Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond

Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond

HEM Hem Info Ansökan

Minnesfond Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond Behöver Du hjälp eller vet någon boende i Hällestad församling som behöver det?
Du kan få ekonomisk hjälp till tandvård, glasögon, hörapparater, läkemedel med mera. Du kan också få ekonomisk hjälp vid till exempel sjukdom eller besvärliga familjesituationer. Självklart har vi tystnadsplikt. Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond förvaltas av Hällestads Rödakorskrets.
Stiftelsen har som ändamål att komplettera Hällestads Rödakorskrets förråd (sjukvårdsmaterial i skolor med mera) samt att ge ekonomiskt stöd till behövande i Hällestads församling. Fonden sammanträder cirka 4 gånger per år.
 
Hällestads Röda Kors-krets 75 år Hällestads Röda Kors-krets bildades 1930. Det har vi firat med en Jubileumsfest i augusti 2005. Vi har även gett ut en Jubileumsbok "Hällestads Röda Kors-krets 75 år". Boken finns att köpa hos någon av Röda Korsets styrelsemedlemmar , På Gallerie Sonstorp och i Finspångs bokhandel. Vi kommer också att dela ut en Jubileumsreflex till alla skolbarn i Hällestads församling. För mer information om Hällestad Röda Kors-krets kontakta gärna Ordförande Britt-Marie Nimrodsson 0122 - 600 51 nimrodssons@telia.com
 
Det är en glädje för Hällestad Röda Korskrets att kunna förvalta denna fond som vi hoppas kan komma till glädje för behövande i Hällestad socken under många år framöver. Stiftelsen har till ändamål att komplettera Hällestads Röda Korskrets förråd samt att stödja behövande inom Hällestads församling. Stiftelsen sammanträder cirka fyra gånger per år. Skriftliga ansökningar för utdelning av stiftelsens medel diskuteras vid dessa tillfällen Ansökan är naturligtvis konfidentiell. Välkommen med skriftlig ansökan till:
Tveka inte att kontakta någon av oss!
<Hämta Ansökan som PDF>

Hämta ANSÖKAN

Ansökan
rokslid@telia.com

Ansökan

HemInfoHämta ANSÖKAN
 

Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier

Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier - ansökningar

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand sådana med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg.

The information below can be read in english by klicking this link.

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg. Andra ungdomar som är eller varit inskrivna som fast studerande vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, är också behöriga att söka stipendium. Sökande, som är över trettio år, kan endast prövas i undantagsfall och då med hänsyn tagen till tidigare särskilt tidskrävande studier eller andra speciella omständigheter.

Stipendierna skall användas för kvalificerade utbildningar inom den västerländska konstmusikens sfär och med huvudinriktning på sång, alltifrån opera till musikal, instrumentalmusik, kyrkomusik, komposition eller dirigering. Stipendium kan ej sökas för andra ändamål som t ex instrumentköp, turnébidrag el liknande.
Behöriga att söka är alla som är inskrivna i ett magisterprogram eller går sista året på en kandidatutbildning.
Stipendier utdelas normalt endast till enskild person men kan också sökas av flera kvalificerade, som tillsammans i en etablerad grupp planerar gemensamma studier i ensemblespel, sång eller liknande.

Stipendiesumman uppgår till 210.000 kronor. Normalt fördelas summan mellan 10-12 stipendiater som kommer att utses under mars-april. Stipendierna utdelas officiellt i början av september, men stipendiebeloppet utbetalas redan i maj. Om stipendiekommittén finner det lämpligt, kan ett av stipendierna komma att bli väsentligt större. Detta stipendium avser i första hand bidrag till längre sammanhängande utlandsstudier.

Kortfattad redogörelse för hur stipendiet använts inlämnas av stipendiat senast ett år efter att stipendium mottagits. Stipendiat skall vara beredd att medverka utan särskild ersättning vid en gudstjänst, konsert eller annan sammankomst, som anordnas inom frimurarsamhället i Göteborg.

Ansökan om stipendium skall ställas till:
Frimurare Barnhus-Direktionen
Drottninggatan 32
411 14 Göteborg

Den skall vara direktionen till handa senast den 10 februari 2016 (vet ej om det är 10 feb för 2017). Märk kuvertet ”Musikstipendium”. Kommunikation med stipendiater sker huvudsakligen via e-post, därför måste korrekt e-postadress anges i ansökan.

Ansökan görs på särskild blankett som du kan ladda ner genom att klicka här ››› 

Till ansökan skall fogas personbevis.
I övrigt bör bifogas de betyg, intyg, rekommendationer mm, som sökande vill åberopa.   

Frågor besvaras av Barnhus-Direktionens musikstipendiekommitté under adress som ovan eller per telefon av kommitténs verkställande ledamöter Göran Holmstrand 031-40 16 21 eller Peter Larsson 070-910 46 05

https://www.frimurarorden.se/loger/tredje-fordelningen/gota-provinsialloge/musik--och-sangstipendier/

Stiftelsen Enblomska hjelpfonden

Heter du Enblom i efternamn?

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Enblomska hjelpfonden

Organisationsnummer: 802000-7616
c/o Adress:
Adress: Box 7709
Postnummer: 103 95
Ort: Stockholm
Telefonnummer:
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Alla i rätt nedstigande led från stiftarinnan härstammande äro intressenter i stiftelsen; men till utrikes ort flyttad intressents afkomlingar äro det endast, om de äro svenska undersåtar och i Sverige bosatte.

Dessa villkor gälla äfven, i afseende på understöd åt enka eller enkling efter intressent. Intressent är jämväl intressents adoptivbarn och dettas afkomlingar.

Stiftelsens ändamål är att i mån af fondens afkastning lemna understöd och lindra nöd.

Understöd åt intressenter lemnas:

1:o Om de genom ålderdom, sjuklighet eller anna orsak äro oförmögna att sig tarfligen försörja;

2:o Om barn ej på annat sätt kunna erhålla föda, kläder och uppfostran med lämplig undervisning;

3:o Om de för helsans återvinnande behöfva besöka helsoinrättning eller anlita läkare, men af fattigdom hindras derifrån. Enkling eller Enka efter intressent kan vid verkligt behof erhålla lämpligt understöd. Stiftarinnans och hennes mans å Stockholms norra begrafningsplats belägna familjegraf, N:o 118, underhålles på fondens bekostnad.

I händelse fondens tillgångar framledes så betydligt ökas, att de, med noggrant iakttagande af hvad där ofvan blifvit bestämdt, kunna lemna understöd åt behöfvande främmande personer, så öfverensstämmer det med Stiftarinnans önskan, att hennes efterkommande må sådant understöd bevilja.

Enblom, släkt

 

Band 13 (1950), sida 481

Biografi

Enblom, släkt från Småland, härstammar från Kråkshults sn (Jönk.). Där föddes torparen Jon Larsson (d. 1749), sedan bosatt i Ogstahagen, Odensvi sn (Kalm.), vilken som pojke invandrat till sistnämnda socken och som i dödboken uppges ha blivit omkr. 100 år. Hans sonson Sven Larsson (f. 1724, d. 1785), frälsebonde i Eneby, Odensvi, var fader till handlanden och stadsmajoren i Stockholm Anders.Enblom (f. 1766, d. 1833), som efter nämnda by upptog sitt släktnamn. Söner till denne voro häradshövdingen och affärsmannen Sven Walfrid E. (E. 1), överstelöjtnanten Carl Fredrik E. (f. 1815, d. 1908) samt läroboksförfattaren lektor Henrik Victor E. (E. 2). Carl F. E., som delade sin yngste broders språkliga intressen, vikarierade i yngre år vid sidan om militärtjänstgöringen som språklärare vid läroverk och utgav ett par läroböcker i franska. Son till S. W. E. var arkitekten Rudolf Samuel E. (E. 3), son till C. F. E. åter var överdirektören Fredrik E. (E. 4). Rudolf E. var fader till historikern, förste arkivarien i Riksarkivet fil. doktor Axel Walfrid E. (f. 1891, d. 1972).

Anders E:s maka, Anna Carolina E., f. Dahlfors (f. 1779, d. 1849) skänkte en del av sin förmögenhet till en understödsfond åt sina ättlingar, Enblomska hjälpfonden. Den kompletterades 1892 av hennes son Sven Walfrid E. med en stipendiefond, Häradshövding Walfrid Enbloms stipendiefond för vinnande av nyttiga lärdomskunskaper eller arbetsskicklighet. Dessa fonder förvaltas av en styrelse, utsedd av intressenterna.

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16071

År: 2014
Tillgångar: 31.340.803 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

8 måltider på fläskfilé för 80 kr

 
Satsa på rent kött istället för processat kött med en massa tillsatser av färgämnen, konserveringsmedel, druvsocker, palmolja, stärkelse, förtjockningsmedel. Du får mindre kött för pengarna med halv och helfabrikat.
Lägg istället till grönsaker och marinad eller sås som drygar ut och som tar smak av köttbuljongen.
Med ris och sallad blev denna pulled fläskfilé 8 måltider.