Stipendier till studenter i Göteborg

Rådman och Fru Ernst Collianders stiftelse för välgörande ändamål

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas dels för att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som vid universitetet, högskolor eller andra undervisningsanstalter idkar vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier och dels för att lämna understöd till välkända sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar. Undantagsvis kan understöd lämnas till Göteborgs konstmuseum.

SEB

Institutioner & Stiftelser

405 04 GÖTEBORG

031-622516

claes.colliander@comhem.se

Stipendium till studerande i Lund

Stiftelsen studeranden Anders Edvard Krooks donation

Stiftelsen studeranden Anders Edvard Krooks donation
Box 117
Lunds Universitet
221 00 LUND
046-222 00 00

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till hjälp och understöd åt behövande studerande.

Tryck på den bok du vill ha mer information om!

Victoriastiftelsen

Victoriastiftelsen

"Bara jag vore gosse och finge läsa så mycket jag önskade."

De här orden lär Victoria Laurell ha sagt i sin tidiga ungdom, förnärmad över att gossebarnen hade förtur till all undervisning och bildning på 1800-talet.

Verksamhet

Stiftelsens ändamål är främja vidareutbildning bland svenskspråkig kvinnlig ungdom i Finland. Ändamålet verkställes genom att utdela stipendier för forskning samt för studier med sikte på en högre akademisk slutexamen.

Studiestipendier

Studiestipendiernas belopp är max 1.200 euro.

Studiestipendierna lediganslås en gång om året, vanligtvis i månadsskiftet augusti - september genom annons i Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser.

Ansökan skall avfattas på fastställd blankett, som finns tillgänglig på stiftelsens hemsida, blanketter kan också rekvireras från stiftelsens kansli.
(se. kontaktuppgifterna)

Blanketten skall undertecknas egenhändigt och postas till stiftelsen. Ansökningar som poststämplats efter detta datum beaktas inte, inte heller ansökningar som skickats per telefax eller e-post.

Studiestipendierna är avsedda att uppmuntra till och stöda akademiska studier som syftar till akademisk slutexamen (minst 300 studiepoäng eller 160 studieveckor). Det här betyder, att bland annat gymnasiestudier, studier vid yrkeshögskolor, institutsstudier och annan fortbildning tyvärr i regel faller utanför ramen för stiftelsens stipendieutdelning.

För att i någon mån underlätta behandlingen av det stora antalet ansökningar har stiftelsens styrelse vidare beslutat, att första årets studerande i regel inte beviljas stipendium. Studerande som tidigare erhållit understöd från stiftelsen beviljas inte heller stipendium.

Beslut om utdelningen fattas av styrelsen inom december månad och samtliga sökande meddelas per brev om huruvida ansökan beviljats eller inte. En förteckning över de beviljade stipendierna publiceras också på hemsidan.

Ansök

Studiestipendier

Ladda ner, skriv ut och skicka oss ansökningsblanketten per post. Välj PDF eller MS Word-format.

 

Forskarstipendier

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten till pappers. Välj PDF eller MS Word-format. Skicka oss undertecknad och skannad ansökningsblankett per e-post till christel.lamberg-allardt@helsinki.fi.

Kontaktinformation

Postadress:
Victoriastiftelsen
Södra Kajen 2 A 7
00130 Helsingfors

Telefon: 09 - 662 510 - My Falck

Telefon: 09 - 633 007 - Göran Wörlund

E-post: victoria.stiftelsen@co.inet.fi

Webben: victoriastiftelsen.fi

Stiftelsen Swanlundska fonden

Stiftelsen Swanlundska fonden

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs församling och som genomgått Bokelundsskolans högstadium i Sölvesborg kan ansöka ur fonden. Ansökan avser fortsatta skolstudier eller vidare yrkesutbildning.

Bidrag kan inte erhållas retroaktivt. Förstagångssökande ska vara högst 25 år under ansökningsåret.

Särskild ansökningsblankett måste användas. Den kan laddas ner här på hemsidan - endast tillgänglig under ansökningstiden.

Swanlundska fonden - ansökningsblankett (pdf) »

Swanlundska fonden - ansökningsblankett (doc) »

Till ansökan ska bifogas:

  • personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling,
  • avskrift av betyg från grundskola,
  • studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
  • intyg om pågående studier
  • uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.

Ofullständig ansökan behandlas inte!

Ansökan sänds till
Styrelsen för Swanlundska fonden
c/o Lena Mattsson
294 80 Sölvesborg

Upplysningar:
Sölvesborgs Församling
Marie Carlsson
Tel: 0456-554 45

Sölvesborgs kommun
Lena Mattsson
Tel: 0456-81 61 90

Annonsering sker 25 mars 2017 – utdelning 1 juni 2017.
Ansökan skall vara inkommen senast 2017-04-18.

Stipendier vid Göteborgs universitet

Stipendier och bidrag

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag inom alla ämnesområden. Sorterad efter sista ansökningsdag.
Aktuella stipendier

Stipendier vid Göteborgs universitet

För studerande, forskare, lärare m fl verksamma vid Göteborgs universitet finns många stipendier och bidrag att söka. En del stipendier handlägges centralt med beslut av speciellt utsedda nämnder, några bidrag administreras av en fakultet och vissa handhas helt och hållet av en institution.
Stipendier vid Göteborgs universitet

Forskningsfinansiering

Vid Forsknings- och innovationskontoret hjälper vi dig som är forskare eller administratör vid Göteborgs universitet att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. 
Forskningsfinansiering

http://www.gu.se/forskning/stipendier

Anställningsformer för arbetslösa

Bra länkar:

  1. Arbetsvillkor Under ramtiden skall du enligt huvudregeln ha arbetat minst sex månader med minst 80 timmar per månad för att uppfylla ett arbetsvillkor. Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor enligt huvudregeln kontrollerar a-kassan om du uppfyller arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Du skall i så fall under en sammanhängande period om sex kalendermånad har arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar under de sex månaderna.
  2. Följande sysselsättningar räknas som förvärvsarbete vid prövning av om ett arbetsvillkor är uppfyllt, klicka på mig!

 

FAKTABLAD Extratjänster 2016-12

Extratjänst

extratjanst 1

extratjanster2

 

Extratjänst är en form av särskilt anställningsstöd för personer som är arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen samt har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin med ersättning sedan 450 dagar. Syftet är att erbjuda anställning med kollektivavtalsenlig lön. Individen ska utföra välbehövda uppgifter och förstärka de verksamheter som de får arbete inom.

Faktablad om Extratjänster från Arbetsförmedlingen, tryck här!


Trainee brist

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar mellan 20-24 år, med fullföljd gymnasieutbildning som varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Traineejobb inom bristyrkesområden kan ges till arbetsgivare för anställning inom yrken där det regionalt råder brist på arbetskraft.

Det är lokal arbetsförmedling som bedömer inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. Bedömningen baseras på Arbetsförmedlingens prognoser.

Trainee välfärd

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar mellan 20-24 år med fullföljd gymnasieutbildning, som varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 6 månader att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft.

•Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och finansieras av landstinget.
•Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen och är offentligt finansierad.
•Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och är offentligt finansierad

 


Lönebidrag

Arbetsgivaren kan få lönebidrag för dig om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen.

 Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid!

 Det uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!

Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
 
Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per månad av den avtalsmässiga lönen, men den anställde kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.
 
Arbetsgivaren kan också få ersättning för särskilda kostnader med upp till 70 kronor per dag ett så kallat anordnarbidrag. Ersättningen kan du få om du är arbetsgivare på en allmännyttig organisation och har en anställd med ett lönebidrag som
täcker mer än 80 procent av lönekostnaden.
 
 

 Nystartsjobb

Du som fyller 21-26 år under året kan få nystartsjobb om du varit utan arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna.

♦Det uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!

Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!

Arbetsgivaren får en ersättning för dig som motsvarar en normalarbetsgivaravgift (31,42 %)

Har du  varit borta från arbetslivet i tolv månader får arbetsgivaren ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2x31,42%)

Nystartsjobb är en anställning hos en arbetsgivare där arbetsgivaren får en skattereduktion.
Det är arbetsgivaren som skickar in ansökan för den person de vill anställa.
Man kan vara inskriven i Jobb och utvecklingsgarantin innan men det är inget krav.  

Särskilt nystartsjobb

Om du har fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning på heltid och fyller 21–26 år under året kan arbetsgivaren få ersättning som motsvarar en normalarbetsgivaravgift plus ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften för ungdom.
 
 
 

Nystartsjobb

Om du är 27 år och äldre krävs att du saknat arbete under minst tolv av de senaste femton månaderna.

♦Uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!
Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
Arbetsgivaren får en ersättning för dig som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2x31,42%)

Faktablad Nystartsjobb


 Nystartsjobb

För dig som är ny i Sverige finns möjlighet till nystartsjobb om du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort inom de senaste tre åren.

Uppfyller arbetsvillkoret och är därmed a-kassagrundande!
Din lön ska vara enligt kollektivavtalet för branschen!
Samma ersättning som ovan beroende på vilken ålder du har!

Faktablad Nystartsjobb


 Nyfriskjobb

Nyfriskjobben, som de kallas, heter egentligen särskilt nystarstjobb.  Den som anställer en sjukskriven får som mest en ersättning som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften (64,84 procent) under lika lång period som den anställde har varit sjukskriven.

Stödet riktas till personer som på heltid haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.


 Särskilt anställningsstöd (SAS)/ Förstärkt  särskilt anställningsstöd (FSAS)

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs. Syftet med ersättningen är att du som har svårt att få ett arbete lättare ska få en anställning. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd.

♦SAS ger inte något nytt arbetsvillkor!

♦FSAS ger inte något nytt arbetsvillkor!

Enligt reglerna för a-kassan är tiden på sådana praktikplatser inte tillgodoräkningsbara. Man kan ha ett SAS/FSAS i upp till 24 månader utan att det ger så mycket som en minut av kvalificerande tid till a-kassan.

Det räknas som godkänd överhoppningsbar tid så din dagpenning hos a-kassan påverkas inte och ej heller aktivitetsstödets storlek

Alltså detta är en "bra" anställning om man har "hög" a-kassa sedan tidigare jobb på den reguljära arbetsmarknaden och inte vill sänka sin a-kassa efter att anställningen är slut!

Du har rätt till semesterersättning när du har arbetat, även om du har särskilt anställningsstöd. Dina förmåner ska finnas i ett kollektivavtal eller om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal ska det vara likvärdiga förmåner. Där ska din rätt till semesterersättning regleras.

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i bransch

Ersättningen är 85 procent för arbetsgivaren av din lönekostnad, men högst 890 kronor per arbetsdag vid heltidsanställning. Arbetsgivaren får även ett handledarstöd på 50 kr/dag under de tre första månaderna.

Faktablad om särskilt anställningsstöd


Förstärkt särskilt anställningsstöd (FSAS)

När man har ett särskilt anställningsstöd och befinner sig i fas 1 eller fas 2 utgår ett handledarstöd på 50 kr/dag under de första tre månaderna.

Skillnaden mellan förstärkt särskilt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd är att from 1 februari 2012 kan en arbetsgivare som anställer en person som befinner sig i jobb och utvecklingsgarantin fas 3 få ett förstärkt handledningsstöd.

Detta förstärkta handledarstöd är på 150 kr/dag under de första 3 månaderna för att sedan sänkas till 100 kr/dag under de följande 9 månaderna

Svensk författningssamling om anställningsstöd:

17 a § Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas under högst 12 månader.


För personer som bedöms ha särskilda behov av en längre tid i
anställning med särskilt anställningsstöd för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden får, trots det som sägs i 5 b §, särskilt anställningsstöd lämnas för ytterligare en
period om högst 12 månader. Förordning (2013:1168).


 Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb

Du kan få stödet om du anställer en person som har fyllt 20 år, är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen och som har ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader eller som har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

EU/EES-personen får inte vara svensk medborgare
 
Du kan inte få stödet för EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare.
Du kan heller inte få stödet om du redan får något annat bidrag från staten för den arbetssökande.
 
Du kan heller inte få stödet om du redan får något annat bidrag från staten för den arbetssökande.
 
Arbetsgivaren kan få ersättning med 80 procent av lönekostnaden och som mest 800 kr per dag och ett bidrag på 50 kr per dag för handledning.

Ger inte något nytt arbetsvillkor!

Faktablad Särskilt anställningsstöd i form av Instegsjobb


Allmänt anställningsstöd

Troligtvis finns inte detta stöd kvar längre!

Allmänt anställningsstöd får lämnas vid anställning av en person som är långtidsarbetslös och som under minst tolv månader omedelbart före anvisningen varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

I särskilda fall får stöd även lämnas för den som inte betraktas långtidsarbetslös på grund av att hon/han deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller under en kortare tid haft en anställning som inte inneburit att hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden stärkts.

Ungdomar under 25 år får anvisas allmänt anställningsstöd om de under minst 90 dagar varit anmälda som arbetssökande på förmedlingen.

Allmänt anställningsstöd lämnas i sex månader. Om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas i tolv månader i sådan verksamhet som innefattar offentliga investeringar eller investeringar av samhällsnyttig karaktär.

Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än ovan angivna antal månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Allmänt anställningsstöd lämnas med 50 procent av lönekostnaden dock högst 350 kronor per dag.

 


 Förstärkt anställningsstöd

Troligtvis finns inte detta stöd kvar längre!

Förstärkt anställningsstöd får anvisas en person som sedan 24 eller 48 månader antingen varit arbetslös eller har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som omedelbart före anvisningen under samma antal månader varit anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Vidare får förstärkt anställningsstöd anvisas den som har ett arbetshandikapp och som lämnar antingen en anställning hos Samhall eller ett offentligt skyddat arbete (OSA).

Även den som haft en kortare anställning eller deltagit i Kunskapslyftet, varit sjuk, föräldraledig eller liknande kan anvisas förstärkt anställningsstöd. En förutsättning är att anställningen eller avbrottet i inskrivningstiden inte stärkt personens ställning på arbetsmarknaden.

Förstärkt anställningsstöd får lämnas i 24 månader. Vid tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än 24 månader ska stöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Informationen nedan är från 2000

Faktablad allmänt/förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd

 


 Utvecklingsanställning

Kan du få om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, och om du har behov av en mer anpassad arbetssituation!

♦Utvecklingsanställning uppfyller arbetsvillkoret för att få rätt till a-kassa/ny a-kassa!

Lön enligt kollektivavtal eller lön som liknar kollektivavtal.

 Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på som mest 16 700 kronor varje månad för dig!

Denna anställning är "bra" om du har väldigt låg eller ingen a-kassa sedan tidigare! men se till att du verkligen får arbeta i minst ett år annars blir den nya a-kassan: t ex 8 månaders lön= en årsinkomst!

Denna anställning är inte fördelaktig om du har "hög" a-kassa idag!

Faktablad utvecklingsanställning


Aktivitetsstöd

Då kallas jobbet arbetspraktik!

Uppfyller du villkoren för a-kassa får du aktivitetsstöd.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Arbetsgivare/Anordnaren får 4500 kr i månaden för att ha dig hos sig och behöver inte betala någon ersättning alls för din insats!

Ersättningsnivå

 

Högst 910 kronor per dag

Om du uppfyller villkoren för ersättning räknas ut en Dagsförtjänst och en Normalarbetstid. Det är dagsförtjänsten och normalarbetstiden som avgör storleken på din ersättning.

Dagsförtjänsten och normalarbetstiden beräknas i normalfallet på de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Den dagpenning som du får från oss är 80 procent av dagsförtjänsten under de 200 första ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter är den högsta dagpenningen 760 kronor. 

Om du har tjänat 25 025 kronor eller mer per månad i genomsnitt under det senaste året får du den högsta dagpenningen, alltså 910 kronor, under de första 100 ersättningsdagarna.

Om du har varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader

Om du uppfyller villkoren för ersättning, men har varit medlem kortare tid än 12 månader, får du ersättning enligt grundförsäkringen. Då är dagpenningen ett fast belopp på 365 kronor per dag, om du har arbetat heltid under året innan du blev arbetslös. I annat fall blir dagpenningen lägre.

Uppehåll i ersättningen

Din ersättning kan komma att ändras om du har haft ett uppehåll i ersättningen.

 

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag i aktivitetsstöd.

Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan. Alfa-kassan är en a-kassa som är öppen för alla oavsett bransch. Genom att anmäla dig till Alfa-kassan eller bli medlem i en a-kassa kan du som uppfyller villkoren höja ditt aktivitetsstöd till minst 320 kronor per dag.

Utvecklingsersättning

Om du har fyllt 18 år men inte 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa, kan du få utvecklingsersättning om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Du som har gymnasieexamen får 141 kronor per dag

Faktablad aktivitetsstöd och utvecklingsersättning


 

Praktikplats
När du praktiserar ska du få prova på ett yrke, det innebär att du ska göra alla typer av arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen men du ska inte jobba själv eller ta över någon annans arbetsuppgifter. Du ska alltid ha en handledare med dig som ska vara som ett stöd för dig.

Sysselsättningsplats
När du har en sysselsättningsplats ska du inte göra ordinarie arbetsuppgifter. Utan det ska vara uppgifter som annars inte skulle blivit gjorda och som kan ses som kvalitetshöjande.

 

 


Trygghetsanställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per

månad, men du kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.

I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter du får och hur din arbetssituation ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Den kan också innehålla information om arbetstider och behov av hjälp medel eller annan anpassning av arbetet. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen och är ett stöd för både dig och arbetsgivaren.

Faktablad Trygghetsanställning


 Offentligt skyddat arbete (OSA)

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700 kronor per

månad, men du kan naturligtvis ändå ha en högre lön men det ersätter inte arbetsförmedlingen.

I överenskommelsen ska det finnas en plan för hur du kan öka din arbetsförmåga och dina möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Kompletterande utbildning, kamratstöd och arbetshjälpmedel är exempel på sådant som kan ingå i överenskommelsen.

Fakta blad OSA


 Jobb på Samhall

Du kan få ett arbete inom Samhall om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och inte bedöms kunna få ett arbete genom några andra insatser. Arbetet är anpassat efter dina förutsättningar så att du ska kunna lära och utvecklas i din egen takt. Du ingår alltid i ett arbetslag så att du får arbeta tillsammans med andra och ta ansvar.

♦Ger nytt arbetsvillkor!

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen

Faktablad jobb på Samhall


 Utbildningsanställning

En ny tidsbegränsad anställningsform som ska kunna erbjudas en person som är yngre än 23 år. Anställningstiden ska vara längst 18 månader och ha ett utbildningsinnehåll, som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om.

Utbildningsanställning


 Starta eget bidrag

Du som är minst 25 år och arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i programmet och startar ditt företag.

Du kan få ersättningen under högst sex månader.

Ersättningen kan i vissa fall förlängas, men endast om du blivit sjuk eller om du har fått vänta på ett myndighetstillstånd som blivit försenat.

Faktablad Starta eget bidrag


 Särskilt starta eget bidrag

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

♦Ger inte nytt arbetsvillkor!

Du kan få ersättning med upp till 60 000 kronor för att skaffa utrustning och annat i samband med att du startar verksamheten. Det särskilda stödet kan också kombineras med stöd till start av näringsverksamhet.

Det är ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten

Faktablad till särskilt starta eget bidrag


En mycket bra bok som hjälper dig att skriva ditt CV på ett proffsigt sätt!

Lunds universitets stipendier

Stipendier

För dig som är student vid Lunds universitet
 

Stipendier delas ut efter olika kriterier. Det kan vara utifrån vilka ämnen och på vilken nivå du läser, om du ska läsa utomlands eller kommer från ett visst landskap.

Universitets- och nationsstipendier

Universitets- och nationsstipendier utlyses varje termin. Genom en ansökan söker du alla de stipendier du är behörig till av ca 200 stipendier.

Läs mer och ansök

Resestipendier

Resestipendier utlyses i februari varje år och vänder sig till dig som ska resa i samband med din utbildning. Det kan vara resor för att skriva examensarbete, åka på utbytesstudier eller liknande.

Läs mer och ansök

Övriga stipendier

Du hittar också ett antal mer specifika stipendier som utlyses under året.

Läs mer och ansök

Förteckning över stipendier och bidrag

I förteckningen över stipendier och bidrag som utlyses ur stiftelser anknutna till Lunds universitet finns en kort beskrivning av stiftelserna. De stiftelser vars avkastning går direkt till en institution eller liknande finns inte med i denna förteckning.

Förteckning över stipendium och bidrag (PDF 484 kB nytt fönster)

För dig som är forskare eller anställd vid Lunds universitet

Det finns särskilda rese- och forskningsbidrag för dig som är forskare eller anställd vid Lunds universitet.

Läs mer

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-stipendier-och-ekonomi/stipendier

Bloomify, billigare parfym online!

Stiftelsen Anna Margareta Ahlbergs, f Bång och John Ahlbergs Understödsfond

Stiftelsen Anna Margareta Ahlbergs, f Bång och John Ahlbergs Understödsfond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7637305

Avkastningen skall en gång varje år tillfalla en mindre bemedlad, välartad och begåvad student vid humanistiska fakulteten såsom bidrag för bedrivande av studier vid Uppsala eller annat universitet.

Bland flera likvärdiga sökanden till bidrag ur fonden, skall student från Medelpad äga företräde.