Kulturrådets bidrag Kreativa platser

Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media

För sökande

Kulturrådets bidrag Kreativa platser vänder sig till projekt runt om i landet som ska genomföra kulturverksamheter i bostadsområden. Projektet ska drivas genom lokal samverkan med de boende som projektledare, kulturutövare och publik.

Vem kan söka bidraget?

De sökande projekten måste leva upp till följande:

 • Projektet drivs av partnerskap med minst tre aktörer
 • Minst en samarbetspartner ska vara verksam i området och minst en ska vara en kulturaktör
 • En samarbetspartner är huvudansvarig för projektet och ansökan. Av juridiska skäl måste den huvudansvariga ha ett organisationsnummer. Organisationen måste också i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 • Eftersom lokalsamhället driver projektet kan en kommun inte vara huvudansvarig men kan däremot ingå som en strategisk partner och möjliggörare

Vad ska projekten innehålla?

 • De projekt som har möjlighet att få bidrag genom Kreativa platser ska genomföra kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
 • Kulturrådet ser gärna projekt med en blandning av kulturformer och uttryck
 • Projekten ska präglas av ett lärande och dela med sig av framgångar och lärdomar till andra projekt inom satsningen och till Kulturrådet
 • Kulturrådet kommer att prioritera långsiktiga projekt och ser gärna att projekten planeras för tre år

 

Vad kan man få pengar till?

Det går att söka bidrag för exempelvis:

 • Projektledare
 • Lokalhyra
 • Material
 • Lön för professionella kulturutövare
 • Lön för ideellt engagerade
 • Marknadsföring

Hur mycket pengar kan man söka?

Kulturrådet kommer att fördela totalt 100 miljoner kronor under 2016–2018, varav 24 miljoner fördelas 2016. Hur mycket respektive projekt kan söka beror på vad man planerar att genomföra och hur mycket kompletterande medel det finns genom annan medfinansiering.

 

Bedömning av ansökan

Kulturrådet går igenom ansökningarna och bedömer dem tillsammans med experter inom konst, kultur, demokrati och delaktighet. Kulturrådet kommer att prioritera projekt som:

 • Bygger på engagemang och delaktighet hos de som bor i området
 • Engagerar lokala kulturutövare
 • Håller hög kvalitet i både konstnärlig verksamhet och metoder för att engagera och involvera boende i projektet
 • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar
 • Använder de mötesplatser som redan finns i bostadsområdet, för att fler ska kunna uppleva och inspireras av kultur
 • Har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens slut
 • Är samordnat med andra projekt för ökad demokratisk utveckling eller hållbar stadsutveckling

 

Övergripande bedömning

 • Kreativa platser omfattar projekt som sammantaget finns spridda över landet och vänder sig till alla åldrar
 • Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
 • Myndigheten har även ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten

Ansökningsperioden 2016 är den 25 augusti till den 22 september.

Nästa ansökningsperiod är i mars 2017. 

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2016 är:
25 augusti - 22 september 2016

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

http://www.kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/For-projekten/

Posted in Fonder & Stipendier, kul.