Gör din röst hörd!

Fonder och stipendier i Marks kommun

Marks kommun finns fjorton stiftelser. Den äldsta stiftelsen är Generalskan von Alten Bockums donationsfond från 1718. Vissa stiftelser med samma syfte har slagits samman i tre olika så kallade samfonder.

Varje stiftelse har en styrelse eller nämnd som fattar beslut om utbetalningarna. Förvaltningen av stiftelserna är en kommunal service som sköts av kommunledningskontoret samt övriga berörda förvaltningar. Årsredovisningar upprättas för stiftelserna vilka sedan godkänns av respektive styrelse. Därefter granskas årsredovisningen av revisorer.

Kontaktperson är den person man bör kontakta om man är intresserad av att söka pengar från någon av stiftelserna. Observera att för Samfond 1 och Samfond 3 är sista ansökningsdagen 31 mars respektive 31 oktober. Ansökan ska vara inkommen före det att studier, resa eller dylikt börjar. När nämnden fattat beslut meddelas de sökande som fått stipendium.

Stiftelsen Samfond 1

Till elever inom kommunens grund- och gymnasieskolor - som belöning eller uppmuntran, för visat god kamratanda, berömvärt flit eller som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan - som ägnat arbete åt gymnastik eller idrott samt elever som fortsätter utbilda sig efter genomgång av obligatorisk skola - som ägnar sig åt studier eller studieresor inom- eller utomlands, studiebesök och skolresor - som ägnar sig åt fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, elevrådsverksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamma ändamål såsom förvärv av material. Kontaktperson: Gerd Anving, barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 0320 21 75 37.

Ansökningskriterier och ansökningsblankett finns att ladda ner längre ner på sidan. 

Stiftelsen Samfond 2 (samt stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond)

Till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer, äldre och funktionshindrade inom kommunen. Även till rekreationsresor. Ansökningar sker till Samfond 2, men pengar för utdelning tas även ut från Generalskan von Alten Bockums donationsfond. Kontaktperson: BrittMari Ahrne, socialförvaltningen, telefon 0320 21 79 66.

Stiftelsen Samfond 3

Till förmån för skolpersonal i samband med studier, studieresor eller vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap. Kontaktperson: Gerd Anving, barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 0320 21 75 37.  

Ansökningskriterier och ansökningsblankett finns att ladda ner längre ner på sidan. 

Marks härads sparbanks stiftelse (lantmanna)

Till elever på lantmanna- och hushållsskolor. Enligt stadgarna bör de studerande vara boende i Skene, Örby, Kinna, Berghems, Hajoms, Öxabäcks, Torestorps eller Hyssnas förutvarande kommuner inom Marks kommun eller i Seglora förutvarande kommun inom Borås kommun. Kontaktperson: Tomas Persson, teknik- och serviceförvaltningen, telefon 0320 21 71 45.  

Marks härads sparbanks stiftelse (koloni)

Till anordnare av koloniverksamhet. Kontaktperson: Tomas Persson, teknik- och serviceförvaltningen, telefon 0320 21 71 45.  

Birger och Maria Wingqvists stiftelse

Till att användas på lämpligaste och nyttigaste sätt för Fritsla församlings bästa. Kontaktperson: Per-Elof Isaksson, Fritsla, telefon 0320 720 84.

Henrikssonska och Joe Olssons stiftelser

Stipendier åt ungdom tillhörande Älekulla församling för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola (till gymnasieelever). Kontaktperson: Gunilla Nicklasson, Älekulla, telefon 0320 21 79 83 eller 0320 501 31.  

Arvid Karlssons stiftelse

Föreningar och övriga sammanslutningar i Hajom har möjlighet att efter ansökan få bidrag ur stiftelsen för allmännyttiga ändamål. Föreningen bör under verksamhetsåret ha gjort eller planerat att göra speciella insatser som kommer Hajomsborna till del. Kontaktperson: Sune Askerdal, Hajom, tel. 422 32 eller 070-307 22 32.

Emil och Vivi Johanssons Kulturstipendium

Till personer som har utfört värdefulla kulturella insatser i bygden. Kontaktperson: Christian Dahl, kultur- och fritidsförvaltningen, telefon 0320 21 72 65.  

Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja och förbättra levnadsvillkoren för handikappade, sjuka och mindre bemedlade som klarat sig utan stats- och kommunala bidrag i Marks kommun, företrädesvis Västra Mark (men även övriga delar av kommunen är berättigad att söka). Kontaktperson: BrittMari Ahrne, socialförvaltningen, telefon 0320 21 79 66.

Albert Perssons stiftelse

Föreningar och övriga sammanslutningar eller privatpersoner i Hajom har möjlighet att efter ansökan få bidrag ur stiftelsen för allmännyttiga ändamål. Sökande bör under verksamhetsåret ha gjort, eller planerar att göra, speciella insatser som kommer Hajoms-borna till del. Kontaktperson: Sune Askerdal, Hajom, tel. 422 32 eller 070-307 22 32.

Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond

Stiftelsen har ändamålet att dela ut årliga stipendier till studerande vid naturvetenskaplig linje åk 3 eller motsvarande och som avser att fortsätta med studier i matematik, kemi, fysik eller biologi vid universitet eller högskola. Kontaktperson: Markus Ring, barn- och utbildningsförvaltningen, tel. 21 73 75.

 

Medborgarkontoret

0320 21 81 00

medborgarkontoret@mark.se

Skicka e-post

Fond för behövande personer över 65 år från Norrköpings och Linköpings kommuner som behöver vård

Fonder och stipendier i Norrköping

Ernst och Hilma Fredgas Stiftelse
Lars Carlsson
Norrköpings kommun vård och omsorgskontoret
601 81 NORRKÖPING
011-152216

Stiftelsen har till ändamål att å stiftelsen tillhöriga fastigheter Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4 i Kvillinge socken låta driva verksamhet omfattande vila, rekreation för och vård av behövande personer företrädesvis från Norrköpings och Linköpings kommuner.För fastigheterna skall gälla de bestämmelser som Hilma Fredga föreskrivit i sitt testamente den 9 mars 1935.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till
Äldre personer över 65 år med en årsinkomst som högst uppgår till fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och med en förmögenhet på högst ett prisbasbelopp.

Ernst och Hilma Fredgas stiftelse delar ur bidrag till vistelse på t.ex. konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande. Bidrag beviljas inte till sådan vårdinsats som det offentliga tillhandahåller med skattemedel.

Bidraget uppgår till maximalt 10 000 kr för vilovistelse under högst en vecka. Avsteg kan göras om styrelsen finner att synnerliga skäl föreligger.

Bidrag ges högst en gång vart tredje år till samma person.

Ansökningsperiod
Ansökningar tas emot och behandlas vid ordinarie styrelsesammanträden som äger rum fyra gånger per år. Bidrag beviljas inte i efterhand till vistelse som redan ägt rum. Alla sökande får besked via brev.

Av ansökan ska framgå vilken typ av vila/rekreation/vård den sökande vill komma i åtnjutande av och till vilket konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande den sökande vill komma till.

Den sökande ska dessutom beskriva sina skäl till behov av vila/rekreation/vård.

I ansökan ska anges om bidrag söks/erhålls från annan bidragsgivare för samma vilovistelse.

Beslut och utbetalning av bidrag 
Den sökande underrättas om stiftelsens beslut före avsedd vilovistelse.

Bidraget kan betalas ut i förskott direkt till vilohemmet mot uppvisande av beställningsbekräftelse från vilohemmet. Bidraget kan även betalas ut i efterskott till den sökande mot uppvisande av faktura från vilohemmet.

Utbetalat bidrag ska omgående återbetalas till stiftelsen till den del det inte utnyttjats.

Bidragstagarens redovisning
Bidragstagaren ska, efter avslutad beviljad vilovistelse, skicka styrelsen ett intyg eller faktura från det konvalescenthem, rehabiliteringshem, hälsohem, spa eller liknande där vistelsen skett.

Ansökan
Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökan sänds till: Ernst och Hilma Fredgas stiftelse, c/o Ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping.

Upplysningar om stiftelsen och bidrag lämnas per telefon nr. 0730 490 150.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev