Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne

Stiftelsen för bistånd för rörelsehindrade i Skåne

Bidrag till enskilda

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne.

Barn och ungdomar prioriteras. Vederbörandes ekonomiska situation samt graden av rörelsehinder är avgörande.

 

Läkarintyg skall styrka kroniskt rörelsehinder och kuratorsintyg kan också erfordras för att styrka behov av bidrag till visst ändamål.

Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålles av Stiftelsen. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser härför.

 

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat/kommun skall stå för kostnaderna. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd.

Bidrag utgår däremot till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig utrustning som kompensation för rörelsehinder.

Har åtgärden redan vidtagits eller utrustningen anskaffats utgår ej bidrag. 

Bidrag utgår högst en gång per år till samma person. Utdelning sker två gånger per år.

Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9.

Skriftligt besked om bifall eller avslag (utan motivering) lämnas cirka två månader därefter.

Ansökan

Ansökningsblanketter kan antingen laddas ner här
(Då måste man först ha Acrobat Reader för att kunna läsa filen)
eller rekvireras från och med 10 februari respektive från och med 10 augusti under adress:

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg

epost: bistand@stiftbistandskane.se

eller per telefon 042-14 66 50

http://stiftbistandskane.se/enskilda.html
Posted in Fonder & Stipendier.