Jönköpings Borgarekassan och Bjuggska fonden

bjuggska-logoJönköpings Borgarekassan och Bjuggska fonden

 

Studier

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden delar varje termin ut stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk och handel till studerande och personer verksamma inom hantverk och handel.

Stipendiet är högst 25.000 kronor per termin. Utbildningen som man söker stipendiet för ska avse eftergymnasiala programstudier på heltid och falla inom ramen för hantverk eller handel. Stiftelsen ensam avgör vad som är att anse som hantverk och handel. En förutsättning för att sökanden skall få stipendium är att sökanden är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd för vistelse i Sverige och att sökanden är, eller vid studier utanför Jönköpings kommun varit, mantalsskriven i Jönköpings kommun. Sökandens anknytningen till Jönköpings kommun får inte vara av endast ringa natur. Stiftelsen ensam avgör tolkningen av begreppet ”ringa natur”.

Stipendieansökan för vårtermin och hösttermin skall vara stiftelsen tillhanda senast första fredagen i februari respektive september.

För studerande vid JIBS och JTH vid Jönköping University gäller följande. Ansökan om stipendium för de som studerar vid JIBS och på programmen Industridesign, Ljusdesign, Grafisk Design och Webbutveckling samt Exportförsäljning – Interkulturellt affärsmannaskap vid JTH ska inte sändas till Jönköping Borgarekassa och Bjuggska Fonden. Val av stipendiater för dessa studenter sker i särskild ordning, som respektive programansvarig lämnar upplysning om.

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden har på sin hemsida presentationer av stipendiater, som beskriver sin utbildning och sin sysselsättning därefter samt berättar hur stipendiet kommit till nytta. Stiftelsen genomför ibland utställningar m.m. och och exponerar då i marknadsföringssyfte arbeten som stipendiater genomfört. Stiftelsen förutsätter därför att den som söker stipendium är medveten om detta och efter beviljat stipendium är beredd att på bästa sätt medverka med text, bild m.m. för genomförandet av exponering på hemsida eller utställning.

Hur du ansöker

Följande handlingar skall bifogas

 • Personbevis utvisande medborgarskap och sedan när sökanden varit folkbokförd i Jönköpings kommun.
 • Ev intyg om permanent uppehållstillstånd
 • Intyg om att man är antagen till den utbildning som ansökan avser och bevis om deltagande i aktuell utbildning den termin ansökan avser
 • Betyg utvisande hittills avlagda prov avs den pågående utbildningen

 

Ansökan skickas tillStiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320
551 15 Jönköping

 

Stipendieansökan.pdf


Understöd

Enligt Reglemente för förvaltningen av Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden skall av fondens avkastning bl a utdelas understöd till ”respektive åldrige och behöfvande borgare, deras enkor och barn och därnäst till de yrkesidkare, som hos behörig myndighet sig anmält för utövande af handel eller annat yrke i staden och till kassan erlagt en avgift av minst 50 kronor, samt deras enkor och barn.”

Om du sedan mer än 10 år är delägare i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden eller änka/änkling eller barn till sådan avliden delägare och lever under knappa omständigheter har du möjlighet att få understöd från stiftelsen.

Ansökan bör innehålla följande uppgifter:

Namn
Adress
Födelsedata
Familjsförhållanden
Bruttoinkomst av tjänst och pension
Bruttoinkomst av kapital
Ev andra inkomster
Förmögenhet
Boende
Kort beskrivning av dig själv och av dina levnadsförhållanden

Ansökan skall sändas till:

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320 551 15 Jönköping

http://bjuggskafonden.se/understod/

Stiftelsen studeranden Anders Edvard Krooks donation

Stiftelsen studeranden Anders Edvard Krooks donation
Box 117
Lunds Universitet
221 00 LUND
046-222 00 00

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till hjälp och understöd åt behövande studerande.

Tryck på den bok du vill ha mer information om!

Gunvor Plantings Stiftelse för studier

Gunvor Plantings Stiftelse för studier
Bergsgatan 16
Mats Bergquist
112 23 Stockholm
08-651604

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål, att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige.

Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Rosenbäcksstiftelsen

   

Rosenbäcksstiftelsen bildades den 20 december 1973. Föreningen för bistånd åt vanföra i Norrland (den s k Vanföreanstalten i Härnösand) upphörde och föreningens tillgångar fördes den 1 januari 1974 över till den för ändamålet bildade stiftelsen, Rosenbäcksstiftelsen.  

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna - fastställda av Kungl. Maj:t år 1973 - att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation.

Bidrag kan sökas av den som bor i Norrland och Dalarna och som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.

Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

Bidrag beviljas vid sammanträden fyra gånger per år (mars, juni, september och december.

Vem kan beviljas bidrag?

Den som 
har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder - intyg
   krävs         

bor i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs eller Dalarnas län 

inte har högre sammanlagd inkomst än

  - ensamboende   188 000 15 667 kr/månad
  - sammanboende   331 500 27 625 kr/månad

inte har bankmedel, aktier,fonder för mer än 75 000 för    ensamboende och125 000 kronor för sammanboende
  
inte kan få bidrag till ändamålet från staten, landstinget eller
   kommunen  

 

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett. Intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller liknande som styrker rörelsehindret och ansökningsblanketten skickas per post.

Ansökningsblanketten finns att hämta både i pdf- och Word-format. För att använda pdf-format krävs Acrobat Reader.

Blankett i pdf-format

Blankett i Word 

   http://www.rosenbacksstiftelsen.se/
   

Västra Journalistföreningens Stiftelse

Västra Journalistföreningens Stiftelse
Djurgårdsgatan 21 A
Anders Kilner
414 62 Göteborg
0733-423404

Stiftelsens ändamål är att till medlemmar i Västra Journalistföreningen efter stiftelsestyrelsens prövning utdela ekonomiska understöd av lämplig storlek åt sjuka och behövande journalister samt ävenledes i förekommande fall stipendier åt därtill ägnad journalist. Enligt sagda grunder må även ekonomiskt understöd utdelas åt änka och barn efter avliden föreningsmedlem samt – i särskilt ömmande fall – åt nödställda journalister samt änka och barn efter journalist, som inte tillhört eller endast tidvis tillhört Västra Journalistföreningen.

Anna Johansson Visborgs Stiftelse, hyra stuga

Hyra stuga

Läs igenom hela denna sida och se till att ha dokument såsom slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning) från Skatteverket och ev andra dokument inskannade/fotograferade innan du börjar fylla i intresseanmälan. Max 3 MB gäller per bifogad fil. 

OBS! Ansökningsformuläret stödjer ej Internet Explorer version 7 och tidigare pga av säkerhetsskäl. Uppdatera din Explorer alt installera en annan webläsare såsom Firefox eller Chrome.

Korttidsbokningarna fördelas from 1 mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har lika stor chans att få önskad period/stuga. 

Säsongen börjar första april och slutar sista september.

Slutskattsedel

Ansökan fyller du i på vår hemsida via en dator med internetuppkoppling, en surfplatta eller en smartphone. 

Har du ej tillgång till något av detta kan du gratis boka datortid på ett bibliotek.

Slutskattsedeln kan du skanna via en skrivare eller fotografera med en digitalkamera, mobiltelefon eller surfplatta för att sen bifoga bilden i din ansökan. 

Har du ej tillgång till något av ovanstående kan du kopiera din slutskattsedel på ett bibliotek och skicka den per post.

När du skickat in din ansökan kommer du inom ett vecka att få ett bekräftelsemail att ansökan är mottagen. 

OBS! Kontakta oss om du ej fått något mail inom en vecka. 

Korttid 2017 - Du vill hyra stuga/rum en eller flera veckor kommande säsong. Ange ev önskemål om stugnummer och storlek i fritextfältet.

Ansökan korttid Ansökan öppen

Säsong 2017 - Du har hyrt säsongsstuga/rum innevarande säsong och vill fortsätta hyra säsong kommande säsong.

Ansökan säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Ny säsong 2017 - Du är intresserad av att hyra stuga/rum hela kommande säsong, april-september. 

Ansökan ny säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Karta över området

Kriterier 

Kvinnor ur låglönegrupper
Ensamstående kvinnor med eller utan barn
Kvinnor utan egen förmögenhet

Ovanstående kriterier måste uppfyllas. 

Arbetarkvinnor främjas.

Registrerad näringsidkare tillåts ej hyra. 
(Personer med eget företag och/eller företagsengagemang i styrelse eller motsvarande kan ej kvalificera sig som hyresgäst.)

Ekonomiskt behövande

Inkomstgräns
För att kvalificera sig för att få hyra stuga får hushållets taxerade årsinkomst ej överstiga 4 PBB (prisbasbelopp). 
Tillägg med 1 PBB får göras per hemmavarande barn, dock ska dessa personers inkomst och förmögenhet beaktas.

Förmögenhet: 1 PBB per hushåll kan accepteras.

Förmögenhets tillgångar avser nettotillgångar. Privatbostad ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden.
Inför säsongen 2017 gäller 2015 års PBB 44 500:- (Skickas ansökan in efter att slutskattsedel för 2016 skickats ut används den vid bedömningen.)

Bedömning sker på taxerad inkomst och PBB från samma år.

Det innebär att den taxerade årsinkomsten ska understiga 178 000:- (1 barn = 222 500:-, 2 barn = 267 000:- osv)

Slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) bifogas i ansökningsformuläret.

Bifoga slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning).

Socialt eller medicinskt behövande

Den sökande bedöms utefter sociala eller medicinska behov och skäl samt stiftelsens prioriteringsgrunder varvid bruttoinkomsten inte kommer vägas in. Personer som inte uppfyller kriterierna för ekonomiskt behövande kan ingå i våra kvotgrupper för socialt eller medicinskt behövande. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och utvidgad bedömning av den sökandes behov göras av styrelsen. 

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

Bifoga slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) + ev läkarintyg för medicinskt behövande.

Övriga - max 10%

Den sökande faller antingen utanför de två första grunderna men anses kunna beredas semestervistelse av andra särskilda skäl. Destinatärerna har en tillfälligt hög inkomst pga exempelvis avgångsvederlag. Inga ytterligare desinatärer som sökt/beviljats enligt de två första grunderna återstår. Dvs stiftelsens syfte 100% uppfyllt.  

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och ev utvidgad bedömning av de sökandes behov göras av styrelsen i de fall detta krävs. 

Ovanstående kriterier (socialt- eller medicinskt behövande och övriga) kan i någon del att komma justeras. 

Hyra stuga korttid (en eller flera veckor, månader)

Att hyra stuga korttid innebär att hyresgästen tecknar ett kontrakt på en eller flera veckor.
För att få hyra stuga måste kriterierna uppfyllas.
Intresseanmälan måste skickas in varje år. Formuläret för intresseanmälan finns tillgänglig from oktober.

Korttidsstugorna börjar fördelas bland de som skickat in intresseanmälan senast sista februari. De intresseanmälningar som inkommer efter sista februari bokas in i mån av plats vartefter de inkommer.
Vid korttidshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda ca tre veckor innan hyresperiodens start. Förfallodag framgår på faktura. Det går bra att delbetala hyran fram till förfallodagen. 

Bokningsavgiften på 500:- betalas in efter kontraktsskrivning enligt förfallodatum på faktura och är en delbetalning av det totala hyresbeloppet. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Vid ombokning efter kontraktsskrivning tas en ombokningsavgift på 350:- ut. 
El ingår vid korttidshyra.
Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse. Utflyttning sker under söndagen sista veckan i hyresperioden. 

Hyra stuga säsongsvis

Att hyra stuga säsongsvis innebär att hyresgästen hyr en stuga från april-september. Om hyresgästen även inför nästa säsong uppfyller kriterierna har denna hyresgäst förtur till den tidigare hyrda säsongsstugan. 
Intresseanmälan måste skickas in varje år senast sista november. Blanketten för intresseanmälan finns tillgänglig from september.
Vid säsongshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda senast den sista februari. Delbetalning uppdelad på 3 månader tillåts vid förfrågan.
Säsongshyresgäster betalar elabonnemang och elförbrukning.Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast sista november året innan säsong för de som hyrt säsongsvis tidigare säsong och de som vill börja hyra säsongvis kommande säsong.

Korttidsstugor fördelas i mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har störst chans att få önskad stuga/period. Ansökningar som inkommer from mars bokas in vartefter de inkommer. 

Uthyrning sker endast till personer som uppfyller Stiftelsens kriterier och Skatteverkets inkomstgränser eller ingår i våra övriga bedömningsgrupper.

Hyresobjekt

Stugor
Liten stuga = ca 15-20 kvm
Stor stuga = ca 25 kvm
Små stugor är utrustade med två sovplatser och stora stugor är utrustade med tre sovplatser.

Rum

Stiftelsen hyr ut rum säsongsvis i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. 
Rummen är små och utrustade med byrå, stol, säng och eventuellt extrasäng. Gemensamt kök och toalett.
Lilla och Stora Kungshamn är reserverat för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor. Rumsuthyrningen kräver att minst 9 rum ska vara uthyrda.
Finns det lediga rum hyrs dessa ut inom korttidsuthyrningen. Minst 4 veckors period måste bokas.

Uthyrningssäsong
Uthyrningssäsongen är under april-september.
Stugorna har sommarvatten under maj-september om vädret så tillåter.
Under april då sommarvattnet ej är på finns två toaletter och dusch tillgängliga. Övriga har endast sommarvatten.

Hyresnivåer gällande ekonomisk behövande 2016 (övriga gruppers hyresnivå inom parentes)

Nedanstående hyresnivåer är från 2016. Inför säsongen 2017 kan hyran komma att justeras. 

Liten stuga
1 v 1500:- efterföljande veckor 750:-/v
(1 v 4500:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Stor stuga

1 v  2500:- efterföljande veckor 1000:-/v
(1 v 6000:- efterföljande veckor 3000:-/v)
Rum (pga att det är ett kollektivboende är minimihyrestiden 4 veckor)

4 v 3750:- efterföljande veckor 750:-/v
(4 v 11250:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Rumsuthyrning sker i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. Detta är ett boende endast för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor.

Säsongshyra gällande ekonomiskt behövande (övriga gruppers hyra inom parentens)

Säsongsstuga liten - 7500:- (25 000:-) 
Säsongsstuga stor - 11 000:- (35 000:-) 
Säsongsrum - 7500:- (25 000:-) 

Avgifter

Bokningsavgift
Bokningavgift på 500:- tas ut som en delbetalning av den totala hyran och faktureras med 10 dagars betalningsvillkor efter kontraktsskrivning. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. 

Senast 30 dagar innan inflyttning ska avbokning ske. Vid senare avbokning debiteras hyresgästen hela hyresbeloppet.

Ombokningsavgift
Ombokningsavgift på 350:- tas ut vid ombokning efter det att kontrakt skrivits och faktura skickats ut. 

Misskötsel ekonomiskt behövande (övriga grupper inom parentes)
Ej städat stugan vid avflyttning 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum - hyra lager/förvaring 1000:-/m (3000:-/m)

Ej återlämnat nyckel vid hyresperiodens utgång 1000:- (3000:-)
Ej återlämnat nyckel inom 1 månad efter hyresperiodens utgång 1500:- (4500:-) utöver ovanstående punkts avgift.
Rökt i stuga/rum 5000:- plus förlorad hyresintäkt (10 000:- plus förlorad hyresintäkt)
Skadegörelse - material och arbetskostnad för att återställa stuga/rum

Stugornas utrustning 

Alla stugor har kylskåp och minimum kokplattor (en del stugor har bänkspis eller vanlig golvspis).
Stugorna är utrustade med husgeråd såsom porslin, bestick, glas, kokkärl och köksredskap.
Madrasser, kuddar och täcken ingår i utrustningen vid korttidshyra. (Vid säsongshyra tar hyresgästen med sig täcke och kudde.)
Enkla utemöbler finns för frukost i det gröna.
Städmaterial – hink, mopp och sopborste med skyffel.
Det finns två sovplatser i de små stugorna och tre sovplatser i de stora stugorna. 
Möbleringen är enkel och inkluderar bord, stolar, sängar, byrå och gardiner.

Glöm ej att ta med dig sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.

Utrustning säsongsstugor/rum

Säsongsstugor/rum har en enkel basutrustning. Hyresgästen tar själv med sig täcke och kudde. Små stugor utrustas med max 1 säng + extrasäng och stor stuga 2 sängar + extrasäng, rum har endast en säng. Antal sängar beror på hur många hemmavarande barn under 20 år hyresgästen har.

Glöm ej att ta med dig täcke, kudde, sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.
Se bildgalleriet för bilder på stugorna alternativt besök våra album på Facebook.

Allmän information

Stugor och rum kan hyras från och med första april till och med sista september. 

Kommunalt dricksvatten finns i kran på husknuten eller på ett närbeläget träd. Maj till september om vädret så tillåter.
WC/dusch finns i fristående små hus på området. Bastu/WC/dusch finns bredvid expeditionen.
Sängkläder, handdukar och rengöringsmedel och trasor för städning medtas av hyresgästen. Kudde och täcken medtages av de som hyr säsongsvis.

Husdjur är välkomna men måste hållas kopplade inom stiftelsens ägor för allas trivsel.

Karta över området [PDF]

För att kunna öppna ovanstående PDF måste du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Använd följande länk för att ladda ner programmet gratis från Adobes hemsida.

Adobe Reader

Post och prenumeration på dagstidning
Vill du få din dagstidning under sommaren så använder du nedanstående adress vid eftersändning:
Poststopp 1
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

För annan post såsom brev och vykort används följande adress:
Visborgsklubben
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

Mataffärer
Mataffärer finns utefter busslinjen exempelvis: ICA Kvantum/Willys Sickla Köpkvarter, Willys Nacka Forum, Matöppet/ICA i Ektorp.
Ektorp är närmsta centrum och ligger ca 3 km från Visborgs Minne.

Båtar

Förtöjning av båtar är ej tillåtet inom stiftelsens vattenområdet inklusive kustlinje och badbrygga. Båtar kan stanna för av- och påstigning vid gamla ångbåtsbryggan mellan Gammelgården och Ekensdal.

Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne

Skurusundsvägen 161

131 46 NACKA

Telefon: 08-716 03 90

Mail: anneberg.nacka@gmail.com

Besök gärna stiftelsen på Facebook.

https://visborgsminne.se/#/hyra-stuga

 

Stiftelsen Hemmet i Lund

Stiftelsen Hemmet i Lund
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24  Malmö
010- 499 90 20

Stiftelsen har till ändamål att vid behov lämna understöd åt mindre bemedlade ålderstigna personer inom den del av Lunds kommun, som enligt den vid utgången av år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, med beaktande särskilt av de obemedlades bostadssituation. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som kan tillgodoses med allmänna medel.

Per Erikssons Stiftelse

Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 31 oktober 2016. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.


Understöd för studieändamål

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
 • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd utgår inte för doktorandstudier
 • Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin
 • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Ansökningstider

Ansökningstiden för studier under läsåret 2016/17 går ut den 11 september 2016. Ansökningsperioden öppnar 4-5 veckor innan sista datumet för inlämning.

Något ytterligare ansökningstillfälle under läsåret kommer ej att ges. Beslut om understöd tas tidigast i mitten av december. Samtliga sökande meddelas stiftelsens beslut per e-post . Inga besked ges per telefon.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas. Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med en förälders eller en bekants e-postadress.

Den sökande behöver inte längre begära personbevis från skatteverket, utan en automatisk kontroll sker om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet.

Till ansökan skall antagningsbesked (gäller endast för studier på gymnasieskolans introduktionsprogram, komvux, KY-utbildning, folkhögskola samt på annan övrig utbildning), senaste läsårsbetyg/studieintyg samt eventuellt socialt yttrande bifogas som PDF-fil.

Ansökningsguide

Här får Du information om de olika stegen till att söka studieunderstöd hos oss. Läs dessa instruktioner innan Du skapar ett konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om Du läser igenom denna ansökningsguide innan Du tar kontakt via e-post med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommit in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar under endast en ansökningsperiod per läsår.

Vem kan få bidrag?

Understöd för studieändamål ges till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan fem år är bosatta i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs eller Nora kommuner samt i Järle eller Ervalla samhälle i Örebro kommun.

För vad ges bidrag?

Understöd för studieändamål ges för studier på gymnasium, högskola/universitet/KY-utbildning, folkhögskola eller annan utbildningsinstans som kan prövas likvärdig. Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin. Understöd ges inte för forskning eller doktorandstudier.

Hur sker urvalet?

Bidrag beviljas efter studieprestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande).

Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer från f d Nora bergsförsamling samt f d Vikers församling.

Förbered Din ansökan

Du sparar tid och möda om Du har allt material redo när Du gör din ansökan

Ha följande information redo:

 • Antagningsbesked i  PDF-format (gäller endast gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux, KY-utbildning, folkhögskola eller annan kortvarig utbildning)
 • Betyg/studieintyg från senaste läsår eller hitintills avklarade akademiska studier i PDF-format
 • Eventuellt medicinsk/socialt intyg (intyg från kurator, läkare eller sjuksköterska) i PDF-format
 • En berättelse om dig själv på högst en halv A4-sida

Om Du har fler frågor

Har du frågor som rör din ansökans innehåll är Du välkommen att kontakta stiftelsen. Har Du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller stöter på problem är Du välkommen att kontakta vår tekniska ansökningssupport via e-post support@digiplant.se eller på telefon 010 – 138 88 29 mån-fre mellan kl 8-17 (semesterstängt v28-v30).

Lämna in din ansökan

Skapa konto

Det första du skall göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du får ett verifieringsmail, vilket normalt sker inom ett dygn. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i din mapp för skräppost. Kolla om det hamnat där.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den.

Det digitala ansökningssystemet känner automatiskt av om Du eller någon av dina föräldrar uppfyller bokravet. Om så inte är fallet kan Du inte fylla i någon ansökan.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in. Behöver du göra ändringar i redan inlämnad ansökan måste du kontakta stiftelsen via epost. Stiftelsen kan återlämna ansökan till dig för komplettering. Kom ihåg att skicka in din reviderade ansökan i tid.

Att tänka på

Systemet känner inte av om Du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Det kan därför vara lämpligt att skriva in ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Beslutsprocess

Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Stiftelsen kommer inte att kontakta dig om något är oklart i din ansökan.

Utslag

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Beviljade bidrag

Utbetalning sker till det bankkonto du uppgivit i din ansökan. Utbetalning sker två gånger per läsår. Höstterminens bidrag utbetalas snarast efter styrelsens beslut, normalt i mitten av december månad. Vårterminens bidrag utbetalas i månadsskiftet februari-mars.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.

Påbörja din ansökan

http://www.pereriksson.se/understod-for-studieandamal/

Stiftelsen Bladins Vänner

Stiftelsen Bladins Vänner
Box 20093
200 74 MALMÖ
040-30 08 85

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj eller vissa familjer eller bestämda personer till Stiftelsen Bladins skola i Malmö lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning.
För det fall Stiftelsen Bladins skola inte längre skulle bedriva undervisningsverksamhet för barn och ungdom skall stiftelsen ha till huvudsakligt ändamål att till annan med Stiftelsen Bladins skola likartad alternativ skolform företrädesvis i icke-offentlig eller icke-kommunal regi lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning.

Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål, dock att styrelsen, under förutsättning för det fall Stiftelsen Bladins skola för visst räkenskapsår visar driftsunderskott, äger besluta att så stor del av stiftelsens förmögenhet som motsvarar nämnda brist, skall tillfalla Stiftelsen Bladins skola.

Bladins Vänner

BladinsVannerLogoGå med i Bladins vänner, stötta barnens skola!

Föreningen är till för alla som vill stödja skolans verksamhet genom Bladins vänner. Vi är en ideell icke vinstdrivande förening som bildades 1997. Målsättningen är att samla in medel för att kunna hjälpa skolans verksamhet på olika sätt, eller sponsra skolans elever. Allt för att eleverna ska ha möjlighet att få ut det lilla extra under sin skoltid.

 

Äppelskalare

Skördeväska

Äppelplockare

189 kr

 • Skalar, kärnar ur och skivar på sekunden
 • Fästs på underlaget med sugpropp
 • Även för päron, potatis mm

298 kr

 • Lätt och ihopvikbar
 • För bär, frukt, svamp, potatis och annat
 • Skölj skörden direkt i väskan

165 kr

 • Få ned frukten
 • Plocka varsamt
 • Enkelt & genialt

Smartasaker.se

Stiftelsen Ruth och Axel Rydins fond för pauvres honteux

Stiftelsen Ruth och Axel Rydins fond för pauvres honteux

Box 1273 Swedbank AB, Ulf Karlström 
251 12 HELSINGBORG
0708 -18 83 53

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande kvinnliga ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsens ändamål är även att lämna understöd åt i Helsingborg bosatta kvinnliga personer i den ställning, som vanligen betecknas med uttrycket pauvres honteux. Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till fondkapitalet. Understöden böra i allmänhet icke bestämmas till mindre belopp än 300 kronor och böra om möjligt utbetalas kvartalsvis i förskott.

Total förmögenhet :  131,179,012 kr

ruth

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev