Carl August Lindaus Stiftelse

Carl August Lindaus Stiftelse
Ormängsgatan 47 a
Snell
165 56 HÄSSELBY
08-898951
§ 1 Stiftelsens namn är Carl August Lindaus stiftelse för barns fostran inom Hässelby villastads köpings område.

§ 2 Stiftelsen har till ändamål att genom premier, stipendier och anslag bidraga till välartade barns uppmuntran, undervisning, utbildning och fostran.

§ 3 Såsom villkor för bidrag ur stiftelsen skall gälla, att den sökande är välartad, har uppnått en ålder av minst 11 år och högst 17 år, tillhör någon av de tre högsta klasserna i Hässelby folkskola eller har genomgått dessa, att sökanden själv, endera föräldrarna eller målsman, är och varit mantalsskriven inom köpingens område i minst 5 år.

Regeringen har i beslut den 17 december 1992 medgivit att de bestämmelser i stiftelsens stadgar som avser Hässelby villastads köpings område ändras till att avse Hässelby församlings område.

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Av den årliga avkastningen skall tio procent läggas till kapitalet och den 17 december varje år hålla återstoden tillgänglig för utdelning före jul till inom Maria församling i Helsingborgs stad boende behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, med företrädesrätt för s k pauvres honteux.

Dock får avkastningen icke användas för ändamål, som det enligt gällande kommunallagar åligger staden att bekosta.

 

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00