Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Stiftelsen Oskar Johansson Skalleved Fond

Du som är född, uppväxt och/eller boende i Reftele, Ås och Kållerstads socknar har nu möjlighet att söka stipendier för sjuksköterskeutbildning.
 Oskar Johansson donerade sin fastighet i Skalleved till Reftele f.d. kommun 1961. Fastigheten skulle säljas och pengarna från försäljningen bildade en fond. Han beslutade att: ”Avkastningen (av kapitalet) skall som stipendier utdelas till elever inom Reftele, Ås och Kållerstads socknar, som genomgår utbildning till sjuksköterskor”.

Nästa ansökningstillfälle är våren 2017 för utbildning som pågått under vt 2016 och/eller ht 2016 och som stipendium inte beviljats för under 2016.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2017.

Sökande ska vara/ha varit studerande på grundutbildning för sjuksköterska (180 hp) eller på vidareutbildning (master) eller på specialistutbildning (30-75 hp).

Läs mer om stipendiet och hur du går till väga för att skicka in din ansökan.PDF

Stiftelse för infödda Ölandsbor

Ölandsstiftelsen

Ölandsstiftelsen

Grundad 2011 av skeppredaren Ebert Peterson

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja fysiska personer som idag är bosatta på Öland* och som vid sin födelse hade föräldrar som var permanent bosatta på Öland.

Stöd kan utgå till en person som råkat ut för något av följande punkter:

  • Hot och/eller utpressning
  • Olycka och/eller sjukdom
  • Ekonomiska bekymmer vid studier till Sjökapten efter första årets studier* Under studietiden kan sökanden vara skriven på studieorten
  • Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla ska stiftelsen stödja forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.
 

Ansökan

Stiftelsens styrelse emotser skriftlig ansökan med motivering senast den 31/3 varje år till styrelseledamot:

Ölandsstiftelsen
c/o Erik Linder
Stensövägen 63 G
392 47 Kalmar

http://www.ölandsstiftelsen.se/Ansoekan/

Stiftelsen Hemmet i Lund

Stiftelsen Hemmet i Lund

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tre ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses, för en tid av tre år, på så sätt att Kommunfullmäktig i Lund utser en ledamot jämte en suppleant för denne och styrelsen för Sparbanken Skåne två ledamöter jämte två suppleanter för dessa.

Ändamål: Vid behov lämna understöd åt mindre bemedlade åldersstigna personer inom den del av Lunds kommun, som enligt den vid utgången av år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, med beaktande särskilt av den obemedlades bostadssituation.

Även föreningar som tillgodoser detta ändamål kan söka. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som kan tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningstid: 31 mars

Utdelas: April

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan ställs till:
Stiftelsen Hemmet i Lund
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser-vi-forvaltar/