Härjedalens kommuns fonder

Donationsfonder

Härjedalens kommun förvaltar sammanlagt 11 donationsfonder eller stiftelser som benämningen är i och med stiftelselagen som trädde i kraft  1997-01-01. Tidigare förvaltade kommunen 35 donationsfonder  men på grund av att donationsbestämmelserna var ålderdomliga och ändamålen  var svåra att främja ansökte Härjedalens kommun om permutation och beslut togs av Kammarkollegiet 1979-09-07.

Permutationen innebär att stiftelser med likartade ändamål och bestämmelser slås ihop. Vissa stiftelser finns dock kvar som särstiftelser, men med ändrade bestämmelser för att utdelning ur stiftelserna lättare ska kunna ske.

Stiftelserna är uppdelade i skolfonder, som förvaltas av nämnden för barn, utbildning och fritid samt sociala fonder, som förvaltas av socialnämnden samt övriga fonder, som förvaltas av nämnden för barn, utbildning och fritid i samarbete med kulturnämnden. Regler och ändamål för stiftelserna framgår under nedanstående information.

Meddelande om ränteavkastning, lämnas av ekonomiavdelningen till nämnderna under januari månad se nedanstående information. Nämnderna beslutar sedan om utdelning i enlighet med bestämmelserna för varje stiftelse. Beslutet lämnas därefter till ekonomiavdelningen för utbetalning .

Information
Allmänt om fondernaPDF (pdf, 87.6 kB)
Utdelningsbara donationsmedel 2015PDF (pdf, 6.2 kB)

Dagmar Engelhardt-Wanbergs Stiftelse

Av den årliga avkastningen av fonden ska en tiondedel läggas till kapitalet och återstoden utdelas för att främja vård av behövande, ålderstigna sjuka eller lytta i Tännäs-Ljusnedals församling efter kyrkoherdens bestämmande. I andra hand får bidrag lämnas till behövande ålderstigna inom församlingen och i tredje hand till behövande i församlingen. Tillgångar:10.709.666 kr.

Astrid och Karl-Ivar Cedergrens Stiftelse

Att lämna studiehjälp till elever på teknisk gymnasielinje vid läroanstalt inom Härjedalen och Jämtland. Behörig att erhålla studiehjälp är elev som är dels född och uppvuxen i Härjedalen, dels studerar vid läroanstalt belägen på sådant avstånd från hemorten att kostnader för resor till och vistelse på studieorten innebär avsevärda merutgifter jämfört med vad som gäller för elev som studerar på hemorten. Studier inom eltekniskt område ger företräde till erhållande av studiehjälp. Hela årliga avkastningen skall användas. Tillgångar: 877.187 kr.

Göta och Leif Wessels stiftelse

Stiftelsen skall ha som syfte att, för pensionärer boende inom Tännäs-Ljusnedals församling och främst de som bor inom nuvarande Fjällsol och dess närhet, skapa nytta, nöje och förströelse. Stiftelsen skall ej bekosta sådant som det åligger stat och/eller kommun att svara för. Tillgångar:1.000.000 kr.

Insamlingsstiftelse 2 vänner

Att tillhandahålla vuxenstöd till barn och ungdomar i Jämtlands län. Tillgångar:

Stiftelsen Erikssons-Esbjörnssons fond

Främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande. Tillgångar: 83.442 kr.

Stiftelsen Hede skolfond

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottstipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Tillgångar: 33.063 kr.

Stiftelsen Hogdals skolfond

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Tillgångar: 41.192 kr

Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål

Att genom investeringar i anläggningar, produktutveckling, branschvis marknadsföring, kompetensutveckling, konsultinsatser i företag, projektverksamhet eller liknande i form av lån och/eller bidrag göra insatser i näringslivsbefrämjande syfte i den bygd som berörs av respektive vattenföretag. Tillgångar: 707.323 kr.

Stiftelsen Ingrid Halvarssons donationsfond

Främja barna- och ungdomsvård,bistå åldringar och handikappade samt andra behövande. Tillgångar: 78.887 kr.

Stiftelsen Ivar Holms Natur

Stiftelsen har till syfte att för framtiden bibehålla och förvalta fastigheten Kyrkbyn 85:16 och så långt möjligt underhålla byggnaderna på fastigheten, i första hand de kultur- och lokalhistoriskt värdefulla husen. Tillgångar: 441.168 kr.

Stiftelsen Konsul Olof Hanssons fond för hjälp åt fattiga människor i Tännäs socken

Fond för hjälp åt fattiga människor, såväl vuxna som barn, i Tännäs socken, Sverige. Fonden skall vara bestående så att endast dess avkastning får användas för det här bestämda ändamålet. Tillgångar: 384.036 kr.

Stiftelsen Löfvenmarks Donationsfond

Av donationsmedlens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående del av ränteavkastningen skall av kyrkorådet i första hand utbetalas som kontantbelopp till hjälp åt behövande åldringar och i andra hand användas att på annat sätt bistå behövande åldringar. Tillgångar: 1.945.922 kr.

Stiftelsen Make a difference

Att stödja och hjälpa utsatta barn i Afrikanska länder med utbildning, utveckling och hälsa. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag och bidrag till skolverksamhet, barnhemsverksamhet eller liknande verksamheter i afrikanska länder, till en början Ghana. Stiftelsen skall även verka för att samla in medel till nu nämnda ändamål. Tillgångar: 100.000 kr

Stiftelsen Mors Minne

Brudgåvor till i Hede socken födda och boende flickor. Tillgångar: 4.784.003 kr.

Stiftelsen Olof Erikssons fond

Bidrag åt organisationer inom f d Lillhärdals kommun, som bedriver ideell och kulturell verksamhet. Tillgångar: 163.850 kr.

Stiftelsen Olof Lindskogs fond

Att motarbeta dåliga seder, främja flit, nykterhet, sparsamhet, företagsamhet och duglighet samt verka för att fostra kärlek till hembygd och fosterland. För vinnande av detta ändamål skall fondens avkastning användas till befrämjande inom Svegs kommun (undantagandes Svegsmons municipalsamhälle) samt i vissa fall inom Linsells och Lillhärdals kommuner av en rationell utveckling av jordbruket och dess binäringar därhän, att gamla självägande jordbruk bibehållas och förkovras och nya bärkraftiga egna hem på egen torva skapas och utvecklas. Tillgångar: 771.779 kr.

Stiftelsen Olof Mickelssons fond

Avkastningen används inom förutvarande Lillhärdals kommun, på sätt som fritidsnämnden fattar beslut om. Tillgångar: 142.942 kr

Stiftelsen Per Svenssons Donationsfond

Av avkastningen skall 80 procent användas till förskönandet av samt underhåll av Lillhärdals kyrka, på sätt som av kyrkorådet bestämmes, och övriga 20 procent läggas till kapitalet. Tillgångar: 2.229.283 kr.

Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Tillgångar: 91.376 kr.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

Ersättning för vård på allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum, bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedelbidrag i kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögontäckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. Tillgångar: 4.420.741 kr.

Stiftelsen syskonen Manfred, Erik och Märta från Morgården i Tännäs kyrkby

Att främja ålderstignas vård på servicehuset Fjällsol i Funäsdalen, Härjedalens kommun, genom att verka för och bekosta ett eller flera årliga "arrangemang" på Fjällsol. Dessa skall företrädesvis anordnas på eller i anslutning till högtidsdagar som vi, stiftare, firade under vår uppväxttid såsom till exempel Vårfrudagen, Mikaelidagen och Allhelgonahelgen. Arrangemanget skall anordnas på ett sådant sätt att det främjar gemenskapen hos vårdtagarna och sprider glädje så att det upplevs som en ljuspunkt i tillvaron. Som förslag på aktiviteter som kan förekomma vill vi nämna en måltid utöver det vanliga med delikatesser och valfri dryck enligt varje vårdtagares enskilda önskemål, föredrag, levande musik och sång, kortare utflykter.

- Vidare skall stiftelsen främja ungdomsutbildning genom att utge stipendier som uppmuntran till elever från dels högstadiets avgångsklass i Funäsdalen, dels gymnasieskolans avgångsklass i Sveg. Stipendiater skall vara en pojke och en flicka, med föredömligt uppträdande och som visat ambition, i respektive skola. Stipendierna får varje år sammanlagt högst uppgå till en åttondedel av det prisbasbelopp som gäller för utdelningsåret.

- Skulle stiftelsens kapital utvecklas på ett så gynnsamt sätt att de medel som finns tillgängliga för att tillgodose ovanstående ändamål överstiger vad som erfordras härför skall stiftelsen även lämna bidrag till stöd för dels medicinsk forskning, dels kulturella ändamål inom det område som tidigare utgjorde Tännäs kommun.

- Om verksamheten på servicehuset Fjällsol skulle privatiseras på så sätt att vården och omsorgen rent faktiskt utövas av annan än kommunen skall ändamålet i första stycket inte längre gälla.

- Återgår verksamheten på servicehuset i kommunal regi på så sätt att vården och omsorgen rent faktiskt utövas av kommunen skall ändamålet i första stycket åter gälla. Tillgångar: 3.344.921 kr.

Stiftelsen Södergrens donationsfond

Främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande. Tillgångar: 112.671 kr.

Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta anläggningar för turism inom Tännäs och Ljusnedals församlingar i Härjedalens kommun samt driva verksamhet sammanhängande med de nu nämnda rörelsearterna. Stiftelsens syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av kommunal lagreglerade principer samt på marknadsmässiga villkor i övrigt medverka till att utveckla turistprodukten inom sitt verksamhetsområde. Tillgångar:

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.