Fond att söka från Frälsningsarmén

Fond till äldre som är sjuka och handikappade

ÄNDAMÅL

Hjälp och bidrag till äldre långvarigt sjuka och handikappade.

Stiftelsenamn: Stiftelsen Erik & Asta Karlssons fond
Organisationsnummer: 802409-6466
Adress:
  • Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén
  • Box 5090
  • 102 42 STOCKHOLM

Stipendiet för hållbara idéer

Har du någon smart idé för en mer hållbar vardag?

stipendie

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor. I år består stipendiet av totalt 800 000 kronor som kommer fördelas mellan de olika stipendiaterna. Ta chansen att förverkliga din dröm, vi hjälper dig på vägen!

Stipendier för studier

Stiftelsen AAA
Barrskogsgatan 8 B
Williams
412 74 Göteborg
031-254149
stiftelsen.aaa@gmail.com

eller

STIFTELSEN AAA
Seb, Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

Org. Nr: 857200-0019

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning

Från 1:a t.o.m. 30:e september 2019 tar vi emot stipendieansökningar för läsåret 2019/2020 via registrering i ett webbformulär (ansökningar via mejl godkänns inte). Till webbansökan ska bifogas ett studieintyg från din läroanstalt, ett dokument innehållande ett personligt brev (max en A4) med motiv till ansökan samt en budget (inkomster och utgifter under läsåret) och ett kort CV. Vi kan endast ta emot filer av typen word, excel eller pdf. Om något av dokumenten saknas eller är ofullständigt ifyllt räknas ansökan som ogiltig.

Vänligen använd länken nedan för access till formuläret (öppnar 1 september 2019); http://stiftelsenaaa.proofx.se/eJl4ZmPE65gxYzWK1fHlGE/

Notera att behöriga är de som bedriver eftergymnasiala heltidsstudier läsåret 2019/2020. Stiftelsen stödjer studenter som har merkostnader i sina studier, t.ex. utlandsstudier eller övriga fördyrande omständigheter.

Total Budget:  108,403,169 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr!  149 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

C. F. Lundströms Stiftelse

ÄNDAMÅL

Att genom bidrag från avkastningen av Stiftelsens fond till svenska medborgare:

1) främja vetenskaplig forskning

2) främja vård och uppfostran av barn

3) lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning, allt inom följande områden: sådana vetenskapliga forskningar och undersökningar, vilka kunna antagas bliva av väsentligt gagn för landets industri eller jordbruk, med dettas binäringar, såsom skogsskötsel, fruktodling o. dyl., dock icke till sådana företag, som utan synnerlig svårighet kunna finna förläggare utan Stiftelsens mellankomst; utförandet av nya företag eller understödjandet av redan befintliga sådana, som avse att gagna den arbetande befolkningen i ekonomiskt och moraliskt hänseende, såsom vård om barnen under föräldrarnas arbetstid, uppfostran av barn till fattiga föräldrar m.m.; beredande av undervisning och utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag genom arbetsstugor eller slöjdskolor för barn, yrkesskolor för hantverkslärlingar eller andra härmed besläktade anstalter, i vilka kan förvärvas skicklighet i och lust för arbete samt håg för ordning och ett gott uppförande.

Understöden härför få dock ej lämnas för att ensidigt och för någon längre tid gynna någon viss art av slöjd eller näring; utgivandet av populära skrifter, ej blott sådana, som behandla de i ovannämnda tre punkter angivna ämnen, utan även sådana i övrigt, som kunna verka till folkets uppfostran i en moralisk och sansat frisinnad anda samt befordra kärlek till fred, arbetsamhet, sparsamhet och nykterhet, varjämte understöd kan lämnas till anordnande av offentliga föreläsningar i samma syfte.

  C. F. Lundströms Stiftelse

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Box 6806

113 86 STOCKHOLM

08-54547700