Edit Lindbloms Studiefond

Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, KKF

Edit Lindbloms Studiefond för kvinnliga kontorister

Ändamål:

Medlemmar som vill vidareutbilda sig i yrket

Belopp:

Efter genomgången kurs kan en mindre del av kurskostnaden bekostas med bidraget ur fonden.

Ansökningstid:

Utdelas två gånger om året, för utdelning i juni sker ansökan under maj, för utdelning i december sker ansökan under november

Ansökan:

Särskild ansökningsblankett som rekvireras från nedanstående adress

Föreningen äger tre hus som hyrs ut till medlemmarna.

Solhöjden, ligger i Ängbyhöjden i Bromma, hyrs ut under sommarperioden och kan med fördel användas vid fester, såsom t ex 50-års, 60-års- fester eller andra jubileumstillfällen.

Villa Gertrud, ligger vid strandpromenaden i Sigtuna och kan hyras veckovis eller helger under hela året.

Grönklittstugan i Orsa kan hyras veckovis och under hela året.

KKF har en egen konstförening, Konstgillet, som gör besök hos konstnärer och ordnar visningar på gallerier och museer. Som medlem i Konstgillet deltar du i utlottning av konstverk en gång om året.

KKFs kansli
Fleminggatan 77, 5 tr.
 112 33 Stockholm
Telefonnummer: 08 - 652 16 20
 E-post: kansli@kkf.se
Expedition öppettider
 Torsdagar kl 11.00 - 15.00

Samla kvitton och få en smoothiemixer

 

Ladda för årets musikfest!

REGISTRERA DINA INKÖP

Gör så här

 1. Köp 8 valfria produkter från Gevalia, Tassimo, Belvita, Philadelphia och O’boy (gäller inköp under perioden 16 mars t o m 10 maj 2015).
 2. Samla dina originalkvitton i ett kuvert.
 3. Registrera dig här nedan och klicka på Skapa kod.
 4. Fyll i din unika kod på angiven plats i samlarfoldern och lägg i kuvertet tillsammans med originalkvittona (har du ingen folder kan du skriva ut här på kampanjsidan).
 5. Frankera och skicka in kuvertet med kvittona och koden till Godare morgon, ”Samla och få”, 801 86 Gävle. så att det når mottagaren senast 15 maj 2015. Glöm inte frimärke, du står själv för portot.

Hilma Bergwalls fond

(Utanför Karlshamn)

Hilma Bergwalls fond

Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Enligt Bergwalls testamente ska utdelningsbara medel ”... främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran...” Det går att ansöka om fondmedel ur Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november.

Denna viljeyttring utgör ett viktigt fundament i styrelsens beslut rörande inkomna ansökningar. Från och med 2013 sammanträder stiftelsen för Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november. Inkomna ansökningar samlas ihop och hanteras vid nästkommande möte. FÖR ATT KUNNA BEVILJAS BIDRAG SKA ANSÖKAN VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 1 APRIL ELLER 1 NOVEMBER 2015.

Ladda ned och skriv ut ansökan här

http://www.svenskakyrkan.se/ asarum

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

http://www.hantverkarna.se/

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse – yrkesskicklighetens främjare.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning.

 

Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Stipendieansökan samt bilagor skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli – 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

 

Relaterade dokument

Ladda ner ansökningsblanketten (ovan till höger) och posta den till: 
 
 Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
 c/o Stockholms Hantverksförening
 Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen 
 
 Det går också bra att registrera ansökan digitalt genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.
http://www.jleklund.se/sidor/sok-stipendium/
 


 

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

http://www.hantverkarna.se/

Hantverksstiftelsen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma hantverkare med koppling till Katrineholm.

 

Stipendierna finns till för att uppmuntra och stödja utvecklingen inom hantverk och hantverksyrkena. Stipendierna har funnits i många år och gått till olika yrken; hårfrisörer, fotografer, kläddesigner och slöjdlärare.

Hur mycket pengar som läggs på stipendierna avgörs av hur bra det går för stiftelsen, vars mesta kapital är placerat i obligationer och aktier. År 2008 var summan 50 000 kronor. Vem eller vilka som erhåller årets stipendier avgörs på stiftelsens årsmöte i mars.

Sociala fonder i Norrbotten

Länstyrelsen förvaltar och betalar ut stöd/bidrag från nedanstående fonder.

 

Från följande fonder kan du ansöka om stöd/bidrag.

Albert Anderssons fond

” Lämna bidrag och understöd till verkligt behövande barn i

Norrbottens län”

 

August Petterssons från Skara understödsfond

“Lämna bidrag och understöd åt fattiga och mindre

bemedlade, välartade barn boende i Norrbottens län”

 

Gustav Björkmanssons fond

” För behövande i Norrbottens län”

 

J.A och Hanna Boströms fond

” Stöd till svårt sjuka barnmantalsskrivna i Norrbottens län för

sådant som inte bekostas av det allmänna. Bidrag kan även

ges till anhörigas omkostnader vid barns sjukdom”

 

 

Ansökningarna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2015.

Rose-Marie Ekman
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
010-2255273
Rapportera fel på sidan

Tandläkare Elma Levins minnesfond

http://www.hantverkarna.se/

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier. Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.

 

Relaterade dokument

Verksamma inom traditionella hantverksyrken där det råder kompetensbrist prioriteras. Beloppen som delas ut beror på fondens avkastning och kan variera kraftigt från år till år.

 

 

Fondens stadgar har tolkats så att de två årliga stipendierna kan beviljas:

 • Sökanden ska ha avslutat en gymnasial yrkesutbildning, eller motsvarande, inom något hantverksyrke och studerar vidare för att nå en ledande ställning inom sitt yrke.
 • Sökanden ska vara verksam i yrket genom studier eller yrkesverksamhet.
 • Utbildningen eller praktiken som stipendium söks för ska pågå i minst ett läsår. Stipendium beviljas för ett år varefter ny ansökan fordras.
 • Sökanden ska ha blivit beviljad eller ha goda möjligheter att få den avsedda utbildnings- eller praktikplatsen.
 • Sökanden ska ha framtida försörjningsmöjligheter i yrket.
 • Sökanden ska vara av kvinna och ogift.
 • Sökanden ska inneha svenskt medborgarskap.
 • Stipendier beviljas ej till renodlat konsthantverk.
 • Stipendier beviljas ej retroaktivt.
 • Sökanden får ej vara över 35 år vid utbildningens början.
 Stipendiebelopp och ansökan

Stipendiebelopp
Stipendierna utgår med årsbelopp som betalas ut kvartalsvis. Stipendiebeloppen fastställs årligen med hänsyn till tillgängliga medel respektive år. Beviljat stipendium utbetalas i princip i efterskott efter det att stipendiaten med intyg visat sig fullfölja studier/praktik enligt ansökan.

Ansökningsförfarande
 Stipendieansökan översändes till följande adress:
 
 Tandläkaren Elma Levins minnesfond
 c/o Stockholms Hantverksförening
 Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen
 
 Sökanden meddelas Hantverksföreningens beslut om stipendium beviljas eller ej. Beskedet lämnas normalt i augusti/september. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 
 
 Ansökningstid
 Stipendieansökningar ska vara fonden tillhanda senast den 30 april för studier under påföljande läsår.