Stiftelsen Allmänna BB: minnesfond

Bidrag till föräldrar/förälder

Bidrag kan sökas dels av föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning. Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år ska bo hos sina föräldrar/sin förälder. I varje enskilt fall ska skäl anges.

 • Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.
 • Bidrag för inköp av bil utgår ej.
 • Minnesfonden får inte heller lämna bidrag till sådant som ska bekostas av allmänna medel enligt gällande regler och författningar.

Till ansökan ska bifogas yttrande från behandlande läkare. Vidare ska någon trovärdig person intyga att de uppgifter, som den sökande lämnat, är korrekta.

Bidrag kan sökas högst varannat år.

 • Beslut om bidrag för 2015 har fattats den 14 april 2015. Tio familjer beviljades bidrag.
 • Nästa ansökningsperiod är 1 januari – 31 mars 2016.

Skicka din ansökan till Fiskartorpsvägen 15 E, 11433 Stockholm.

Bidrag till föräldrar/förälder

Se upp med diskmaskiner som luktar bränt

Sedan en tid upplevde vi lite röklukt i köket, trodde då att det var grannen som hade besök som rökte. Vi har nämligen noll ventilation i vår bostad, endast sådan där lufttrumma med gemensam cirkulerande luft. Helt idiotiskt, och därför kan vi inte heller installera en riktig köksfläkt för då hamnar vårt matos hos grannarna. I vilket fall som helst kom lukten gång på gång och vi började se sambandet att lukten kom när diskmaskinen var på men det konstiga var att det luktade inte inne i maskinen.

Maskinen var 18 år så jag tänkte att då går väl säkringen och att maskinen tvärdör snart men googlade lite och får träffar på eldslågor som kom ur diskmaskiner och elkablar som tar eld inne i väggar...huu rusade upp mitt i natten och drog ur kontakten illa kvickt. Det var inte endast gamla maskiner som hade börjat brinna utan även nyare.

Dagen efter tog jag bort allt som gick att skruvas bort inne i maskinen och där i botten var ett brunt märke, såg ut ungefär som när en cigarettfimp har legat och pyrt mot plasten. Öppnade även bakom och mycket riktigt en massa oxideringar, rost och en metallkapsel hade brännskador så det var  bara en tidsfråga innan det hade tagit eld. Det många inte vet är att brinnande plast blir olja och det brinner ju väldigt bra och ska absolut inte släckas med vatten utan pulversläckare och brandfilt. Sedan ska man vara snabb att dra ut kontakten, obs greppa kontakten med något som inte är strömförande.

Så gå aldrig hemifrån med disk- och tvättmaskin igång och sätt aldrig på en maskin innan ni går och lägger er!

 

Rabatt på rehabilitering

FaR – Fysisk aktivitet på recept

Metoden FaR

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

Arbetet med FaR® bygger oftast på samverkan mellan förskrivare och friskvårdsorganisationer och tar oftast utgångspunkt i lokala förutsättningar, vilket gör att varje modell i sig blir unik. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon friskvårdsaktör.

Det är huvudsakligen landstingens hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver recept på fysisk aktivitet. Det är också landstingen som har beslutsrätt gällande vilken arbetsmetod man väljer för FaR® i sitt landsting.

Läs mer om FaR här.

Information för FaR-ledare finns bland annat här.

 

Vanliga frågor om FaR

 • Vad innebär FaR – fysisk aktivitet på recept? FaR innebär att legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt ger individanpassade skriftliga råd om fysisk aktivitet på en receptblankett. Arbetsmetoden bygger på ett patientcentrerat synsätt där samtalsmetodik och kunskap om motivation och beteendeförändringar är viktiga delar. Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Vårdgivaren ger förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet. Det kan till exempel vara promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller gympapass. Qigong, yoga, cykling eller trädgårdsarbete är andra exempel. Grundtanken är att det ska vara en aktivitet som är tillräckligt ansträngande för att få hjärtat att slå snabbare än i vila.
  Dessutom står det på receptet hur länge och hur ofta man bör träna för att få det resultat man vill uppnå. Behandlingsresultatet följs upp vid ett återbesök.

 

Mer information kan du även hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida

Arbetet med FaR ser lite olika ut i de olika landstingen eller regionerna. För att hitta information om hur det ser ut i ditt landsting kan du söka här.

Länk till regionala länkarna

Länk till 1177

 

 • Hur gör man för att få FaR? FaR skrivs ut till de patienter som behöver öka sin fysiska aktivitetsnivå för att behandla eller förebygga sjukdomar där fysisk aktivitet har visad behandlingseffekt. Det är legitimerad vårdpersonal som kan skriva ut FaR och metoden lämpar sig för patienter med många olika diagnoser, både i primärvård och på sjukhus. Som patient kan du i samband med besök hos din vårdgivare ta upp att du vill få hjälp att komma igång och röra på dig.

 

 • Vart vänder man sig med ett FaR i olika delar av landet? För att hitta föreningar och andra friskvårdsaktörer som erbjuder lämpliga aktiviteter för de personer som ordinerats FaR får man söka information lokalt.
  Länk till regionala länkar
  Länk till 1177
  Vissa grupper leds av speciella FaR-ledare, de är utbildade för att ta emot och stödja dem som får fysisk aktivitet på recept. Kommuner och patientorganisationer kan också ha lämpliga gruppaktiviteter, men för närvarande finns ingen sammanställning av dessa aktiviteter.

 

 • Är träningen subventionerad? Aktiviteter som ordineras på recept finns oftast utanför sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. En del aktivitetsarrangörer erbjuder ett lägre pris eller extra stöd till deltagare som har fått FaR. Det är aktivitetsarrangören själv som bestämmer kostnaden för sina aktiviteter och eventuella rabatter för deltagare med FaR.
  Vissa arbetsgivare erbjuder motions- och friskvårdsförmåner för sina anställda, men det finns inga särskilda bestämmelser för FaR.
  Egen aktivitet, till exempel promenader, stavgång och joggning, är ett vanligt alternativ till aktiviteter som kostar pengar.

 

 • Hur gör jag som aktivitetsarrangör för att ta emot patienter med FaR? De flesta landsting eller regioner samverkar lokalt med det regionala idrottsförbundet via avtal. Idrottsförbunden har kontaktpersoner ansvariga för samarbetet kring FaR mellan hälso-och sjukvården och aktivitetsarrangörer (friskvårdsaktörer och föreningar). Vanligtvis sammanställer de aktivitetskataloger eller hemsidor med uppgifter om olika aktivitetsarrangörer och utbudet av lämpliga aktiviteter. De regionala drottsförbunden ansvarar ofta också för utbildning av ledare/instruktörer till FaR-ledare. I vissa landsting kan aktivitetsarrangörer ”certifieras” som FaR-mottagare, medan andra landsting valt att kvalitetssäkra den aktivitet som leds av utbildad FaR-ledare. Lokala samarbeten kan finnas mellan exempelvis en hälsocentral och aktivitetsarrangör.
  Personen som fått FaR kan alltid välja själv vilken aktivitetsarrangör denne vill vända sig till.

 

 • Vilken utbildning krävs för att bli FaR-ledare? SISU- idrottsutbildarna har tagit fram en nationell utbildning för idrottsledare som vill bli FaR-ledare. Grundutbildningen omfattar sex timmar. Kravet för att gå utbildning är att man har en ledarutbildning i den aktivitet man leder eller instruerar och viss vana av att vara ledare.

 

 

 • Hur gör jag som vårdgivare för att hänvisa patienterna till aktivitetsarrangör? I många landsting eller regioner finns sammanställningar i form av aktivitetskataloger eller hemsidor med uppgifter om lokala friskvårdsaktörer och föreningar och deras utbud av lämpliga aktiviteter. För att hitta information om hur det ser ut i ditt landsting kan du söka här.
  Länk till regionala länkarna
  Länk till 1177

 

 • Hur får jag tag på receptblanketterna? Många journalprogram har FaR-blanketten inlagd i systemet. Kontakta din lokala IT-ansvarige för närmare information hur det ser ut i ditt landsting. Om du vill beställa receptblock med pappersblanketterna kan du göra det via SKL Kommentus, artikelnummer: 681002.
  Länk: https://www.sklkommentus.se/vara-produkter/webbutik/blanketter/halso-och-sjukvard/fysisk-aktivitet/receptfyss-a5-block-om-20-ex/

 

 • Hur gör jag som vårdgivare för att utbilda mig inom FaR? De flesta landsting eller regioner har speciella FaR-utbildningar för vårdgivare, men formen för dessa varierar. För att hitta information om hur det ser ut i ditt landsting kan du söka här.

Länk till regionala länkarna

Länk till 1177

Stiftelsen Alfta Kurhem

Stiftelsen Alfta Kurhem
Hantverkaregatan 12
Boman
641 30 KATRINEHOLM
070-349 22 46

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade

Jönköpings Borgarekassan och Bjuggska fonden

bjuggska-logoJönköpings Borgarekassan och Bjuggska fonden

 

Studier

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden delar varje termin ut stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk och handel till studerande och personer verksamma inom hantverk och handel.

Stipendiet är högst 25.000 kronor per termin. Utbildningen som man söker stipendiet för ska avse eftergymnasiala programstudier på heltid och falla inom ramen för hantverk eller handel. Stiftelsen ensam avgör vad som är att anse som hantverk och handel. En förutsättning för att sökanden skall få stipendium är att sökanden är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd för vistelse i Sverige och att sökanden är, eller vid studier utanför Jönköpings kommun varit, mantalsskriven i Jönköpings kommun. Sökandens anknytningen till Jönköpings kommun får inte vara av endast ringa natur. Stiftelsen ensam avgör tolkningen av begreppet ”ringa natur”.

Stipendieansökan för vårtermin och hösttermin skall vara stiftelsen tillhanda senast första fredagen i februari respektive september.

För studerande vid JIBS och JTH vid Jönköping University gäller följande. Ansökan om stipendium för de som studerar vid JIBS och på programmen Industridesign, Ljusdesign, Grafisk Design och Webbutveckling samt Exportförsäljning – Interkulturellt affärsmannaskap vid JTH ska inte sändas till Jönköping Borgarekassa och Bjuggska Fonden. Val av stipendiater för dessa studenter sker i särskild ordning, som respektive programansvarig lämnar upplysning om.

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden har på sin hemsida presentationer av stipendiater, som beskriver sin utbildning och sin sysselsättning därefter samt berättar hur stipendiet kommit till nytta. Stiftelsen genomför ibland utställningar m.m. och och exponerar då i marknadsföringssyfte arbeten som stipendiater genomfört. Stiftelsen förutsätter därför att den som söker stipendium är medveten om detta och efter beviljat stipendium är beredd att på bästa sätt medverka med text, bild m.m. för genomförandet av exponering på hemsida eller utställning.

Hur du ansöker

Följande handlingar skall bifogas

 • Personbevis utvisande medborgarskap och sedan när sökanden varit folkbokförd i Jönköpings kommun.
 • Ev intyg om permanent uppehållstillstånd
 • Intyg om att man är antagen till den utbildning som ansökan avser och bevis om deltagande i aktuell utbildning den termin ansökan avser
 • Betyg utvisande hittills avlagda prov avs den pågående utbildningen

 

Ansökan skickas tillStiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320
551 15 Jönköping

 

Stipendieansökan.pdf


Understöd

Enligt Reglemente för förvaltningen av Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden skall av fondens avkastning bl a utdelas understöd till ”respektive åldrige och behöfvande borgare, deras enkor och barn och därnäst till de yrkesidkare, som hos behörig myndighet sig anmält för utövande af handel eller annat yrke i staden och till kassan erlagt en avgift av minst 50 kronor, samt deras enkor och barn.”

Om du sedan mer än 10 år är delägare i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden eller änka/änkling eller barn till sådan avliden delägare och lever under knappa omständigheter har du möjlighet att få understöd från stiftelsen.

Ansökan bör innehålla följande uppgifter:

Namn
Adress
Födelsedata
Familjsförhållanden
Bruttoinkomst av tjänst och pension
Bruttoinkomst av kapital
Ev andra inkomster
Förmögenhet
Boende
Kort beskrivning av dig själv och av dina levnadsförhållanden

Ansökan skall sändas till:

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320 551 15 Jönköping

http://bjuggskafonden.se/understod/

Carola Henckels stiftelse

Carola Henckels stiftelse
Box 1453
Helsingborgs Kyrkoförvaltning
251 14 Helsingborg
042-37 28 00

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta i Helsingborg bosatta änkor efter eller döttrar till läkare, köpmän, skeppsredare, sjökaptener, i banker eller affärsföretag anställda tjänstemän och med nämnda kategorier jämförliga och därvid gärna sådana kvinnor, som sett bättre dagar.

Detta ändamål får ej vara av den art, att det enligt lag eller andra bestämmelser skall bekostas av skattemedel och stiftelsens avkastning således endast skulle medföra ett lägre skattebidrag.