Stiftelsen Skolgossen Janneman Schmidts fond

Stiftelsen Skolgossen Janneman Schmidts fond

 

ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar i åldern 16-25 år med markerat intresse för vidare utbildning. Dessa ungdomar ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan) och fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan i gymnasieskolan eller bedriver akademiska studier eller studier i annan yrkesutbildningsanstalt.

Hinder skall icke möta för en och samma stipendiat att flera gånger erhålla stipendium ur fonden. Vid behovsprövning tages hänsyn till under samma läsår erhållet annat stipendiums storlek. Sedan Askims kommun den 1 januari 1974 inkorporerats med Göteborgs kommun skall stipendier ur fonden vara förbehållna tidigare elever vid skolor i f.d. Askims kommun. Vidare skall vad ovan stadgats om skolstyrelsen i Askims kommun avse skolstyrelsen i Göteborgs kommun. Det åligger den senare att utse en av de rektorer som tjänstgör i f.d. Askims kommun att utföra de uppgifter som omnämns i § 6.

ANSÖKAN

I ansökan beskrivs skälet till ansökan, dvs. en motivering. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

  • För- och efternamn
  • Hemadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Tiosiffrigt personnummer
  • Aktuell skola, läsår och klassbeteckning eller klassbeteckningar
  • Sista ansökningsdatum: 31 mars 2017

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Hovåsskolan (märk kuvertet med "Till ansvarig för Janneman Schmidts fond")
Askims kyrkväg 10-12
436 51  HOVÅS

Telefon: 031-366 34 10, 366 34 00, 366 34 01

Stiftelsen Sofia Dahlbergs donation, Junkaremålen

Stiftelsen Sofia Dahlbergs donation, Junkaremålen
Kommunstyrelsen i Tranås kommun
573 82 TRANÅS
0140-68128

Disponibel avkastning skall användas som bidrag till behövande i Säby församling. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Återbruk av BH

Kommer att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker för alltid.

Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare. Hans forskning har haft stort inflytande inom en rad olika områden från ekonomi och psykologi till medicin och politik. Men det är först nu, i Tänka, snabbt och långsamt, som hans idéer blir tillgängliga för en bredare publik.

Tänka, snabbt och långsamt⇒

av Daniel Kahneman 

Pris:  54:-

Bokus.com

Rune Ljungdahls Stiftelse

Ansökan inom omsorg, omvårdnad

För att Rune Ljungdahls Stiftelse ska kunna hantera ansökan måste ansökan innehålla,
en sammanfattning om varför bidrag söks, samt att kopior bifogas av följande uppgifter.

• En sammanfattning om varför bidrag söks/ VIKTIGT!


• Nytt/Aktuellt intyg från läkare/kurator eller liknande/annan som bekräftar det som anförs i ansökan.

• Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
• Kopia på senaste deklaration/ Inkomst får inte överstiga 181 600 kr (familj 226 400 kr) efter grundavdrag/ Högre inkomst = AVSLAG
• För utbetalning, vilken bank + konto inklusive alla siffror i clearing numret/ VIKTIGT!


• Kvitton på betalda utlägg efter att ett BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för. 

   – inget bidrag annars!
• Stiftelsen betalar inte ut några förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
• Viktigt att veta, att stiftelsen inte godkänner ansökningar som kopplas till hyror eller skulder.
• Inga blanketter behövs/ Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
• Ansökningar skall företrädesvis ske med brev, men kan också göras över mail.
  – oavsett vilket, så skall ansökan och intyg vara undertecknade/ VIKTIGT!

http://stiftelsenrl.se/ansokningsforfarandet/ansokan-om-omsorg-omvardnad/

Kontakter med stiftelsen Rune Ljungdahl skall alltid ske antingen med brev eller mail.
Vi svarar inte i telefon!
Rune Ljungdahls stiftelse
Box 144
SE-296 22 ÅHUS
E-post: srj@telia.com