Fonder Hallsbergs kommun

Fonder

Stiftelsen Syskonen Erikssons i Mötan Stipendiefond

Studiestipendium åt mindre bemedlade. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Gustaf Widéns studiefond

Stipendier vid yrkesutbildning lantbruk med mera. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Maria och Herman Perssons husmodersfond

Rekreationsvistelse för husmödrar från bondehem.

Stiftelsen Hjälpfonden Norrbyhemmets minne

Behövande personer som till följd av sjukdom är i behov av ekonomisk hjälp. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Hallsbergs sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Vibys sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Sköllerstas sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Sköllersta församling.

Stiftelsen Björstorpshemmets minnesfond

Stiftelsens ändamål är att bringa ekonomisk hjälp för behövande äldre, sjuka, invalidiserade eller hjälpbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort

Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Stiftelsen har till ändamål att bereda bostad och vård åt äldre eller vårdbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort
Ytterligare upplysningar kring fonder lämnas av:

Ekonomihandläggare Yvonne Berglund tel: 0582-68 51 26

http://www.hallsberg.se/omsorghjalp/ekonomisocialbidrag/stipendierochfonder.4.5f649a7813bafb85c6e502e.html

Stiftelsen Brita och Ragnar Forsbergs hemhjälpfond

Stiftelsen Brita och Ragnar Forsbergs hemhjälpfond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7637220

Ändamålet skall vara att bereda hjälp åt dem inom Mariefreds församling som behöver hemhjälp utöver den hjälp de har medel till att betala för. Därvid kan ifrågakomma såväl personlig omvårdnad som medel till inköp av behövliga hjälpmedel. Medel får också anslås till ålderdomshem och liknande institutioner inom Mariefreds församling för inköp av saker till åldringarnas trivsel och nöje.

Stiftelsen Anna och Hilmert Holms Minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Anna och Hilmert Holms Minne

   
c/o Adress: Lennart Bergius
Adress: Åsbergsviken 612
Postnummer: 691 93
Ort: KARLSKOGA
Telefonnummer: 0586-722074
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Lennart Bergius
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte: Karlskoga
Ändamål: Fonden skall ha till ändamål att främja vård av behövande reumatikersjuka inom Karlskoga kommun.Endast fondens ränteavkastning får utbetalas.

Anny och Ragnar Wikstens stiftelse

 Anny och Ragnar Wikstens stiftelse

Foto Anna Morén

Foto Anna Morén

1984 bildades Anny och Ragnar Wikstens stiftelse som har till sitt huvudsakliga ändamål att

1 Främja undervisning och uppfostran av barn

2 Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3 Främja vetenskaplig forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomars bekämpande.

Stiftelsens ändamål i vad avser punkt 1 ovan skall i första hand förverkligas genom bidrag till redan etablerade organisationer i vid bemärkelse som har detta ändamål för sin verksamhet.

I punkt 2 angivet ändamål skall tillgodoses bl a genom stipendier för studier vid idrottsgymnasium eller motsvarande utbildningsanstalt. Även idrottsliga ändamål i övrigt skall kunna stödjas men det skall ej utgöra en huvudsaklig del av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens verksamhet vad avser punkterna 1 och 2 ovan skall vara lokalt begränsad till Piteåbygden, Norrbotten i övrigt och även norra delen av Västerbotten.

Ansökan
Ansökan skall innehålla vem som ansöker, ändamålet samt verksamhets- och/eller hemort. Ingen speciell ansökningsblankett finns framtagen.

Ansökan skickas till
Anny och Ragnar Wikstens stiftelse
C/O Fastighets AB RAWI
Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Märk kuvertet med Ansökan och ansökningarna ska vara inskickade senast den 31 december.