Stiftelsen Grå Anna Larssons donationsfond

Avkastningen skall användas till hjälpbehövande ungdom inom Järna kommun som genom fortsatt skolgång önskar förkovra sig samt till hjälp åt ensamstående äldre.

Ansökan:

När som helst under året. Ingen särskild blankett behövs. Utdelning 2 ggr per år.

Stiftelsen Grå Anna Larssons donationsfond
Medborgarhuset
780 50 VANSBRO
0281-750 00

Ekonomiskt bidrag för änkor till officerare

Stiftelsen Anna och Erhard Lindéns donationsfond
Hargsvägen 31
Yngve Lindell
595 53 Mjölby
0142-23176

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för att lämna ekonomiskt bidrag till änkor och barn efter avliden underofficer, kompaniofficer och yrkesofficer vid f d Livgrenadjärregementet och Livgrenadjärbrigaden. Som änka räknas även efterlevande i ett stadigvarande samboförhållande.

Vadstena kommuns stiftelser

Stiftelser

Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Under varje respektive stiftelse finner du en beskrivning av stiftelsens ändamål.

Albertina Eklunds stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kvinnor bosatta i Vadstena kommun.

 

Alexanderssons livräntestiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till personer i Vadstena kommun som är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Anna Maurtitzons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kommunivånare som uppnått pensionsålder. Kvinnor har företrädesrätt.

 

A.W. Hagstens stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till änkor och barn bosatta i Vadstena kommun. Anhöriga till en avliden som varit verksam inom handel/försäljning har företrädesrätt.

 

Charlotte W Dicksons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja undervisning och utbildning i ämnen som omfattar hem och hushåll, företrädesvís inriktade på textila sysslor som vävning, knyppling, sömnad m.m. för att stödja det kulturarbete som är förknippat med detta och som har djupa rötter i Vadstena med omnejd. Enskilda sökande från tidigare Vadstena kommun eller från Kylebergs säteri (i Ödeshögs kommun) har företräde framför andra enskilda sökande.

 

Harry & Greta Ohlssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till funktionshindrade personer som är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Johanna Larssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt bidrag vid jultid till kvinnor bosatta i Vadstena kommun, och som arbetar med knyppling i någon form.

 

Karin E. Regnstrands stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till undervisning och utbildning. Ekonomiska bidrag kan även ges till enskilda familjer eller personer som främjar vård och uppfostran av barn.

 

Sociala samstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att ge eknomiskt stöd till behövande personer, bosatta i Vadstena kommun, med behov av ekonomiskt stöd utöver det som normalt åligger samhället att svara för enligt lagar och förordningar.

 

Östgöta-Dals välgörenhetsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till kommunivånare bosatta i någon av följande församlingar; Herrestad, Källstad, Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja eller Strå.

 

Är du intresserad av att söka ekonomiska medel från någon stiftelse?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in senast 31 augusti för innestående år.

Ansökningsblankett

http://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/Bolag-och-stiftelser/Stiftelser/

Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux

Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux


Institutioner & Stiftelser
SEB
40504 GÖTEBORG
031-622516


Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k. pauvres honteux.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 117 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Karin Karlssons stiftelse

Karin Karlssons stiftelse grundades i augusti 1994 i enlighet med framlidna Karin Karlssons önskemål.
Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

Stiftelsen har sitt säte i Tällberg i Dalarna och dess styrelse består av tre ledamöter med Yvonne Edwards som ordförande.
Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Där samhället inte träder emellan, lämnas bidrag till hjälpmedel, företrädesvis datateknisk utrustning samt till kostnader för förströelse för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus inom samma område.

Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards:

Karin Karlssons Stiftelse
Box 160
793 24 Leksand

Tel: 0247-50523
Mobil: 076-941 48 45
E-post: info@karinkarlssonstiftelse.se

Bidragsmöten hålls normalt fyra gånger per år, då aktuella bidragsansökningar behandlas.

 Krav för bidrag

För att en ansökan skall kunna behandlas krävs att den kan styrkas med hjälp av
intyg/utlåtande från:
skola, läkare, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog, logoped, syncentral, optiker etc.
Samtliga intyg/utlåtanden skall vara daterade och styrkta med namnunderskrift
och titel på personen samt institutionens namn.
Intygen får inte vara äldre än ett år.
Kopia på slutlig skatt enligt senaste taxering skall bifogas.
Ofullständiga ansökningar behandlas ej, utan återsändes.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att ta ekonomisk upplysning om det bedöms som nödvändigt.

Beträffande skolintyg:

För att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning av behovet av datorhjälpmedel vill vi utöver allmän behovsprövning ha svar på följande;

1.Beskriv skolans insats och ansvar för barnets datoranvändning, ex.vis inlärning, instruktion, läxor m.m.

2. Är skolan behjälplig vid installation av dator och program?

3. Kan datorn användas självständigt hemma? Om inte, vem instruerar/tränar barnet?

4. Vad finns för övriga stödåtgärder?

Blankett för skolintyg kan laddas ner här .

Inköpsställen

Stiftelsen har avtal/kundnummer hos följande inköpsställen.
Dustin webbutik (kontakta Stiftelsen före köp)
El-Giganten

Vi rekommenderar Er att i första hand vända Er till någon av dessa då det gäller inköp av datorer och programvaror.

Brevet med beviljat bidrag skall medtagas och visas upp vid inköp.

http://www.karinkarlssonstiftelse.se/index.html

Stiftelsen Ulf Kvistbergs donationsfond

Stiftelsen Ulf Kvistbergs donationsfond
Amiralsgatan 17
Skandikon Administration AB
211 55 Malmö

Ring för mer information och blankett!
0771-58 00 00

Stiftelsens ändamål är att disponibel avkastning skall användas för att främja sjuka och handikappades i Malmö vård, utveckling och utbildning med företräde för dem som bedriver studier på gymnasie- och högskolenivå.

Förmögenhet:  73,869,871 kr

Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet

Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet
Carnegie Investment Bank
Susanne Forsman
10338 STOCKHOLM
08-58869128

Org. Nr: 802000-7251

Det huvudsakliga ändamålet är att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar, genom penningbidrag,till undervisningen om Sverige i svenska skolor utomlands,till undervisningen i svenska språket vid utländska universitet och skolor,till stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

Stiftelsen bildades 1909 med ändamål, som angavs i stiftelsens dåvarande namn, Oscar Ekmans Stiftelse för Immigrationens Befrämjande samt Motverkande av Emigrationen.


 • Stiftelse 1
 • Stiftelse 2
 • Stiftelse 3
 • Stiftelse 4
 • Stiftelse 5
 • Stiftelse 6
 •  

   

  Ansökningar

  1. Allmänna regler

  Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna har under hösten 2014  påbörjat arbetet med övergång till ett digitalt ansökningssystem och tar från och med nu endast emot ansökningar via webben, se nedan under p.2.

  Vid frågor kontakta Pernilla Sparreljung, telefon 08- 58 86 87 81 eller Susanne Forsman, telefon 08 58 86 91 28.

  Det går också bra att skicka mail till info@ekmanstiftelserna.se

  En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. Eftersom samtliga sex stiftelser är begränsat skattskyldiga ska ändamålet också vara allmännyttigt enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Se skattereglerna i avsnitt 3 nedan.

  För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges nedan. Sammanträde hålls fyra gånger per år.

  Stiftelserna sammanträder nästa gång den 4 oktober  2016.

  Ansökningssystemet inför dessa sammanträden kommer att vara öppet mellan den 22 augusti och den 15 september 2016.

   

  2. Särskilda ansökningsregler och länkar till ansökningsblanketter

  A) För ansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationfond, Klicka här för ansökan via webben

  OBSERVERA att denna stiftelse inte delar ut stipendier eller bidrag till enskilda fysiska personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

  Stiftelsen delar inte ut bidrag till insamlingsstiftelser.

  Stiftelsens styrelse är för närvarande restriktiv med anslag till tryckning av böcker och till skolresor av mer allmän karaktär.

   

  B) Ansökan av utbildningsstipendium (för närvarande 10 000 kr) från Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet går att söka under perioden januari-februari 2017 nästa gång.

  Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

  För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

  För att komma ifråga för stipendium under år 2016 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2014 eller senare och vara född 1987 eller senare. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen.

  För övriga ansökningar till Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, klicka här för ansökan via webben

  OBS! läs noga igenom ändamålet för denna stiftelse. Den delar inte ut bidrag eller anslag för studenter vid svenskt universitet eller högskola som har för avsikt att studera i utlandet !

   

  C) För ansökan om vistelse vid Sigtunastiftelsen från Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelseklicka här för ansökan via webben

   

  D) För ansökan till Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövårdklicka här för ansökan via webben

   

  E) För ansökningar till Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond, kontakta

  Susanne Forsman, se ovan p. 1

   

  3. Skatteregler

  För att en stiftelse ska vara begränsat skattskyldig krävs att den uppfyller något av de kvalificerade allmännyttiga ändamål som räknas upp i 7 kap 4 § inkomstskattelagen. De kvalificerade ändamål som i första hand är aktuella för de sex Ekmanstiftelserna är främjande av

  • omsorg om barn och  ungdom
  • utbildning
  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning
  • kultur
  • miljövård

  Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer.

   

  4.  Återraportering av beviljade bidrag

  Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts ska skickas till respektive stiftelse senast inom ett år från det att bidraget beviljats.

  Återrapportering kan skickas på två sätt:

  1. via mail till info@ekmanstiftelserna.se
  2. via vanlig post till respektive stiftelse c/o Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm.

  http://ekmanstiftelserna.se/ansokningar/

   

  Arvid Brieands Stiftelse

  Arvid Brieands Stiftelse
  Ortalavägen 373
  Stiftelsekonsult Ersenius AB
  76040 VÄDDÖ
  0703-771180


  Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp åt fattiga sångstuderande som icke åtnjuter undervisning i statliga musikinstitut, samt förvalta kompositören Brieands kompositioner.

  Tjäna pengar på egen hemsida med blogg, internetbutik, försäljning och marknadsföra tjänster

  Bli affiliate - tjäna pengar med din blogg, hemsida eller webbplats. Adtraction affiliatenätverk hjälper dig som driver en webbplats eller blogg att tjäna pengar på annonsering som leder till köp. Adtraction samarbetar med hundratals välkända företag och som affiliate väljer du själv vilka företag du vill länka till.