Stiftelsen Harriet Asps Minne

Stiftelsen Harriet Asps Minne

om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att bereda hjälp till och glädje för behövande, utvecklingsstörda vuxna i första hand inom Västerleds församling i Stockholms kommun, men även inom andra församlingar i Stockholm.

att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars.

Svenska institutet

Stipendier och bidrag

Foto: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

 

https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/

 

 

Svenska institutet anordnar och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater, och administrerar även bidrag för samarbeten kring Östersjöregionen.

Under stipendietiden omfattas inresande stipendiater av det relationsskapande nätverket SI Network for Future Global Leaders för att förbättra utbytet och kontakten med och mellan deltagarna. SI arbetar även med ett aktivt alumnnätverk för att ge tidigare stipendiater och bidragsmottagare möjlighet att fördjupa relationen till Sverige även efter programtiden.

Stipendier för utresande

Svenska studenter kan söka stipendier för studier utomlands.

Stipendier från SI

Svenska institutet erbjuder både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete, främst för utbyte på universitets- och högskolenivå. Stipendier kan sökas för studier i BelgienPolen och USA. Klicka på respektive land för att läsa mer om de individuella stipendierna.

Svenska institutet erbjuder även stipendier för utresande till Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Georgien och Moldavien genom Visbyprogrammet.

 

 

 

 

 

 

Andra stipendier

Även för studier i Island, ItalienJapan, KinaMexikoTjeckien och Tyskland erbjuds stipendier, men inte av Svenska institutet.

Riksdagens interparlamentariska grupp, som förvaltar stiftelsen Braathens fond, utlyser resestipendium för studenter på Magister/Master-nivå som ska användas för en fältresa utomlands vårterminen 2016, i syfte att insamla material som ska ligga till grund för uppsatsskrivning. För mer information, vänligen besök Riksdagens hemsida.

Stipendier för utresande svenskar inom North2North-programmet

North2north studentutbytesprogram erbjuder stipendier och avgiftsbefriade studieplatser till utresande studenter från Luleå tekniska universitet, Mittuniversitet,  Umeå universitet och Stockholms universitet för vistelser under en eller två terminer på ett av partnerlärosätena i Kanada och i Alaska (USA). Läs mer om North2North.

Creative Force

Creative Force är ett stödprogram som syftar till att främja yttrandefrihet, MR och demokrati genom kreativa projekt som arbetar med kultur och media som metod för förändring. Vi stöder svenska samarbetsprojekt genom delprogram i tre geografiska områden. Läs mer om Creative Force.

Stipendier för inresande och svenskstuderande

Svenska institutet har termins- och läsårsstipendier för över 800 utländska studenter, doktorander och forskare. Dessa stipendiater finansieras inom ett antal olika program med fokus på olika länder och studieområden.

SI Study Scholarships (SISS) riktar sig till utvecklingsländer som Sverige har ett långsiktigt samarbete med och för övriga OECD/DAC-länder. Nästa reguljära utlysning för SISS öppnar i december 2015 för masterstudier med början hösten 2016.

Information om stipendieprogrammen och om hur man söker finns på SI:s webbplats Studyinsweden.se, en portal för information om studier i Sverige som riktar sig till utländska studenter och forskare. Vid frågor kontakta sischolarships(a)si.se

Svenska institutet erbjuder även bidrag och stipendier för studier i svenska språket och vistelse i Sverige. Läs mer på SI:s webbplats Svenska språket i världen.

Stipendier för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet beviljar stipendier inom Visbyprogrammet – ett program som syftar till att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen och dess närområde (Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Läs mer om Visbyprogrammet.

Bidrag för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet ger ut bidrag för Östersjösamarbete inom två områden: projektinitiering och tematiska partnerskap. Dessa kan sökas för samarbeten i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Georgien och Moldavien. Såddfinansiering är tänkt att användas för att starta nya eller utvidga redan existerande samarbeten i Östersjöregionen. Tematiska partnerskap är ämnade att stödja samarbeten mellan olika sektorer och aktörer inom åtgärdsinriktade projekt.

Stöd för forskning om Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg är en av de främsta representanterna för svenskt engagemang för mänskliga rättigheter. Hans liv och öde har uppmärksammats världen över. Svenska institutet har möjlighet att ge bidrag till oberoende forskning om Raoul Wallenbergs person och öde, framför allt i utländska arkiv.

Kontakta Åsa Lundmark för mer information om stöd för forskning om Raoul Wallenberg.

Konstnärsnämnden fördelar stipendier

Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Stipendier & bidrag

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Drygt hälften av de stipendier och bidrag som Konstnärsnämnden delar ut tilldelas konstnärer inom bild och form genom Bildkonstnärsfonden och gäller främst arbetsstipendier. Bidragen till konstnärer inom musikområdet uppgår till 21 miljoner kronor, medan dans får 9 miljoner, film 8 och teater 6 miljoner  kronor. Inom området dans och teater behandlar nämnden ansökningar även från performance- och cirkusartister. Dramatiker får stöd av Sveriges författarfond. Institutioner och fria grupper kan söka bidrag hos Statens Kulturråd.

Cirka 2 100 stipendier delas ut per år

Varje år behandlar nämnden cirka 8 300 ansökningar från verksamma konstnärer. Omkring 2 100 av de sökande tilldelas stipendium eller bidrag i någon form. Grundkriteriet är konstnärlig kvalitet och ekonomiskt behov. Vi strävar även så långt det är möjligt efter mångfald och spridning av stödet inom olika konstformer, ålder, kön och geografiskt i landet.

Ett allmänt stöd eller stöd för projekt

Som yrkesverksam konstnär kan du söka stöd för såväl en kort utlandsresa som ett omfattande konstnärligt projekt. Du kan även söka arbetsstipendium som är ett allmänt stöd för fortsatt konstnärlig verksamhet.

För närvarande kan pensionsbidrag inte sökas, men är du pensionär och fortfarande konstnärligt yrkesverksam kan du söka övriga stipendier och bidrag.

Konstnärer i grundutbildning kan inte få stöd

Går du en konstnärlig grundutbildning, exempelvis vid en konstnärlig högskola, kan du inte få stöd genom Konstnärsnämnden. Till grundutbildning räknas även utbildning på mastersnivå.

http://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier

Ansökningstider 2016

(Tid för beslut inom parentes.)

31 januari
Musik
Residens i utlandet              (beslut mars)

1 februari
BILD OCH FORM
Stockholms ateljéstipendium              (beslut mars)2 februari
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte                   (beslut mars)
Resebidrag                                            (beslut mars)

23 februari
MUSIK
Arbetsstipendier                                    (beslut juni)

12 april
BILD OCH FORM

Residens i Stockholm för nyexaminerade från konstnärliga högskolor
Residens i Stockholm                        (beslut juni)

14 april
TEATER, DANS, FILM

Arbetsstipendier                                  (beslut oktober)

19 april
BILD OCH FORM

Arbetsstipendier                                 (beslut oktober)

25 april
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM

Internationellt kulturutbyte                  (beslut maj)
Resebidrag                                           (beslut maj)
DANS
Studiostipendium i Stockholm        (beslut juni)

30 augusti
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM
Internationellt kulturutbyte                 (beslut oktober)
Resebidrag                                          (beslut oktober)
DANS
Internationella koreografstipendiet (beslut oktober)

5 september
BILD OCH FORM

Assistentstipendier                           (beslut november)

19 oktober
TEATER, DANS, FILM

Projektbidrag                                      (beslut mars 2017)

20 oktober
BILD OCH FORM
Residens i utlandet                          (beslut december)

27 oktober
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM

Internationellt kulturutbyte  (beslut december)
Resebidrag                                          (beslut december)
DANS
Residens i Berlin                                (beslut januari 2017)
Residens i New York                         (beslut januari 2017)
Studiostipendium i Stockholm         (beslut december)
MUSIK
Residens vid Studio Acusticum, Piteå
Residens i utlandet

9 november
MUSIK
Projektbidrag                                        (beslut mars 2017)

17 november
BILD OCH FORM

Projektbidrag                                      (beslut mars 2017)

Mitten av december
DANS

danceWEB-stipendium                      (beslut april 2017)

Sture Centerwalls donation

Sture Centerwalls donation

 

Ger bidrag till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta av djurlivets fortbestånd

UTDELNINGSADRESS 
Box 50005 
104 05 Stockholm 
Stockholms län 

 

Mikrofonden till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

2Lång-small

2Lång, ”community theater” en av Mikrofondens garantitagare

Vi erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.

Vi erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen.

Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm. Vi samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken och Almi.

Du som medlem, ledamot, kassör, verksamhetsansvarig i en förening, kooperativ, eller offentlig tjänsteman, politiker, behöver bolla idéer, frågor, tankar som rör finansiering av föreningar och kooperativ, kontakta gärna Jan Svensson, Verksamhetsledare, på epost : jan.svensson@coompanion.se, eller tfn 031-744 01 69

http://www.almi.se/Vast/Erbjudanden/Mikrolan/

http://www.mikrofondenvast.se/

med finansiellt stöd av:

    

i samarbete med:

    
    

Stockholms domkyrkoförsamlings stiftelser

Ekonomisk stöd
Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Stiftelser och fonder
Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser, merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser”, där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser”, där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna i S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och den yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER
I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga ekonomiska förhållanden"
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och St Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom St Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller St Clara.

Information
Klicka på deras respektive namn för att skicka mejl.
Diakon Inga Pagréus, besökstid måndag-onsdag i S:ta Clara kyrka kl. 9.00-10.00
och präst Ulf Lindgren besökstid varje fredag i Storkyrkan, kl 9.00-12.00

Ansökan
Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor; Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Ansökningstider 2015
Sista ansökningsdatum för 2015 är 1 mars, 1 juni, 1 september och
1 november

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Inga Pagréus eller Att: Ulf Lindgren
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.

En massa spännande idéer!

[PROJEKTINFORMATION]
100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Alla artiklar för detta projekt

http://idefabriken.se/projekt/projekt-100vffi/

Fond för nödställda svenska läkare

Stiftelsen Elis och Elin Wingårds fond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Av avkastningen å denna fond skall årligen 1/10 läggas till kapitalet samt återstoden användas till utbildning eller understöd med lämpliga belopp åt behövande änkor, oförsörjda barn, barn och barnbarn efter avlidna svenska läkare ävensom nödställda svenska läkare innefattande även rehabilitering, konvalescensvård samt likställda behov med företräde för dem som tillhört Göteborgs Läkaresällskap.

Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse

Stiftelsenamn:

Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse

Organisationsnummer: 846002-6530
c/o Adress: Malmö stad, Stadskontoret, Juridiska avdelningen
Adress: August Palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-34 10 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd åt behövande familjer i Malmö med flera minderåriga barn. Stiftelsens kapitaltillgångar kan användas för uppförande av bostadsfastighet med syfte att bereda bostäder åt sådana familjer. En tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.
År: 2014
Tillgångar: 22.674.928 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev