Göteborgs kyrkliga stadsmission

 
13Stadsmissionen_kollo582_small

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder vi ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Göteborgs Stadsmission ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.
Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

  • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
  • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård mm.
  • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
  • Familjedagar – läger under sommaren (ansökningsperiod 1/3-25/4)
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod 1/11-25/11)
  • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

  • Fondträffar – en ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information.
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod 1/11-25/11).

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Kontakt

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Stigbergsliden 6

414 63 Göteborg

031-755 36 00

Gustav Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse

Stiftelsenamn:

Gustav Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse

Organisationsnummer: 802426-5210
c/o Adress: Gustaf Vasa församling
Adress: Box 3166
Postnummer: 103 63
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-508 88 610
Fax: 08-508 88 619
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Lämna bidrag till social verksamhet i Gustav Vasa församling. Syftet med bidragsgivningen är att möjliggöra ett uthålligt och långsiktigt arbete med diakonal karaktär i Gustav Vasa församling.

Lämna bidrag till behövande personer som är folkbokförda inom Gustav Vasa församling.

Lämna bidrag till ideella, icke kommersiella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande personer inom i första hand Gustav Vasa församling.

Med behövande avses ekonomiskt behövande.

Syftet med bidragsgivningen är att höja mottagarens ekonomiska standard till en godtagbar nivå eller betala nödvändig kostnad av tillfällig natur som t ex inköp av glasögon eller betalning av tankläkarräkning eller dylikt.

Lämna bidrag till vård och uppfostran av barn.

Bidrag får inte lämnas till verksamhet med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning. Lämna bidrag för undervisning och utbildning. Syftet är att utbildningen i första hand ska komma bidragstagaren själv till nytta.

År: 2013
Tillgångar: 52.916.073 kr

Stockholms domkyrkoförsamlings stiftelser

Ekonomisk stöd
Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Stiftelser och fonder
Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser, merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser”, där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser”, där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna i S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och den yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER
I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga ekonomiska förhållanden"
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och St Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom St Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller St Clara.

Information
Klicka på deras respektive namn för att skicka mejl.
Diakon Inga Pagréus, besökstid måndag-onsdag i S:ta Clara kyrka kl. 9.00-10.00
och präst Ulf Lindgren besökstid varje fredag i Storkyrkan, kl 9.00-12.00

Ansökan
Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor; Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Ansökningstider 2015
Sista ansökningsdatum för 2015 är 1 mars, 1 juni, 1 september och
1 november

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Inga Pagréus eller Att: Ulf Lindgren
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.

Stiftelsen Ivar Stendahls fond

Stiftelsen Ivar Stendahls fond
Box 26153
Engelbrekts församling
100 41 STOCKHOLM
08-4069800

Kyrkorådet äger att själv eller genom sitt organ Engelbrekts Församlingshjälp till hjälpbehövande i Engelbrekts församling utdela fondens årliga inkomster.

Stiftelsen Mors Vila, en Reformationens jubileumsgåva

Stiftelsen Mors Vila, en Reformationens jubileumsgåva
Carl Johans kyrkoplan 1 Carl Johans församling
414 55 Göteborg
031-7319200

Stiftelsen har till ändamål att bereda vila och vederkvickelse åt behövande husmödrar inom Carl Johans församling i Göteborg.

 

Ulla Agneman

Diakon
Telefontid: Tisdag kl. 9.30-11.30. Besök efter överenskommelse
Direktnr: 031- 731 48 63
 
Mobilnr: 0737-738 748
 

Hilma Bergwalls fond

(Utanför Karlshamn)

Hilma Bergwalls fond

Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Enligt Bergwalls testamente ska utdelningsbara medel ”... främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran...” Det går att ansöka om fondmedel ur Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november.

Denna viljeyttring utgör ett viktigt fundament i styrelsens beslut rörande inkomna ansökningar. Från och med 2013 sammanträder stiftelsen för Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november. Inkomna ansökningar samlas ihop och hanteras vid nästkommande möte. FÖR ATT KUNNA BEVILJAS BIDRAG SKA ANSÖKAN VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 1 APRIL ELLER 1 NOVEMBER 2015.

Ladda ned och skriv ut ansökan här

http://www.svenskakyrkan.se/ asarum

Växjö stifts samstiftelse för behövande

 Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet.

Ansökan till 2015 års stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 6 mars 2015.

Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på blankett, som erhålles från Växjö stift eller laddas ner.
Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Stiftelsen Konsul Nils Gustaf Lindows gåva
Anslag ur stiftelsen lämnas såsom hjälp i trängande fall till inom stiftet boende fattiga småbrukare med två eller flera barn. Ansökan skall göras på särskild blankett, som erhålles från Växjö stift, eller laddas ner. Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet Box 527, 351 06  VÄXJÖ

Mer information angående ovanstående stipendier:

Bo Löfgren, 0470-77 38 04

För mer information klicka här!

Härlanda församling, Göteborg

Söka Fonder

Du som bor och är skriven i Härlanda församling har möjlighet att söka ekonomisk hjälp genom de fonder som Härlanda församling förvaltar. Det finns också möjlighet att söka fonder som inte förvaltas av Härlanda församling. Det är fonder som förvaltas av Göteborgs kommun eller andra organisationer.

Om du vet med dig att du har behov av ett ekonomiskt stöd så ta kontakt med:

Diakon Helene Ericsson tel. 031-731 80 28
Mottagning onsdag och fredag 9-11.