för sina medborgare och låter var och en tillfriskna i sin egen takt, utan press och onödigt krångel..........

Helsingborgs Lasaretts stiftelse för hjälp åt patienter

Helsingborgs Lasaretts stiftelse för hjälp åt patienter
Amiralsgatan 17
Skandikon Administration AB
211 55 Malmö
0771-58 00 00

Stiftelsens ändamål är att avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas såsom bidrag till behövande patienter under eller efter vård på lasarettet.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tas till de föreskrifter som gällt för de i stiftelsen ingående donationerna.

Tandvårdsstöd

Den så kallade F-gruppen - patienter som har en av de elva diagnoser som kan ge rätt till tandvårdsstöd, och dessutom har fått allvarliga funktionshinder som följd av diagnosen - har rätt till tandvårdsstöd enligt tandvårdsreformens tredje steg. I Stockholms län är det cirka 12000 patienter. Som en del av reformen erbjuder Försäkringskassan ett särskilt tandvårdsbidrag som omfattar förebyggande tandvård. Tandvårdsstöd med F-kort ingår i frikortssystemet.

Så här går det till:

1. Patienten får en diagnos hos läkaren.

2. Läkaren fyller i ett särskilt intyg om patientens diagnos som ger rätt till tandvårdsstöd.

Läkarintyget skickas till:

Tandvårdsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6416
113 82 Stockholm

3. Stockholms läns landsting utfärdar ett F-kort efter godkänt intyg.

4. Patienten visar upp sitt F-kortet vid tandläkarbesök.

Ansvar

Inom läkarens ansvarsområde ingår att ha kännedom om vilka patientdiagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd samt hur intyg utfärdas till ett sådant tandvårdsstöd. Diagnosen ska ha gett upphov till svår till fullständig funktionsnedsättning för att patienten ska ha rätt till tandvårdsstödet. Patienten måste alltid informeras om att denne har rätt till tandvårdsstöd.

Som läkare ska du aldrig bedöma ett tandvårdsbehov. Stockholms läns landsting ansvarar för att utfärda F-kort till de patienter som ingår i F-grupperna.

Diagnoser som har rätt till tandvårdsstöd

Sjukdomsbilden för dessa patienter ska vara av en viss allvarlighetsgrad men patientens diagnos behöver ännu inte ha gett upphov till ett ökat tandvårdsbehov.

De diagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd med F-kort är:

 • en svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel scleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amoytrofisk lateralscleros
 • En orofacial funktionsnedsättning
 • symptom som kvarstår sex månader efter det att patienten har fått stroke
 • en sällsynt diagnos

LÄS MER

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths minnesfond

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet.

I första hand användas till vård av behövande patienter inom Orups sjukvårdsdistrikt med företräde för sjuka från Lyby och Hörby församlingar samt f d Hörby köping.

I andra hand användas för patienter inom Orups sjukvårdsdistrikt med företräde för sjuka från Lyby och Hörby församlingar samt f d Hörby köping.

a) Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad.

b) Till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

c) Till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.

d) Till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.

e) Samt till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

I tredje hand användas till bidrag till behövande personer inom Hörby kommun med företräde för personer från Lyby och Hörby församlingar samt f d Hörby köping.

Avkastningen må dock inte användas för ändamål som skall bekostas av allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassa.

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths minnesfond
Box 23
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
275 21 Sjöbo
0416-262 92