Anna Apelbergs Minne

Anna Apelbergs Minne

Bankostatens Enskilda Änke-och pupillkassa
Sveriges Riksbank
103 37 STOCKHOLM
08-7870000

Säte: Stockholm

Ändamål:

Av fondens disponibla avkastning skall i första hand livräntor, envar å ett årligt belopp av tretusen (3000) kronor, skola utbetalas till fru Beda Rönnberg-Halvorsen, fru Ruth Rydin och fröken Hilda Eugenia Carlsson, samtliga i Stockholm.Därefter skola stiftelsen " Höstsol, Gustaf Fredricssons Ålderdomshem" och Föreningen "De Gamlas Dag" för dess sommarhem Malmberga eller annat i dess ställe framdeles inrättat hem för gamla årligen erhålla:stiftelsen ett belopp av fem hundra kronor och föreningen ett belopp av fyra hundra kronor, skolande nämnda institutioner äga inbördes företrädesrätt i nu angiven ordning.

Vidare skall årligen ett belopp av fem hundra kronor överlämnas till kyrkoherden i Ulrika Eleonora församling i Stockholm,att av honom efter gottfinnande fördelas bland "pauvres Honteux" inom församlingen, med iakttagande därvid, att utgående understödsbelopp i intet fall må understiga femtio kronor.

Vad av fondens årliga avkastning därefter återstår skall i poster om två hundra kronor utdelas såsom understöd till i Stockholm bosatta änkor efter tjänstemän. vilka varit anställda vid någon av följande banker i Stockholm, nämligen Sveriges Riksbank, Skandianaviska kreditaktiebolaget, Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, aktiebolaget Göteborgs bank och Stockholms Intecknings garanti aktiebolag, samt därjämte vid sin död varit mantalsskrivna i Stockholm.

Ifrågavarande understöd, vilka skola utgå för ett år i sänder, må utdelas endast till änkor i behövande omständigheter, som äro arbetsoföra eller uppnått en ålder av femtio år.

I andra hand får användas för stöd och rekreation åt hjälpbehövande äldre i Stockholmsområdet.
År: 2013
Tillgångar: 15.926.472 kr

Världens godaste clementiner

clementiner

Helt otippat att man skulle få äta så goda clementiner i februari! Inköpta på Ica MAXI vet ej om de har samma sort i alla ICA butiker, från Israel var de i alla fall!

Absolut de bästa någonsin!