Carl Erik Levins Stiftelse

Carl Erik Levins Stiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 STOCKHOLM
08-7637109

Ändamålet är att ombesörja utbetalningar av de årliga livräntor, som enligt av mig gjorda utfästelser eller enligt detta mitt testamente skola utgå liksom årliga nettoavkastningen på de tillgångar, som belöpa på mina anhörigas andelar;

¤ att så länge mina syskonbarn leva, omhänderhava och förvalta de testamentslotter, som belöpa på varje gren;
¤ att därest mina syskonbarn efter min död erhålla flera barn,
¤ tillse att sådan testamnetsberättigad bekommer sin andel i den på syskonbarnets gren belöpande andel;
¤ att sedan samtliga livräntetagare avlidit och i den mån något av mina syskonbarn avlidit eller avlider, utskifta den på syskonbarnets gren belöpande andel mellan samtliga inom grenen berättigade testamentstagare,

¤ samt att disponera den årliga nettoavkastningen, som belöper å stiftelsens andel i tillgångarna till stipendier och understöd eller till hjälp åt behövande personer, med företrädesrätt för dem, som äro avkomlingar av min broder Hugo Levin eller min syster Anna Hirsch, född Levin, eller som genom giftermål med dessa avkomlingar räkna skyldskap eller svågerskap med dessa arvingar eller utgöras av make eller maka.Förmögenhet:  227,397,084 kr

Carl Erik Levins Stiftelse

om stiftelsen

Carl Erik Levins Stiftelse har enligt stadgarna till ändamål, dels att dela ut stipendier för studier och dels lämna understöd till behövande personer.

Stiftelsens ändamål att lämna bidrag och understöd till behövande har stiftelsen valt att uppfylla genom att lämna generösa bidrag till organisationer som i sin verksamhet stödjer behövande. Mot den bakgrunden beviljar stiftelsen inga bidrag till behövande baserat på ansökningar från enskilda individer. Stipendier till studerande beviljas dock enskilda personer. Vid sin prövning beaktar styrelsen särskilt ansökningar från släktingar till Carl Erik Levin.

Ansökan gällande organisationer skickas in i pappersformat som tidigare.

Stipendier beviljas inte till
- gymnasiestudier
- obetald praktik som inte utgör en del av studierna
- forskar- och doktorandstudier

OBS! Ansökan får inte vara retroaktiv dvs projektet/aktiviteten ska avse period som startar efter ansökningstillfället.

att ansöka

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdagar är 15 maj, 1 augusti och 1 november. Respektive period öppnar 4 veckor före ansökningsdagen.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds ut per post tillsammans med rekvisitionsblankett (utbetalningsblankett) till alla som blivit beviljade stipendium. Brevet sänds till den adress du angivit i ansökan, övriga får besked per email.

Om stipendium beviljas ska styrelsen erhålla en rapport på max 1-A4 sida. Om rapport inte lämnas, kommer ytterligare stipendier inte att beviljas. Rapporter som avser period före 2014-11-01 skickas in fysiskt. Övriga rapporteras i det elektroniska systemet inom 1 år eller före du inkommer med ny ansökan.

Om stipendiet inte kan utnyttjas till ansökt ändamål ska beloppet återbetalas.

Har du ytterligare frågor om ditt stipendium kan du kontakta oss på telefon 08-763 72 20, mån, tis, tors, kl. 10.00-11.00.

OBS! Ha anvisningarna tillgängliga innan du påbörjar din ansökan.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.