Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till till ett visst ändamål.

Vem kan söka bidrag?
Stiftelserna och fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka
eller personer med funktionsnedsättningar och som är bosatta i Värmland. Några av
stiftelserna avser personal och några avser verksamhet inom landstinget.

För flertalet stiftelser och fonder som delar ut bidrag till enskilda gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang innebär behövande att den sökande bör ha låg
inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Ansökan
Ansökan görs till landstingets handikappkonsulent Ewa Gustafson som också
handlägger ansökan. Telefon 054-61 42 29 eller e-post ewa.gustafson@liv.se
Beslut om fördelning av fondmedel fattas av Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande på delegation av styrelsen.

FONDBOKEN

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på landstingets hemsida www.liv.se och hos handikapp-
konsulent Ewa Gustafson. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kontakta Ewa Gustafson, telefon 054-61 42 29,
e-post ewa.gustafson@liv.s