Söka hjälp för tandvård

ARKIV 2014 – 2021

PANKPRAKTIKAN INNEHÅLL

Bidrag för tandvård

Fonder och stiftelser

Det finns flera stiftelser där man kan ansöka om att få bidrag för tandvårdskostnaderna

Gula Änglarna
Gula Änglarna är en ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm. Föreningen försöker genom råd och stöd hjälpa utslagna människor att komma tillbaka till samhället. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder eller mediciner.

Till Gula Änglarna »


FVO – Föreningen för välgörenhets ordnande
Målgruppen är i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer. Endast enskilda personer kan söka bidrag. Bidrag till friska personer med barn samt personer som uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten. Hela landet.

Till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande »


Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
Stiftelsen samarbetar med City Dental och stödjer i första hand ensamma kvinnor med hemmavarande barn som är skötsamma och ur arbetsklassen med hemortsrätt i Stockholm. Bidrag ges om det uppkommer betydande kostnader utan att samhället (Försäkringskassan) kompenserar fullt ut, t.ex. tandvård.

Till Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne »


Hedvig och Victor Renströms stiftelse

Fond för specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel

För boende i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

För mer information


Fonder för behövande i Helsingborg

För mer information


Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux, vilka är födda eller bosatta inom det område, som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

För mer information


Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne

Anknytning till Eskilstuna, söka för glasögon och tandvård

För mer information


Stöd från stiftelser i Östergötland

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till personer i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt en summa pengar eller egendom till ett visst ändamål.
För de flesta stiftelserna gäller att den sökande ska bo eller vårdas i Östergötland.
Du kan inte få bidrag till tandvård, resekostnader eller vaccinationer.

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre,  sjukpensionärer och funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Estersgården och Anna & Albertgården och har personal anställd för social samvaro i den äldres hem. Stiftelsen anordnar även rekreationsresor i egen regi under sommaren. Stiftelsen främjar även vård av barn och lämnar understöd för undervisning eller utbildning åt behövande.

För mer information

 


Stadsmissionen

Du kan ansöka om bidrag om:

Du är vuxen och har barn under 18 år
Du är under 23 år och bor själv
Du är kvinna över 61 år och bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten
Du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller annan vård och bor i Stockholms län
Du kan inte söka bidrag för tandvård eller vårdkostnader som har gått till betalning, som du eller någon
annan redan har betalat eller som har gått till inkasso.

För mer information


Stiftelsen upplands organiserade lantarbetares hjälpfond

Medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet som arbetar inom den sektor som tidigare organiserades av Svenska lantarbetareförbundet och är bosatta eller verksamma i Stockholms län har möjlighet att söka.

Stiftelsen förvaltas av Stockholms läns landsting. Den årliga avkastningen av stiftelsen skall användas till bidrag gällande redovisade hälso- och sjukvårdskostnader, exempelvis ersättning för utförda läkarbehandlingar upp til högkostnadsskyddet eller utförda tandvårdsbehandlingar.

För mer information


Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

 Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller ges för aktiviteter som i dagens samhälle bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.

För mer information


Hjälpåtgärder inom hemsjukvården i Älvsborgs län med företräde för den s k Sjuhäradsbygden för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring, annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad för att bidraga till eller möjliggöra, att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem.

 
Personer bosatta i Åstorp har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsen Sociala samfonden
Ändamålet med fonden är att genom bidragsgivning främja barn och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre, långvarigt sjuka eller andra behövande. Ändamålet är också att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personer boende på servicehus och liknande. Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan ej erhållas som bidrag ur fonden.

Bra sammanfattning av regler kring tandvårdsstöd

För mer information

Om man inte har råd med tandvård

För mer information

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.