Bra sammanfattning av regler kring tandvårdsstöd

N-tandvård, S-tandvård och F-tandvård, grönt- och blåttkort

Två nya tandvårdsstöd där läkarintyg behöver skrivas

2013-01-01 infördes två nya tandvårdsstöd som innebär ett bättre ekonomiskt skydd för patienter vissa sjukdomar och /eller funktionshinder.

Behandlande läkare har en viktig och tydlig roll i detta eftersom giltigt läkarintyg måste finnas för att patienten ska kunna få tandvårdsstödet.
Två nya intyg kan begäras av patienter med de sjukdomar och funktionstillstånd som listas nedan.
Kostnad för patient:
Intyg av detta slag ingår i patientavgiften. Om intyg begärs av patienten mellan besöken är det enligt avgiftsreglerna kostnadsfritt.
Tandvårdsstödet består av två helt nya delar och förändringar i det gamla.
F-tandvård: patienterna har möjlighet att få stor del av sin tandvård till hälso - och sjukvårdsavgift via landstinget.
Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3a §tandvårdsförordningen (1998:1338) kan utfärdas till patienter
som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av sjuk domar och tillstånd som framgår av broschyr för läkare.

 Instruktion för intyg

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17)
ska användas vid bedömningen av om en person med någon av ovanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har stora svårigheter
att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Socialstyrelsens intygsblankett finns i Cosmic.
Gå till blankettbiblioteket, intyg, mapp
Tandvård, läkarintyg vid långvarig sjukdom enligt tandvårdsförordningen.
Efter elektroniskt ifyllande skrivs den ut och mottagningen skickar den till:
Bedömningstandläkaren
Beställarenheten, Landstinget i Kalmar län
Box 601 eller Strömgatan 13
391 26 Kalmar
OBSERVERA Elektronisk överföring till Beställarenheten är inte möjlig än.
För ett smidigt införande observera att för att patienterna ska kunna få tandvårdsstödet krävs att Socialstyrelsens den särskilda intygsblanketten (undantag vid ALS och sällsynt diagnos) och skickas till landstingets beställarenhet. Intyg på ogiltig blankett returneras därför.
Först efter att intyget registrerats och godkänts kan patienten få sina förmåner i tandvården.
 
 
STB:patienterna har tillgång till ett särskilt tandvårdsbidrag(STB) på 600 kr per halvår via Försäkringskassan.
Bidraget kan endast användas till diagnostik och förebyggande tandvård.
Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
kan utfärdas till patienter som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad munhälsa.
Vilka sjukdomar och tillstånd som avses framgår av broschyr för läkare.
 

Instruktion för intyg

 
Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) ska användas vid bedömningen av om en patient med någon av ovanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.
Läkarintyg krävs för att styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen.
Vid muntorrhet på grund av medicinering eller strålbehandling krävs salivprov.
Tandvården ansvarar för nödvändiga salivsekretionsprov, som debiteras av tandvården.
Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader när patient gör sitt första tandvårdsbesök.
Socialstyrelsens intygsblankett finns i Cosmic. Gå till blankettbiblioteket, intyg, mapp Tandvård, läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag.
Denna kan användas för att intyga att patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge rätt till STB.
En annan blankett för läkarintyg som är fastställd av Socialstyrelsen eller
Försäkringskassan får dock användas, om den innehåller samtliga de uppgifter som ska
anges på den särskilda blanketten. Efter elektroniskt ifyllande skrivs det ut och lämnas till patienten, som visar upp det för tandvården.
 
 
Förändringar av ”tandvård som ett led i sjukdomsbehandling till hälso-och sjukvårdsavgift”
 
En ny grupp ”personer med frätskador på tänderna efter gastroesofageal refluxsjukdom eller ätstörningssjukdom” kan få en bettrehabilitering till hälso-och sjukvårdsavgift. För detta krävs att läkarintyg utfärdas som styrker tidigare
sjukdom och att personen är medicinskt färdigbehandlad. Det finns inga krav på att särskild blankett ska användas.
Gruppen personer med allvarlig muntorrhet på grund av Sjögrens syndrom eller strålbehandling mot huvud - halsregion kan inte längre få tandvård på grund av sin muntorrhet till hälso - och sjukvårdsavgift .
Läkarintyg enligt modell STB ovan kan istället ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag om 600 kr per halvår som kan användas till förebyggande behandlingar som för vissa andra med allvarlig muntorrhet.
Vid frågor kontakta Landstingets beställarenhet för tandvård
bestallarenheten@ltkalmar.se
Camilla Ohlsson handläggare.
Telefon:0480-84181 Yvonne Rosén, assistent.
Telefon 0480-841 64
Alicja Sliwa, bedömningstandläkare och samordnare.
Telefon0480-448699
Alla tandvårdsstöd-fördjupning i korthet
Dessa tandvårdsstöd omfattas av bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763):
 
N-tandvård: viss nödvändig tandvård för 4 grupper samtavgiftsfri munhälsobedömning.
 
F-tandvård:viss tandvård vid 11 långvariga sjukdoms/funktionsnedsättningar omfattas.
 
S-tandvård: viss tandvård som led i en kortvarig sjukdomsbehandling. 13grupper omfattas.
 
Vissa oralkirurgiska åtgärder, som kräver ett sjukhus resurser och kan kräva ett samarbete mellan oralkirurgiska specialister och olika medicinska specialiteter
 
N-tandvård
Nödvändig tandvård för personer som omfattas av lagen (1993:387)) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt för dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård-och omsorgsinsatser i hemmet eller särskilt boende.
Med omfattande menas personlig omvårdnad minst 3 gånger dagtid och tillsyn/larm nattetid.
Särskilda intygsutfärdare är registrerade hos beställarenheten för tandvård. ”Grönt”tandvårdskort skickas till angiven adress.
Olika giltighetstid gäller.
F-tandvård
Personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ingå i denna grupp.
Den läkare som har bäst kännedom om patientens sjukdom och/eller funktionsnedsättning kommer sannolikt att vara den som utfärdar intyget. ”Blått” tandvårdskort skickas till angiven adress. 4 års giltighetstid.
S-tandvård
Personer som behöver tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under högst 12 månader. Det finns 13 väldefinierade grupper. Ibland sker tandbehandling till följd av läkarremiss, ibland uppstår behov av ett förtydligande läkarintyg. Ansökan om bedömning huruvida tandvården får utföras till öppna hälso-och sjukvårdens avgifter sker individuellt hos beställarenheten för tandvård. Inga tandvårdskort utfärdas.
Utförlig information om alla grupperna finns på beställarenheten för tandvård.
För mer information om särskilt tandvårdsbidrag, som administreras av FK, var vänlig se www.forsakringskassan.se
Läs utförligare i Tandvårdsförordningen (1998:1338).
Lag SFS 2011:1188 om ändring i Tandvårdslag (1985:125)
 
 

Spartips! Var rädd om det du har så räcker det längre!

Rent krasst kan man säga om man är fattig får man vårda och vara rädd om det man har och hålla lorten ifrån sig. 

Med planering och framförhållning blir livet så mycket enklare och billigare!

 

Hade inte vi investerat i dyra madrasskydd av kvalité för 15 år sedan hade vi fått köpa nya madrasser flera gånger om med tanke på hund, kattungar, småbarn, blödande kvinnor, ja name it!

Detta är ett perfekt madrasskydd att ha under en tunnare och tvättbar bäddmadrass!

Plastad madrasskydd som dras över madrass. Tunn vattenavvisande beläggning (PU-beläggning Polyuretan, ej PVC) som skyddar madrassen mot väta.

Finns i flera storlekar:

180cm 499kr

90cm 299 kr

60cm 129kr

MADRASSKYDD på Hemtex

Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond

Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsens ändamål är att med disponibla medel utöva hjälpverksamhet bland behövande personer, bosatta i Västsverige, som har hjärt-, blod- eller cancersjukdomar och som är i behov av vila och rekreation på lämpliga vilohem. Ett villkor för att komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen är att så väl ett behov av vila och rekreation som ett behov av ekonomisk hjälp härtill föreligger.

Göra om köket med liten budget

Fyndiq Kakeldekor Marrakech

Stiftelsen Carl och Maria Ahlström

Stiftelsen Carl och Maria Ahlström
Internbanken
60181 NORRKÖPING
150000

Stiftelsens avkastning skall användas för beredande av understöd eller bekostande av vård å sjukhem, vilohem eller anstalt eller i enskilt hem åt psykiskt sjuka personer, män eller kvinnor, även minderåriga, dels i egentlig mening sinnessjuka, dels och sådana som drabbats av själslig ohälsa av annat slag än verklig sinnessjukdom.

Fond för fattiga i Trollhättan

Stiftelsen Charlotta Svenssons Minnesfond
Vegavägen 16
Martin Wänblom
461 59 TROLLHÄTTAN
0520-94000
Stiftelsens ändamål är i första hand att bereda ekonomiskt bistånd åt personer, som, ehuru de själva leva i knappa ekonomiska förhållanden, likväl av egen drift och av omtanke om sina föräldrar taga hand om dessa och giva dem en god vård, ävensom åt sådana behövande ålderstigna, orkeslösa, sjuka och andra som äro i behov av hjälp, men icke vilja anlita den allmänna fattigvården.

Stiftelsen har därjämte till ändamål att, där ömmande omständigheter föreligga, utrusta barn med kläder och att genom lämpliga anslag ur fondens avkastning främja sådan verksamhet, som har till syfte att bespisa fattiga barn eller bereda klena och sjuka barn till mindre bemedlade föräldrar sommarvistelse å landet.

Utdelning från stiftelsen skall hava till syfte att lindra fattigdom, hjälpa de svaga och uppmuntra det god hos människorna.

Ekonomiskt bistånd eller annan förmån från stiftelsen får endast beredas person, som är bosatt i Trollhättan, eller verksamhet, som huvudsakligen bedrives bland stadens befolkning.

I främsta rummet bör behovet inom de delar av staden, som inkorporerats från Gärdhems socken, tillgodoses, idkar Trollhättans Södra Missionsförsamling eller samfund, vari församlingen kan komma att uppgå, sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål, bör under tillgodoseende i övrigt av fondens syfte anslag i görligaste mån lämnas till understödjande av denna verksamhet.

Hemkunskapsläxa

“Min son har fått en hemkunskapsläxa ? Mohahahahaaa!!! Den här läraren är ett geni!!!! Love it!!!”

  1. 1
  2. 2
  3. 3


Varning för slutsålt!

För oss som fascineras av science fiction!

Rött uppror och Gyllene sonen, första och andra delen i science en fiction-trilogi av Pierce Brown, som avslutas med Morgonstjärnan, handlar om en framtida klasskamp mellan fattiga och rika. Mycket action och hiskeligt spännande. Och givetvis finns där en superhjälte.

Direktlänk till sidan på Bokus.com

Silvrig Höstanemon

Just ni lider jag av ett förskräckligt habegär till denna underbara Höstanemon. Har sett underbar hav av denna blomma i trädgårdar på höstkanten och en del använder dem till och med som en perennhäck. Ååååh vill ha och sätta i varenda rabatt jag ser.

Om den trivs bildar den täta bestånd och sprider sig lätt med utlöpare. Silvrig höstanemon 'Robustissima' är en av de härdigaste höstanemonerna

 

Silvrig höstanemon 'Robustissima'

Passa på! Nu med sekatör och multisax!

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse - Äldre/Sjuka/Handikappade

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att:

- Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

- Åldersstigna/sjuka 28 februari.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Berthelsen.aspx

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev