Fond för sjuksköterskor

Stiftelsen Hemtunafonderna

ÄNDAMÅL: Avkastningen av fröken Sally Petersons hyresbidragsfond, Ebba Danelius donationsfond, August Höijers hyresbidragsfond, fröken Sigrid Ulrichs fond och fröken Ebba Sjögrens fond, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet får användas till hyresbidrag åt för resp fond angiven kategori av behövande sjuksköterskor samt att avkastningen av tillgångarna i övrigt, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till bidrag åt sjuksköterskor som på grund av sjukdom, ålder eller eljest är i behov av hjälp och ekonomiskt stöd (behövande) samt åt blivande sjuksköterskor (sjuksköterskeelever) som på grund av sjukdom är i behov av hjälp.

ANSÖKAN: För ansökan se nedanstående hemsida, eller kontakta föreningen.

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Hemtunafonderna

c/o Svensk Sjuksköterskeförening

Baldersgatan 1
114 27 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 412 24 00

E-mejl: ssf@swenurse.se

Webbsida: http://www.swenurse.se

 
  Kontaktperson: Lina Hammarbäck
  E-mejl: lina.hammarback@swenurse.se
 
Telefon: 08-412 24 09

Sjuksköterskor som är medlemmar i SSSH

Stipendier

Angående ansökan om stipendier

  • Du måste vara medlem i föreningen SSSH. Betalt årsavgift.
  • En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
  • Avrapportering på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsförfarandet i två steg:

  1. Öppna ansökningsformuläret, fyll i alla fält i datorn och bifoga efterfrågade bilagor.
  2. Har du bilagor som inte kan laddas upp och medfölja den digitala ansökan kan du posta dem till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund, märk kuvertet komplettering.

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per e-post. I de fall ingen e-postadress finns meddelas det via post. Har ni frågor eller är osäkra på något angående er ansökan kan ni kontakta oss så hjälper vi gärna till och svarar på frågor.

Stipendium Konferens

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året. Ersättning för konferensavgift, resa och boende kan sökas.
Ansökan till konferenser ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. För medlem gäller minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Konferens

Stipendium Studieresa

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året. En studieresa kan leda till ökad kunskap/kompetens inom ett område. Ersättning för ev avgift för studiebesök, resa, boende kan sökas. 

Ansökan till studieresa ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. I ansökan skall finnas kontaktunderlag, korrespondens och program för besöket. För medlem gäller minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Studieresa 

Stipendium Studier och Kurser

Endast medlemmar i SSSH kan söka och ansökan kan göras två gånger om året. Ett antal stipendium är nyinrättade för 2016.

Student
Som student i T1-T5 har du möjlighet att söka stipendium för SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. Kandidatuppsats är ett instrument för redovisning och vetenskaplig kompetens. För att hjälpa er som vill göra empiriska studier och samla data utlyser SSSH 5 st stipendier a 5000 SEK/termin. Projektplan och VEN -ansökan skall vara godkända och bifogas ansökan tillsammans med antagningsbeskedet, för att medel skall utbetalas.I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 15 maj och 15 november.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Legitimerad
Vården blir alltmer specialiserad och det behövs många nya specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med magister/master kompetens. För att stimulera till utbildning utlyser SSSH stipendium på 5000 SEK som du som läser till specialistsjuksköterska alternativt magister/masterprogram kan ansöka om. Stipendiet kan användas till litteratur, resor mellan hemmet och utbildningsort eller etikansökan. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan kan göras senast 15 mars och 15 september, antagningsbesked skall bifogas.

Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas. SSSH ser gärna att stipendiater genomför en föreläsning i föreningens regi.

Ansökningsblankett Studier och Kurser

Stipendium för klinisk forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor och ej disputerade kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året.

Kliniska utvecklingsarbete prioriteras. Ansökan ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerat utvecklingsarbete.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Forskning och Utvecklingsarbete →

Stipendium Doktorand – forskarutbildning

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor och ej disputerade kan söka och ansökan kan göras löpande under hela året.

Du kan endast söka en gång under din doktorandutbildning. Stipendiet är en engångssumma på 10 000 kr.

Ansökningsblankett Doktorand

Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto skall göras på föreningens blankett och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Stipendium till äldre eller pensionerad medlem

Endast äldre eller pensionerade medlemmar kan söka. 

Ansökan om stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar kan göras löpande under året. För medlem gäller minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle.

Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto, skall göras efter använt stipendium och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.
Har du frågor om bidrag? Vill du att vi skickar ett formulär till dig?
Ta kontakt med Sue Harden 0735-344114.
Det finns olika sätt att ansöka om bidrag.

1) Digitalt formulär för dig med e-post
Ansökningsformulär ”Stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar”

2) Eller ett formulär att skriva ut och fylla i. Skickas med post till föreningen SSSH
Ansökningsformulär ”Stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar” 

http://www.sssh.se/formaner/stipendierochbidrag/

Stiftelsen John och Augusta Nordströms donationsfond för sköterskor

Stiftelsen John och Augusta Nordströms donationsfond för sköterskor
Box 22550
Stockholms läns landsting
104 22 STOCKHOLM
08-7374344

Disponibel avkastning skall användas till förmån för ett vilo- och rekreationshem för sköterskor vid Danderyds sjukhus om och när ett sådant kommer till stånd.

Så länge sådant hem ej finns skall avkastningen:

1. användas till bestridande av kostnader för vistelse å visst hem eller liknande för sköterskor (eller undersköterskor eller elever som uppehållit sjukskötersketjänst) vid Danderyds sjukhus, vilka på grund av konvalescens eller nedsatt hälsa i övrigt är i behov av vila.

2. eller i andra hand användas till bidrag till uppehälle under semester, annan ledighet eller behandlingsresa för i punkt 1 angivna personalgrupper.

3. eller i tredje hand användas till gemensam julrekreation eller utflykt för i punkt 1 angivna personalgrupper.Ansökan om bidrag skall i tillämpliga fall åtföljas av läkares yttrande.

Agnes C Westerlunds stipendium

Agnes C Westerlunds stipendium

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier till elever stödja utbildningen av svenska flickor till sjuksköterskor och lärare. Stipendierna utdelas efter ansökan och skall elever från Veberöds, Vombs och Silvåkra församlingar äga företräde till stipendium.

Agnes C Westerlunds stipendium

Stipendiet är riktat till kvinnliga studenter som genomför grundutbildning för sjuksköterskor eller lärare och som företrädesvis bor i Veberöds församling.

Ansökan ska styrkas med intyg från skola samt med personbevis.

Skickas till Veberöds församling, Box 43, 247 25 Veberöd.

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

 

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

 

Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller ges för aktiviteter som i dagens samhälle bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökande.

 

Stiftelsens stipendiestyrelse har gått tillbaka till det ursprungliga ändamålet med stiftelsen. Det innebär att det inte är möjligt för sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) att erhålla stipendium.

Ansökan

  • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild blankett som du hittar till höger här bredvid.
  • Om du inte har tillgång till skrivare kan du få en blankett hemskickad. Vänd dig då till Svenska Röda Korsets Infoservice på telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se.
  • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande.
  • Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.

 

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten,

Box 17563, 118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj respektive 15 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Har du frågor?

Om du har frågor så kontakta Malin Bessner, Svenska Röda Korset, på telefon 08-452 48 81 eller e-post malin.bessner@redcross.se

http://www.redcross.se/kontakt/institutioner-och-samarbetspartners/stiftelsen-dagmar-och-axel-bildts-donationsfond/

STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS STIPENDIEFOND

STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS STIPENDIEFOND
Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till sjuksköterskor för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning. Bidrag kan ges till vårdutvecklingsprojekt, målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser.
 
INGEGERD ERIKSSONS FOND

Stipendium utdelas enligt ovan med inriktning på patientnära vård

http://sahlgrensringen.se/stipendier.htm

Ernst Westerlunds stiftelse “Fjällvinden”

Ernst Westerlunds stiftelse
Box 602 Landstinget i Uppsala län
751 25 UPPSALA
018-176000

Att som hjälp till sjukvårdsavgifternas erläggande av någon eller några till främmande län hörande men på Sjukhuset i Enköping liggande sjuklingar samt som pension åt sjuksköterskor som under sin tjänst härstädes vare sig genom ålder eller sjukdom blivit oförmögna till vidare tjänstgöring.

Stiftelsen Doktor Ernst Westerlunds minnesfond "Fjällvinden"

Är en fond man kan söka bidrag ifrån till en vistelse på fjällort [som man är i behov av] Bidrag lämna till personer med psykiska besvär och handikapp. Ingen speciell blankett, insändes brev när som helst under året, styrelsen sammanträder två ggr per år, juni och december, medsänd läkarintyg eller kuratorsintyg. Tex: att man behöver komma sig bort, vila upp sig eller nått sånt till en fjällort.

Handelsbanken
Box 45
751 03 Uppsala