Löwensköldska fonden

 vetenskaptapet
 Kungsträdgårdsgatan 10
08-679 17 00
office@jernkontoret.se
Box 1721, 111 87 Stockholm
08-611 20 89
www.jernkontoret.se
 
Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige beslutar om utdelning.
Avkastningen av stiftelsekapitalet delas årligen ut i form av stipendier.
Ansökan får ej ske retroaktivt. Avslag kan ej överklagas.
Löwensköldska fonden
För studerande från Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs eller Värmlands län som bedriver studier med bergsvetenskaplig inriktning vid:
Bergsskolan i Filipstad
Luleå tekniska universitet
Materialdesignprogrammet (fd Materialteknik) vid
Kungliga Tekniska högskolan resp Högskolan Dalarna.
Beviljningstillfälle en gång per år, vid Jernkontorets fullmäktiges möte i mars.
Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 31 januari
Signerad ansökningsblankett och studieintyg
skickas per post till:
 
Stiftelsen Löwensköldska fonden

c/o Jernkontoret

Box 1721

111 87 Stockholm

Ytterligare information:

Håkan Öjerbring

 

tel: 08-679 1719

 

Gustafsbergsstiftelsen

Gustafsbergsstiftelsen

 Syftet är att ekonomiskt stödja studerande ungdomar på högskolor och universitet (under 25 år) födda och uppvuxna i Bohuslän.

Mer information hittar du på http://www.gustafsberg.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Under rubriken Om Gustafsberg/stipendier finns förutsättningarna för att kunna söka samt en nedladdningsbar ansökningsblankett.

Ansökan

Ansökan senast 1 september varje år.

 
Kontakt
 
 

Gunnar Klasson
0522-51 84 51
070-735 64 88

Ansökan skickas till
Gustafsbergsstiftelsen
Gustafsberg 413
451 91 Uddevalla
 
 
 
 

Mer information

 

Adolf Lindgrens stiftelser

Om stiftelserna

palatset

Adolf Lindgrens stiftelser består av följande två stiftelser:

1. Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande

Studerande
Stiftelsen äger och förvaltar aktier och räntebärande papper.
Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. Behöriga sökande är de som är födda och bosatta i Örebro län eller folkbokförda i länet sedan minst 5 år. Endast den som ej fyllt 30 år kan få stipendium.

Behövande
Stiftelsen delar varje år ut bidrag till behövande. Sökande skall vara eller ha varit verksam inom handel eller hantverk i Örebro län.

2. Adolf Lindgrens stiftelse för mindre och medelstora jordbrukare m.fl.

Jordbrukare
Stiftelsen äger och förvaltar fastigheten Centralpalatset i centrala Örebro samt aktier.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till utövare av mindre och medelstora jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare.

Allmännyttig verksamhet
Styrelsen delar även ut bidrag till allmännyttig verksamhet.

Behövande

Vem kan söka - Behörighetskrav

Allmänt behörighetskrav för samtliga grupper är att den sökande skall ha svårt att försörja sig p g a ålder, sjukdom eller andra omständigheter.

 • I första hand ges understöd till personer som härstammar från Adolf Lindgrens föräldrar.
 • I andra hand till avkomlingar till personer som varit i Adolf Lindgrens tjänst.
 • I tredje hand till personer som är eller har varit verksamma inom handel eller hantverk i Örebro län eller till sådan persons efterlevande familj.
 • Beslut meddelas per brev i december.

Ansökningstider / Blankett

Ansökningstiden är Nov

se vidare http://www.adolflindgren.se/behovande/index11,221.htm

OBS! Här kan du ladda hem blanketten under ansökningstiden

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett. Denna kan hämtas här på vår hemsida under ansökningstiden. Blanketten kan även hämtas på Stiftelsens kontor på Olaigatan 17 B i Örebro. Alla sökande meddelas beslut per brev i december.

Observera att ansökan skall vara helt komplett med alla bilagor när Du skickar in den.

Studerande

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande.
 • Stipendium kan ej sökas för studier på årskurs 1  på gymnasiet.
 • Stipendium kan ej sökas för årskurs 1 på universitet om man inte har tidigare poäng.
 • Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år.
 • Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
 • Den sökande får inte vara fyllda 30 år.
 • Stipendium ges ej till doktorander/forskare.
 • Den sökande får ej ha förmögenhet och inkomst överstigande 4 basbelopp.
 • Studierna skall avse heltidsstudier under minst 1 termin.
 • Beslut meddelas per e-post i november.

Ansökningstid

Ansökningstid för studier under läsåret 2015/2016 går ut onsdag 19 augusti 2015 klockan 24.00.
Det digitala ansökningsformuläret kommer finnas på hemsidan från och med den 16 juni.

http://www.adolflindgren.se/studerande/index11,220.htm

 

Jordbrukare

Att ansöka om bidrag/lån för mindre och medelstora jordbrukare m. fl.

Här får du information om de olika stegen till att söka bidrag/lån hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag/lån i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form.
Sista ansökningsdag 2015 är 28 februari.

http://www.adolflindgren.se/jordbrukare/index11,222.htm

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

kjell

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.
Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg.
Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat.
Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.

Ansökningstid för stipendium är från 15 maj t o m 31 augusti inför det läsår för
vilket stipendiet söks.
Besked om vilka som erhåller stipendium lämnas i slutet av oktober månad.

Stipendieansökan

Ansök här!

Ansökan görs via ansökningsformuläret under perioden 15 maj – 31 augusti inför det läsår
för vilket stipendiet söks.

Senaste datum för ansökan och komplettering är 31 augusti.

Endast ansökan via webbformuläret behandlas.

Åberopade handlingar ska vara inskannade.

Avgångsbetyg, antagningsbesked, studieresultat etc måste vara tydligt identifierbara och
verifierbara. Namn och personnummer måste finnas, liksom namnteckning från en annan
person, som bekräftar uppgifternas giltighet.
Utdrag från STUDOK/LADOK, som kan kontrolleras via databas, är tillräckliga.
Utländska betyg ska vara översatta till engelska eller svenska.

Följ noga innevarande års instruktion för webbansökan.
Detta är en PDF-fil som du kan ladda hem.

För att läsa dokumentet krävs Adobe Reader. Ladda hem den här!

Tänk på:

 • att du kan få stipendium högst tre gånger.
 • att du måste visa avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.
 • att avgångsbetyg måste innehålla skolan ort, annars måste avgångsbetyg vidimeras av person med kännedom om skolgången och dess ort.
 • att du måste visa att du är antagen till utbildning som varar minst ett läsår.
 • att du måste redovisa studieuppehåll och att du antagits/registrerats efter uppehållet.
 • att du måste visa studieresultat som är relevant för den utbildning som avses t o m vårterminen samma år som du lämnar in din ansökan.
 • att du som söker stipendium för andra eller tredje gången måste visa studieresultat från tidigare stipendieår.
 • att möjligheten att bli beviljad stipendium upphör året efter det att du fyllt 30 år.
 • att du måste lämna rätt mobiltelefonnummer inkl ev utlandsnummer, rätt e-postadress och ett giltigt svenskt bankkonto, för att stiftelsen ska kunna verkställa beslut om stipendium.
 • att du måste själv kontrollera att din ansökan har skapats och registrerats.
 • att du kan bli utloggad automatiskt från sidan om du varit inaktiv ett stund.
 • att din ansökan endast kan kontrolleras fram till 31 augusti.

Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas via SMS och e-post i slutet av oktober.
Beslutet kan inte överklagas.
Om du byter nummer, adress, etc. efter 31 augusti, ber vi dig kontakta:

support@kjellbergska-flickskolans-donationer.se

https://www.kjellbergska-flickskolans-donationer.se/stipendieansokan/

 

Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvists fond för hjälp åt behövande studerande

Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvists fond för hjälp åt behövande studerande
Till studerande vid Lunds universitet, vilka gjort sig kända för god flit och god vandel. Bidragen skall delas ut årligen i tre på varandra följande år om inte ekonomin förbättrats. Den sökande måste ha gått på gymnasieskola i Malmö och vara medlem i Malmö Nation när ansökan görs.

Utdelning i december.
Söks genom Malmö Nation, Lunds universitet, 046-12 78 20.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Stipendier-for-vuxna.html

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Bild från Instagram anne_hilde_lystad

Bild från Instagram anne_hilde_lystad

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:

- Utdela bidrag till behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

- Utdela stipendier till begåvade gymnasiestuderande, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län. Sökanden får ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.

- Åldersstigna/sjuka 28 februari.

- Studerande 30 september klockan 23.59.

Bengta och Ludvig Berthelsens Stiftelse

c/o SEB Stiftelser

106 40 Stockholm

Från och med 2014 sker ansökan elektroniskt för studerande

För att komma till webbplats klicka här!

Bröderna Molanders stiftelse

Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna som uppfyller följande tre krav:

 • ska ha gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade)
 • går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår
 • som under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.

Stipendiet söks senast den 1 november sista läsåret.

Sökande får besked per brev i slutet av december.

ANSÖKNINGSBLANKETT