Fond för sjuksköterskor från Göteborg

Stiftelsen Mary Wijks, född Dickson, hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Stiftelsen Mary Wijks, född Dickson, hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

ÄNDAMÅL

Bereda hyresfria bostäder företrädesvis åt sådana förutvarande sjuksköterskor, som på grund av sin ålder ej förmå att längre utöva sjukvård, men även åt ännu tjänstgörande sjuksköterskor, som följd av klen hälsa eller annan orsak icke kunna åtaga sig full sysselsättning; dels ock, i den mån fondens avkastning ej behöver tagas i anspråk för ovan angivna ändamål, att för obemedlade sjuka underlätta erhållandet av sjukhjälp, genom avlöning av en sjukvårdssyster för sådana sjuka.

Fondens verksamhet skall dock icke utsträckas till andra sjuksköterskor än sådana, som är eller varit bosatta i Göteborg eller är eller varit verksamma där.

SEB Institutioner & Stiftelser

405 04 GÖTEBORG

031-622516