Vind- och regnjacka till din hund

Vi har en Hurtta Out Torrent jacka som vi verkligen är helnöjda med, den är lätt att ta på, bra passform utan att vara i vägen för hunden och är tvättålig. Jackan har också reflexdetaljer som är så viktigt när det är mörkt!

Regn- och vindjackan finns att köpa på Arken Zoo, Hurtta Out Torrent direktlänk!

Blir du medlem får du 7 % rabatt och  handlar du över 500 kr är det fraktfritt.

 

hurtta hurtta2 hurtta3

 

Carl August Lindaus stiftelse

Carl August Lindaus Stiftelse
Ormängsgatan 47 a
Snell
165 56 HÄSSELBY
08-898951

§ 1 Stiftelsens namn är Carl August Lindaus stiftelse för barns fostran inom Hässelby villastads köpings område.

§ 2 Stiftelsen har till ändamål att genom premier, stipendier och anslag bidraga till välartade barns uppmuntran, undervisning, utbildning och fostran.

§ 3 Såsom villkor för bidrag ur stiftelsen skall gälla, att den sökande är välartad, har uppnått en ålder av minst 11 år och högst 17 år, tillhör någon av de tre högsta klasserna i Hässelby folkskola eller har genomgått dessa, att sökanden själv, endera föräldrarna eller målsman, är och varit mantalsskriven inom köpingens område i minst 5 år.

Regeringen har i beslut den 17 december 1992 medgivit att de bestämmelser i stiftelsens stadgar som avser Hässelby villastads köpings område ändras till att avse Hässelby församlings område.

Arvika kommuns donationsfonder

Donationsfonder

 

Kommunen förvaltar ett antal stiftelser - fonder - där Kommunstyrelsen är styrelse och ytterst ansvarig för beslut om utdelning. Styrelsen har i de flesta fall delegerat beslutanderätten vad gäller utdelning av medel.

Stiftelser där allmänheten kan söka

 • Social Samfond nr 1 kan sökas av personer bosatta inom Arvika kommun.
 • Petter och Olga Anderssons fond kan sökas av personer bosatta inom Gunnarskog.

Prövning av ansökan sker två gånger/år (juni och december). Ansökningsblanketten lämnas in till Socialtjänstens reception eller skickas till 40. Socialtjänsten, Fonder, 671 81 Arvika. Enhetscheferna för Enheten för ekonomiskt bistånd och för Barn- och familjeenheten inom verksamhetsområdet Lärande och stöd är delegerade att fatta beslut om utdelning.

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1

Stiftelsen Arvika kommuns sociala samfond nr 1 har bildats genom sammanslagning av olika fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde före sammanläggningen samt stadgar.

Samfondens ändamål är att bistå barn och ungdom, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte ska tillgodose genom utdebiterade medel. Av den årliga nettoavkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning kommande år. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Arvika kommun i enlighet med ändamålsbeskrivning.

Medel ur fonden delas vanligtvis ut vid två tillfällen per år, inför skolavslutningen i juni och inför julhelgen i december. Annonsering om möjligheten för enskilda Arvikabor att ansöka om bidrag görs i lokalpressen. Den enskilde ska i sin ansökan redogöra för sin sociala och ekonomiska situation. I första hand beviljas bidrag till barn i familjer med låga inkomster samt till sjuka och handikappade med särskilda behov som inte kan täckas med allmänna medel.

Stiftelsen Petter och Olga Anderssons fond

Stiftelsen bildades 1963 då makarna Petter och Olga Andersson överlät sin fasta egendom som gåva till dåvarande Gunnarskogs socialnämnd, som numera ingår i Arvika kommun.

Stiftelsens ändamål är att bistå barn och ungdomar, åldringar, sjuka, handikappade eller obemedlade personer i avseende på deras behov av vård eller sociala stödåtgärder som staten eller kommunen inte skall tillgodose genom utdebiterade medel. Disponibel avkastning ska användas till att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till personer bosatta inom före detta Gunnarskogs kommun.

Stiftelser där skolelever kan söka

 • Gymnasieskolans samfond

För att kunna söka måste skoleleven vara inskriven på Arvika kommuns gymnasieskola. För mer information om fonden kan du kontakta någon av rektorerna på Solberga- eller Taserudsgymnasiet. Du ansöker skriftligt via en särskild ansökningsblankett som du lämnar in till rektor.

Stiftelsen Gymnasieskolans samfond

Stiftelsens ändamål är:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning åt elev som ägnar arbete åt teater, musik, gymnastik, idrott eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola.
 • Stipendier för fortsatt utbildning.
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom Sverige eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av materiel mm.

Bidragsgivningen är delegerad till gymnasieskolornas rektorer.

 • 40. Socialtjänsten
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5
 •  
 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30
 •  
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Gymnasieskolans rektorer
 • Tfn 0570-816 00 växel

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/kommunfakta/stipendierfonderutmarkelser/donationsfonder.4.41bc345d121cf671c48800082.html