Stiftelsen Malin och Nils August Svenssons minnesfond

Stiftelsen Malin och Nils August Svenssons minnesfond

Instagram Himmlajord

Bild från Instagram Himlajord

Stiftelsens ändamål är att stiftelsens medel skall användas för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta vid Bräcke Västergård.

 

Stiftelsen Malin och Nils August Svenssons minnesfond
Box 21062
Stiftelsen Bräcke Diakoni
418 04 GÖTEBORG
031-502500

Nyköpings kommuns Stiftelser och fonder

Stiftelser och fonder

Det finns flera stiftelser att söka pengar ur i Nyköpings kommun. Här nedan ser du samtliga och hur du ansöker.

 

En stiftelse är en gåva för ett speciellt ändamål. Förmögenheten i stiftelsen förvaltas för att tillgodose ändamålet och en viss summa pengar betalas ut regelbundet. En fond är en summa pengar som är avsatta för ett särskilt ändamål, en viss del av pengarna i fonden kan betalas ut regelbundet. Fonden kan förvaltas av exempelvis en kommun eller en organisation.

Nyköpings kommun har inte hand om några fonder men vi väljer att ta upp ordet här eftersom det ofta används av allmänheten i dessa sammanhang. Ett stipendium är en belöning för något och kan betalas ut eller ges som gåva av exempelvis kommunen. I den här sammanställningen finns ingen av kommunens stipendier med – det är inget man söker utan något man tilldelas.

Vem kan söka - urkund

Den som grundade stiftelsen bestämde vem som skulle kunna ta del av pengarna som finns för utdelning. Det kallas urkund – urkunden kan vara både person (vem som kan ansöka) och ändamål (vad pengarna kan användas till).

Hur går det till att ansöka?

Nedan finns de stiftelser som är möjliga att söka pengar ur. Stiftelserna sköts av Nyköpings kommun och Nyköpings församling. Ansökan skickas till den som sköter stiftelsen och handläggarna där bedömer om ansökan motsvarar kriterierna för just den stiftelsen.

 1. Läs om den stiftelse du är intresserad av.
 2. Skriv ut ansökningsblanketten och skicka in. I informationen om respektive stiftelse ser du vilken ansökningsblankett du ska använda. 
 3. Du som blivit beviljad pengar från stiftelsen får pengarna insatta på det konto du angivit. Du som fått avslag får ingen information om det.   

Stiftelser i Nyköpings kommun

1. Jenningska skolans donationsstiftelse

Vem kan ansöka: Den som studerar på gymnasieskola, är skriven i Nyköpings kommun och bor i områdena Råby-Rönö, Bärbo eller Täckhammar. 
För studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalter.

Urkund:

 • Förtjänta elever i Täckhammars skola
 • Studiebegåvade, mindre bemedlade barn som genomgått folkskola och fortsättningsskola inom Råby Rönö och Bärbo skoldistrikt, med företräde för barn från Täckhammars skola
 • Premier
 • Stipendier för studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalter.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

2. Nyköpings arbetareförenings stiftelse

Vem kan ansöka: Barn och ungdomar som är skrivna i Nyköpings kommun.

Urkund:

 • Medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation och upplösts.
 • Barn och ungdomar

Ändamål:

 • Pensioner och begravningshjälp till medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation 19700202.
 • Understöd till uppfostran och utbildning.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

3. Nyköpings stiftelse för studerande vid högre skolor

Vem kan ansöka: Behövande studenter från Nyköpings kommun för studier vid högre skolor som folkhögskolor, lantmannaskolor, lanthushållsskolor eller liknande läroanstalter. Den sökande ska ha avslutat gymnasiestudier. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

Behövande studerande från Nyköpings kommun för högre studier efter genomgång av obligatorisk skola.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

4. Åhmanska stiftelsen

Vem kan ansöka: Kvinnliga studenter vid högre skolor samt vid vissa linjer på folkhögskolor med inriktning mot lantbruks- omvårdnads-, textil-, restaurang- eller lärarutbildning. Den sökande ska vara behövande, vara skriven i Nyköpings kommun och bo i Bälinge församling. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

 Flickor i Bälinge, som genomgår lanthushållskurs även som för studier på flickskolor och folkhögskolor, sjukvårdsutbildning och utbildning till lärarinnor, kurser i matlagning, vävning och sömnad samt annan hemkunskap. (Ursprungligen till en med Tystberga församling gemensam uppfostrings- och undervisningsanstalt för unga välartade och välkända, mindre bemedlade kvinnor eller till ett uppfostrings- och undervisningshem för unga kvinnor inom Bälinge församling).

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

5. Rotetorpsstiftelsen

Vem kan ansöka: Studenter vid högre skolor, folkhögskolor eller liknande läroanstalter som är skrivna i Nyköpings kommun och bor i Runtuna. Den sökande ska ha avslutat gymnasiestudier. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

Studerande från Rönö kommun (ingår nu i Nyköpings kommun – se ovan) vid icke obligatoriska skolor (ursprungligen till skolmästaren och fattiga barn samt undervisningsmaterial).

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

6. Assembléestiftelsen

Vem kan ansöka: Alla icke professionella musiker i Nyköping.

Urkund:

Musiklivet i Nyköping. Understöd får inte utgå till behov som ska tillgodoses genom kommunens försorg (stöd från kommunen). Vid utdelning bör någon eller några för musiklivet särskilt intresserade personer tillfrågas.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Jessica Björklund, Nyköpings kommun tfn 0155-24 86 64
Ansökningsblankett

7. Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse

Vem kan ansöka: Studerande som visat intresse för jordbruk eller liknande verksamheter.

Urkund:

Män eller kvinnor  som är skrivna i Tuna socken, gärna ungdomar, som visat intresse för arbete med jordbruk eller liknande verksamheter.
Utdelningsbeslut: Tuna LRF: s styrelse utser kandidater därefter beslutar chefen för Kultur och Fritid enligt Kommunfullmäktige 1994-10-11, §166.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 3 oktober
Ansökan skickas till: Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse, Mats Johansson, Gummersta 2, 611 95  NYKÖPING.
Kontakt för frågor: Jessica Björklund, Nyköpings kommun tfn 0155-24 86 64
Ansökningsblankett

8. Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar.

Urkund:

Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

9. Nyköpings kommun stiftelse för hjälp åt behövande barn

Vem kan ansöka: Behövande barn i Nyköpings kommun

Urkund:

 Hjälp åt behövande barn, i första hand:

 • för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
 • för studier och/eller för studieresa
 • för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

10. Löwenska stiftelsen

Vem kan ansöka: Hjälp åt behövande i Svärta och Lästringe gamla församlingar, i första hand med anknytning till Sjösa gård och Gärdesta gård.

Urkund:

Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

11. Fabriks- och Hantverksföreningens stiftelse

Vem kan ansöka: Understöd till näringsidkare (företagare) eller deras änkor och barn i Nyköpings kommun.

Urkund:

Behövande näringsidkare (företagare) inom staden eller deras änkor och barn men med företrädesrätt åt sådana som tillhört Fabriks och Hantverks-föreningen.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59 Ansökningsblankett

12. Jenny och Elin Kjellins hjälpstiftelse till blinda eller ögonsjuka ogifta kvinnor

Vem kan ansöka: Kvinnor som är ögonsjuka eller blinda, ogifta och barnlösa i Nyköpings kommun.

Urkund:

Ögonsjuka eller blinda ogifta barnlösa ensamma kvinnor (ej änkor), som är hemmahörande i Nyköping eller dess närmaste omnejd och icke åtnjuta allmän fattigvård och vilkas ekonomiska förhållanden är sådana att de är i behov av understöd samt ej tillhöra adelsklassen.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 augusti-1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett 

13. Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse

Vem kan ansöka: Familjeförsörjare man eller änka boende i Nyköpings Kommun.

Urkund:

Ordentlig, arbetsam, redbar och behövande familjeförsörjare, man eller änka, som ej åtnjuter socialbidrag.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

14. Sederholmska donationsstiftelsen

Vem kan ansöka: I första hand kommer donationsstiftelsen medel användas till underhåll av Sederholmska gravkoret. Barn, ungdomar och vuxna som studerar kan också ansöka. Även äldre personer som inte studerar kan ha möjlighet att få pengar ur fonden liksom personer som är arbetslösa och helt eller delvis saknar förmåga att arbeta.

Urkund:

Stiftelsen ska användas till gravunderhåll av Sederholmska gravkoret. Yngre lovande män och kvinnor för deras utbildning eller dugande personer i deras verksamhet samt i mån av behov gamla eller mindre arbetsdugliga.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

15. Smedbergska stiftelsen

Vem kan ansöka: Personer som bor i Tystberga, i första hand barn och anställda vid Björksunds och Helgö gods.

Urkund:

Behövande inom det område som för närvarande inom Tystberga socken utgör Björksunds och Helgö gods, företrädesvis behövande äldre tjänare och fattiga barn.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

16. Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka

Vem kan ansöka: Personer med långvarig sjukdom och svag ekonomi som har behov av vårdboende eller hjälp i det egna boendet.

Urkund:

Stiftelsen vänder sig i första hand till hem för vård och boende för personer med långvarig sjukdom. Medel kan även ges till personer med kroniskt sjukdomstillstånd som har eget boende. Bidrag till kostnader för hjälp i hemmet. Bidrag till utrustning och annan hjälp som underlättar den enskildes sjukdomssituation.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

17. Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar

Vem kan ansöka: I första hand verksamheter som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan också ges till ungdomsgård och liknande verksamhet. Till exempel fritidsgård som drivs av en förening som kommunen godkänt. 

Urkund:

Ungdomslokaler för såväl manlig som kvinnlig ungdom, vilka lokaler står under överinseende av kommunalt organ eller av staden godkänd organisation. 
(Ursprungligen till inrättande och underhåll av ett hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar).

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

18. Makarna Jörgensens allmänna stiftelse

Vem kan ansöka: Verksamheter som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Urkund:

Stiftelsen vänder sig till hem som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59 Ansökningsblankett

19. Wingeska stiftelsen

Vem kan ansöka: Hantverkare och deras hustrur (familj). Medel kan även ges till barn. Den sökande ska kunna styrka sitt hantverksyrke med intyg.

Urkund:

Fattiga och orkeslösa av hantverkare eller sådana, som endast har försörjningsrätt, och deras hustrur, vilka varit och är nyktra samt ådagalagt ett gott och alltid redligt uppförande och i andra hand värnlösa barn.

Antal utbetalningar per år: 2
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april 2017
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

20. Gert Fredriksson stipendiestiftelse

Vem kan ansöka: Kanotutövare i Nyköping i första hand och i andra hand inom Södermanlands län.

Urkund:

En eller flera ungdomar som utövar kanotsport, i första hand kyrkoskrivna inom Nyköpings kommun och i andra hand inom Södermanlands län. Idrottsledare, funktionär, sportjournalist, ideell sammanslutning eller dylikt som på ett förtjänstfullt sätt främjat kanotsporten, dess utövande eller utveckling. Segrare vid lämplig kanottävling.

Ändamål:

 • Stipendium till att bekosta träningsläger, tävlingsmaterial eller dylikt.
 • Stipendium.
 • Vandringspris.

Utdelningsbeslut: Nyköpings kanotklubb utser kandidater och därefter beslutar Kommunstyrelsen om utdelning.

Du kan nominera till Gert Fredrikssonsstipendiet.

Vill du nominera någon? Skicka din kandidat till Nyköpings kommun, Ingela Bengtsdotter Larson, 611 83 Nyköping eller
e-post 
ingela.bengtsdotterlarsson@nykoping.se 

Nyköpings Kommun sänder en kopia till Nyköpings kanotklubb vilka utser kandidater.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 31 augusti
Kontakt för frågor: Ingela Bengtsdotter Larsson tfn 0155-24 87 03 eller Maria Fredriksson tfn 0155-45 75 54
Ansökningsblankett

21. Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Vem kan ansöka: Äldre ensamstående kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn som bor i Södermanlands län.

Urkund:

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad, dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem (ursprungligen åldriga, mindre bemedlade kvinnor samt mindre bemedlade änkor med minderåriga, oförsörjda barn, mantalsskrivna och boende inom Södermanlands län, med företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem).

Den som fått bidrag för ett år får automatiskt en ny ansökningsblankett hemskickad. Personen har rätt till bidrag också under följande år, om inte kyrkorådet med hänsyn till förändring i vederbörandes levnadsförhållanden eller andra särskilda omständigheter beslutar, att fortsatt bidrag inte ska ges. Om avkastningen på fonden blir så stor att nya ansökningar kan tas emot, kommer annons att publiceras i lokalpressen i augusti månad.

Antal utbetalningar per år: 1 
Sista ansökningsdag: 1 september (1 oktober för nya ansökningar)
Kontakt för frågor: Nyköpings Församling tfn: 0155-751 72

Ansökan skickas till:
Nyköpings Församling
Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Box 103
611 23 NYKÖPING

22. Stigtomta-Bärbo-Nykyrka-Halla socknars Magasinkassestiftelse

Vem kan ansöka: Elever som fyllt 16 år och som studerar vid lantbruks- eller lanhushållsskola och som är kyrkobokförda i Stigtomta, Bärbo, Nykyrka eller Halla församlingar. Stipendier ska inte utgå mer än två år i följd till samma elev och inte för kurser som är kortare än två månader. Studie- eller registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

Elever som fyllt 16 år och som studerar vid lantbruks- eller lanhushållsskola och som är kyrkobokförda i Stigtomta, Bärbo, Nykyrka eller Halla församlingar.

Utdelningsbeslut: Magasinkassenämnden i Stigtomta som är utsedda ledamöter av kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 30 september
Kontakt för frågor: Ingela Bengtsdotter Larsson tfn 0155-24 87 03 eller Maria Fredriksson tfn 0155-45 75 54
Ansökningsblankett

23. Anna och Birger Tryggs stiftelse för jordbrukspremier

Vem kan ansöka: Kvinna eller man som besitter gott renommé och är intresserad av lantbruksarbete och som är skriven inom Stigtomta församling.

Urkund:

Välfrejdad och för lantbruksarbete särskilt intresserad man eller kvinna, mantalskriven inom Stigtomta församling. Högst två stipendieater.

Utdelningsbeslut: Magasinkassenämnden i Stigtomta som är utsedda ledamöter av kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 30 september
Kontakt för frågor: Ingela Bengtsdotter Larsson tfn 0155-24 87 03 eller Maria Fredriksson tfn 0155-45 75 54
Ansökningsblankett

24. Levin och Broms stiftelse

Vem kan söka: Behövande personer som har sitt boende i Runtuna.

Urkund:
[...] att före julhelgen, såsom enskild gåfva tilldelas Runtuna Församlings dåvarande fattige, med omkring hälften i penningar och för återstoden inköpt gånglinne, ljus, kaffe och socker. 

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 augusti-1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/