Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

Fond till äldre bildade personer s.k. pauvres honteux

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux, företrädesvis sådana som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas, samt att andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare framom andra.

ÄNDAMÅL: 1 - Understöd till bildade äldre personer över 55 år s.k. pauvres honteux företrädesvis affärsman/kvinna. 2 - Personer över 55 år, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer bosatta i Sverige över 55 år.

Jan 1 - Mar 1 , Sep 1 - Nov 1

ANSÖKAN: 1 mars eller 1 november på särskild blankett. Blanketten rekvireras från förvaltaren.

SEB Enskilda Banken

Institutioner och Stiftelser

106 40 STOCKHOLM

SEB svarar på dina frågor om ansökningar i stiftelser eller utbetalningar av anslag och stipendier.

Stockholm: 08-763 72 20
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 10-11
Sommartid vecka 26-32 tisdag 10-11

 

Fond för pauvres honteux som har kommit på obestånd

Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux.

Företrädesvis till dem som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas, samt att andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare fram om andra.

SEB Enskilda Banken

Institutioner och Stiftelser

106 40 STOCKHOLM

SEB svarar på dina frågor om ansökningar i stiftelser eller utbetalningar av anslag och stipendier.

Stockholm: 08-763 72 20
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 10-11
Sommartid vecka 26-32 tisdag 10-11

 

Anna Platins Stiftelse

Äldre i Göteborg tillhörande Pauvres Honteux

Stiftelsenamn: Anna Platins Stiftelse
Organisationsnummer: 857206-4189
c/o Adress:  
Adress: Carl Johans kyrkoplan 1
Postnummer: 414 55
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-7319205
Fax:  
E-post: hans.damerau@svenskakyrkan.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Behållna avkastningen skall utdelas till i Göteborg boende äldre personer, som äro att räkna till egentliga "Pauvres Honteux" d.v.s. personer, som sett bättre dagar men senare kommit i fattiga omständigheter.

Understödsbeloppen skola utgöra Femhundra (500) kronor per år och person, medan den del av avkastningen, som icke uppgår till 500 kronor, reserveras till påföljande år. Understödstagares namn skall hemlighållas.

År:  

Fond för behövande pauvres honteux i Eskilstuna

Stiftelsen Edith och John Ohlsons Minne

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Stiftelsen Edith och John Ohlsons Minne
Organisationsnummer: 818001-0772
c/o Adress: SEB Wealth Management
Adress: Institutioner & Stiftelser ST S3
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7637220
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Av fondens avkastning skall minst 1/10 varje år läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen skall överlämnas till Eskilstuna Samfällda Kyrkoråd med begäran, att kyrkorådet ville fördela beloppet mellan behövande, ålderstigna eller lytta i Eskilstuna företrädesvis pauvres honteux och sådana, som ej åtnjuta fattigvård.
År: 2011
Tillgångar: 9.244.143 kr

Fond till hyreskostnader för Linköpingsbor som har sett bättre dagar

Bertil Gustafssons stiftelse för Pauvres Honteux i Linköping
Klockaregården 5
Håkan Jutterdal
586 44 Linköping
013-177559/ 070-8756899

Stiftelsens avkastning, sedan tio procent av densamma lagts till kapitalet, får användas för tillfälliga bidrag till äldre pauvres honteux av båda könen i Linköping. Vid beslut om utdelning skall företräde ges personer som behöver hjälp med hyreskostnader.

Nils Wennerströms Stiftelse

Nils Wennerströms Stiftelse
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Tillfalla ”Frälsningsarméns slumsystrar” och ”Pauvres Honteux” för understöd till hjälpbehövande fattiga.

OBS! Privatpersoner kan inte söka!

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Av den årliga avkastningen skall tio procent läggas till kapitalet och den 17 december varje år hålla återstoden tillgänglig för utdelning före jul till inom Maria församling i Helsingborgs stad boende behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, med företrädesrätt för s k pauvres honteux.

Dock får avkastningen icke användas för ändamål, som det enligt gällande kommunallagar åligger staden att bekosta.

 

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00

Lektor Emil Rodhes Stiftelse

Stiftelsenamn:

Lektor Emil Rodhes Stiftelse

Organisationsnummer: 857500-6591
c/o Adress: Domkyrkoförsamlingen
Adress: Kyrkogatan 28
Postnummer: 411 15
Ort: GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-7316130
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga räntas skall utdelas åt några fattiga eller medellösa sjuka med något företräde för så kallade "pauvres honteux" och äldre tjänarinnor, som har svårt att betala bostadshyran.

Anna-Lisa och Sven Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål

Anna-Lisa och Sven Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål
Järnvägsgatan 53
FöretagsEkonomerna
216 16 Limhamn
040-919715

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar i Malmö stad, speciellt bland dem, som kunna hänföras till pauvres honteux.

Stiftelsens syfte kan tillgodoses antingen genom direkta bidrag till hjälpbehövande eller genom understödjande av hem för pauvres honteux eller för sjuka och ålderstigna. Stiftelsens verksamhet skall utövas på ett försynt sätt.Därest någon av våra nu levande släktingar av familjerna Nellborn, Ekström, Dyberg och Arndt skulle komma i behov av hjälp, skola de oavsett boningsorten äga företräde vid utdelning av medel från stiftelsen.

Sven och Ragnhild Belfrages Stiftelse

Sven och Ragnhild Belfrages Stiftelse
SEB Institutioner & Stiftelser ST S3
106 40 STOCKHOLM

Stiftelsen skall hava till huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Vi önska, att stiftelsen lämnar bidrag till ungdom för studieresor samt att en mindre del av stiftelsens inkomster användes för understöd åt pauvres honteux i Norrköping.