Kulturrådets bidrag Kreativa platser

Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media

För sökande

Kulturrådets bidrag Kreativa platser vänder sig till projekt runt om i landet som ska genomföra kulturverksamheter i bostadsområden. Projektet ska drivas genom lokal samverkan med de boende som projektledare, kulturutövare och publik.

Vem kan söka bidraget?

De sökande projekten måste leva upp till följande:

 • Projektet drivs av partnerskap med minst tre aktörer
 • Minst en samarbetspartner ska vara verksam i området och minst en ska vara en kulturaktör
 • En samarbetspartner är huvudansvarig för projektet och ansökan. Av juridiska skäl måste den huvudansvariga ha ett organisationsnummer. Organisationen måste också i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 • Eftersom lokalsamhället driver projektet kan en kommun inte vara huvudansvarig men kan däremot ingå som en strategisk partner och möjliggörare

Vad ska projekten innehålla?

 • De projekt som har möjlighet att få bidrag genom Kreativa platser ska genomföra kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
 • Kulturrådet ser gärna projekt med en blandning av kulturformer och uttryck
 • Projekten ska präglas av ett lärande och dela med sig av framgångar och lärdomar till andra projekt inom satsningen och till Kulturrådet
 • Kulturrådet kommer att prioritera långsiktiga projekt och ser gärna att projekten planeras för tre år

 

Vad kan man få pengar till?

Det går att söka bidrag för exempelvis:

 • Projektledare
 • Lokalhyra
 • Material
 • Lön för professionella kulturutövare
 • Lön för ideellt engagerade
 • Marknadsföring

Hur mycket pengar kan man söka?

Kulturrådet kommer att fördela totalt 100 miljoner kronor under 2016–2018, varav 24 miljoner fördelas 2016. Hur mycket respektive projekt kan söka beror på vad man planerar att genomföra och hur mycket kompletterande medel det finns genom annan medfinansiering.

 

Bedömning av ansökan

Kulturrådet går igenom ansökningarna och bedömer dem tillsammans med experter inom konst, kultur, demokrati och delaktighet. Kulturrådet kommer att prioritera projekt som:

 • Bygger på engagemang och delaktighet hos de som bor i området
 • Engagerar lokala kulturutövare
 • Håller hög kvalitet i både konstnärlig verksamhet och metoder för att engagera och involvera boende i projektet
 • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar
 • Använder de mötesplatser som redan finns i bostadsområdet, för att fler ska kunna uppleva och inspireras av kultur
 • Har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens slut
 • Är samordnat med andra projekt för ökad demokratisk utveckling eller hållbar stadsutveckling

 

Övergripande bedömning

 • Kreativa platser omfattar projekt som sammantaget finns spridda över landet och vänder sig till alla åldrar
 • Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
 • Myndigheten har även ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten

Ansökningsperioden 2016 är den 25 augusti till den 22 september.

Nästa ansökningsperiod är i mars 2017. 

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2016 är:
25 augusti - 22 september 2016

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

http://www.kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/For-projekten/

De Sceniska Artisternas Understödsstiftelse

Stiftelsenamn:

De Sceniska Artisternas Understödsstiftelse

   
c/o Adress: Svenska Teaterförbundet
Adress: Box 12710
Postnummer: 112 94
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-4411300
Fax: 08-5639507
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

De sceniska artisternas understödsfond är en av redan insamlade och hädanefter inflytande medel bestående, för behövande sceniska artister avsedd understödskassa.

Av stiftelsens avkastning på dess kapital skall minst 80% utdelas till destinatärerna (de man vill gynna).

Minst 10% av stiftelsens avkastning på dess kapital skall årligen läggas till kapitalet.

För att komma i åtnjutande av understöd från denna fond, erfordras:att minst tio år hava utövat verksamhet som scenisk artist, regissör, sufflör eller maskinmästare vid någon eller några av huvudstadens eller landsortens fasta eller ambulatoriska teatrar, att ha fyllt femtio levnadsår.

Understöd kan även lämnas åt i föregående § 4 omnämnd person, som genom långvarig sjukdom hindrats från utövande av sin konst, eller som genom olyckshändelse blivit, utan eget förvållande, för längre eller kortare tid eller för alltid otjänstbar, även om i föregående paragraf stipulerade tjänste- eller levnadsår icke blivit uppnådda.

Konstnärsnämnden fördelar stipendier

Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Stipendier & bidrag

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Drygt hälften av de stipendier och bidrag som Konstnärsnämnden delar ut tilldelas konstnärer inom bild och form genom Bildkonstnärsfonden och gäller främst arbetsstipendier. Bidragen till konstnärer inom musikområdet uppgår till 21 miljoner kronor, medan dans får 9 miljoner, film 8 och teater 6 miljoner  kronor. Inom området dans och teater behandlar nämnden ansökningar även från performance- och cirkusartister. Dramatiker får stöd av Sveriges författarfond. Institutioner och fria grupper kan söka bidrag hos Statens Kulturråd.

Cirka 2 100 stipendier delas ut per år

Varje år behandlar nämnden cirka 8 300 ansökningar från verksamma konstnärer. Omkring 2 100 av de sökande tilldelas stipendium eller bidrag i någon form. Grundkriteriet är konstnärlig kvalitet och ekonomiskt behov. Vi strävar även så långt det är möjligt efter mångfald och spridning av stödet inom olika konstformer, ålder, kön och geografiskt i landet.

Ett allmänt stöd eller stöd för projekt

Som yrkesverksam konstnär kan du söka stöd för såväl en kort utlandsresa som ett omfattande konstnärligt projekt. Du kan även söka arbetsstipendium som är ett allmänt stöd för fortsatt konstnärlig verksamhet.

För närvarande kan pensionsbidrag inte sökas, men är du pensionär och fortfarande konstnärligt yrkesverksam kan du söka övriga stipendier och bidrag.

Konstnärer i grundutbildning kan inte få stöd

Går du en konstnärlig grundutbildning, exempelvis vid en konstnärlig högskola, kan du inte få stöd genom Konstnärsnämnden. Till grundutbildning räknas även utbildning på mastersnivå.

http://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier

Ansökningstider 2016

(Tid för beslut inom parentes.)

31 januari
Musik
Residens i utlandet              (beslut mars)

1 februari
BILD OCH FORM
Stockholms ateljéstipendium              (beslut mars)2 februari
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte                   (beslut mars)
Resebidrag                                            (beslut mars)

23 februari
MUSIK
Arbetsstipendier                                    (beslut juni)

12 april
BILD OCH FORM

Residens i Stockholm för nyexaminerade från konstnärliga högskolor
Residens i Stockholm                        (beslut juni)

14 april
TEATER, DANS, FILM

Arbetsstipendier                                  (beslut oktober)

19 april
BILD OCH FORM

Arbetsstipendier                                 (beslut oktober)

25 april
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM

Internationellt kulturutbyte                  (beslut maj)
Resebidrag                                           (beslut maj)
DANS
Studiostipendium i Stockholm        (beslut juni)

30 augusti
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte                 (beslut oktober)
Resebidrag                                          (beslut oktober)
DANS
Internationella koreografstipendiet (beslut oktober)

5 september
BILD OCH FORM

Assistentstipendier                           (beslut november)

19 oktober
TEATER, DANS, FILM

Projektbidrag                                      (beslut mars 2017)

20 oktober
BILD OCH FORM
Residens i utlandet                          (beslut december)

27 oktober
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM

Internationellt kulturutbyte  (beslut december)
Resebidrag                                          (beslut december)
DANS
Residens i Berlin                                (beslut januari 2017)
Residens i New York                         (beslut januari 2017)
Studiostipendium i Stockholm         (beslut december)
MUSIK
Residens vid Studio Acusticum, Piteå
Residens i utlandet

9 november
MUSIK
Projektbidrag                                        (beslut mars 2017)

17 november
BILD OCH FORM

Projektbidrag                                      (beslut mars 2017)

Mitten av december
DANS

danceWEB-stipendium                      (beslut april 2017)

Anders Sandrews Stiftelse, Teater, dans, film och musik

Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt.

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år vid sista ansökningsdag. Stipendiebeloppen är 50 000 kr och 65 000 kr.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas.

 

Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 12 januari.

Ansökningsblankett kan laddas ner här.

http://www.sandrewsstiftelse.se/images/diplom_300x600px.png