Begravningshjälp

När ett dödsfall orsakats av arbetsskada, arbetssjukdom eller olycksfall i samband med arbetet kan
dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp. Även då dödsfallet inträffat vid exempelvis totalförsvarsplikt,
studier, arbetsmarknadsprogram eller om den avlidne var intagen på kriminalvårdsanstalt eller liknande så kan
begravningshjälp vara aktuellt.
Om dödsfallet godkänns som en arbetsskada kan begravningshjälp betalas ut till dödsboet. Begravningshjälp
motsvarar 30 % av prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet.
 

Ansökan om begravningshjälp

Utgiven 2012