Nyköpings kommuns Stiftelser och fonder

Stiftelser och fonder

Det finns flera stiftelser att söka pengar ur i Nyköpings kommun. Här nedan ser du samtliga och hur du ansöker.

 

En stiftelse är en gåva för ett speciellt ändamål. Förmögenheten i stiftelsen förvaltas för att tillgodose ändamålet och en viss summa pengar betalas ut regelbundet. En fond är en summa pengar som är avsatta för ett särskilt ändamål, en viss del av pengarna i fonden kan betalas ut regelbundet. Fonden kan förvaltas av exempelvis en kommun eller en organisation.

Nyköpings kommun har inte hand om några fonder men vi väljer att ta upp ordet här eftersom det ofta används av allmänheten i dessa sammanhang. Ett stipendium är en belöning för något och kan betalas ut eller ges som gåva av exempelvis kommunen. I den här sammanställningen finns ingen av kommunens stipendier med – det är inget man söker utan något man tilldelas.

Vem kan söka - urkund

Den som grundade stiftelsen bestämde vem som skulle kunna ta del av pengarna som finns för utdelning. Det kallas urkund – urkunden kan vara både person (vem som kan ansöka) och ändamål (vad pengarna kan användas till).

Hur går det till att ansöka?

Nedan finns de stiftelser som är möjliga att söka pengar ur. Stiftelserna sköts av Nyköpings kommun och Nyköpings församling. Ansökan skickas till den som sköter stiftelsen och handläggarna där bedömer om ansökan motsvarar kriterierna för just den stiftelsen.

 1. Läs om den stiftelse du är intresserad av.
 2. Skriv ut ansökningsblanketten och skicka in. I informationen om respektive stiftelse ser du vilken ansökningsblankett du ska använda. 
 3. Du som blivit beviljad pengar från stiftelsen får pengarna insatta på det konto du angivit. Du som fått avslag får ingen information om det.   

Stiftelser i Nyköpings kommun

1. Jenningska skolans donationsstiftelse

Vem kan ansöka: Den som studerar på gymnasieskola, är skriven i Nyköpings kommun och bor i områdena Råby-Rönö, Bärbo eller Täckhammar. 
För studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalter.

Urkund:

 • Förtjänta elever i Täckhammars skola
 • Studiebegåvade, mindre bemedlade barn som genomgått folkskola och fortsättningsskola inom Råby Rönö och Bärbo skoldistrikt, med företräde för barn från Täckhammars skola
 • Premier
 • Stipendier för studier vid folkhögskola, lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalter.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

2. Nyköpings arbetareförenings stiftelse

Vem kan ansöka: Barn och ungdomar som är skrivna i Nyköpings kommun.

Urkund:

 • Medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation och upplösts.
 • Barn och ungdomar

Ändamål:

 • Pensioner och begravningshjälp till medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation 19700202.
 • Understöd till uppfostran och utbildning.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

3. Nyköpings stiftelse för studerande vid högre skolor

Vem kan ansöka: Behövande studenter från Nyköpings kommun för studier vid högre skolor som folkhögskolor, lantmannaskolor, lanthushållsskolor eller liknande läroanstalter. Den sökande ska ha avslutat gymnasiestudier. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

Behövande studerande från Nyköpings kommun för högre studier efter genomgång av obligatorisk skola.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

4. Åhmanska stiftelsen

Vem kan ansöka: Kvinnliga studenter vid högre skolor samt vid vissa linjer på folkhögskolor med inriktning mot lantbruks- omvårdnads-, textil-, restaurang- eller lärarutbildning. Den sökande ska vara behövande, vara skriven i Nyköpings kommun och bo i Bälinge församling. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

 Flickor i Bälinge, som genomgår lanthushållskurs även som för studier på flickskolor och folkhögskolor, sjukvårdsutbildning och utbildning till lärarinnor, kurser i matlagning, vävning och sömnad samt annan hemkunskap. (Ursprungligen till en med Tystberga församling gemensam uppfostrings- och undervisningsanstalt för unga välartade och välkända, mindre bemedlade kvinnor eller till ett uppfostrings- och undervisningshem för unga kvinnor inom Bälinge församling).

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

5. Rotetorpsstiftelsen

Vem kan ansöka: Studenter vid högre skolor, folkhögskolor eller liknande läroanstalter som är skrivna i Nyköpings kommun och bor i Runtuna. Den sökande ska ha avslutat gymnasiestudier. Studie/-registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

Studerande från Rönö kommun (ingår nu i Nyköpings kommun – se ovan) vid icke obligatoriska skolor (ursprungligen till skolmästaren och fattiga barn samt undervisningsmaterial).

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

6. Assembléestiftelsen

Vem kan ansöka: Alla icke professionella musiker i Nyköping.

Urkund:

Musiklivet i Nyköping. Understöd får inte utgå till behov som ska tillgodoses genom kommunens försorg (stöd från kommunen). Vid utdelning bör någon eller några för musiklivet särskilt intresserade personer tillfrågas.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 5 oktober
Kontakt för frågor: Jessica Björklund, Nyköpings kommun tfn 0155-24 86 64
Ansökningsblankett

7. Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse

Vem kan ansöka: Studerande som visat intresse för jordbruk eller liknande verksamheter.

Urkund:

Män eller kvinnor  som är skrivna i Tuna socken, gärna ungdomar, som visat intresse för arbete med jordbruk eller liknande verksamheter.
Utdelningsbeslut: Tuna LRF: s styrelse utser kandidater därefter beslutar chefen för Kultur och Fritid enligt Kommunfullmäktige 1994-10-11, §166.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 3 oktober
Ansökan skickas till: Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse, Mats Johansson, Gummersta 2, 611 95  NYKÖPING.
Kontakt för frågor: Jessica Björklund, Nyköpings kommun tfn 0155-24 86 64
Ansökningsblankett

8. Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar.

Urkund:

Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

9. Nyköpings kommun stiftelse för hjälp åt behövande barn

Vem kan ansöka: Behövande barn i Nyköpings kommun

Urkund:

 Hjälp åt behövande barn, i första hand:

 • för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
 • för studier och/eller för studieresa
 • för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

10. Löwenska stiftelsen

Vem kan ansöka: Hjälp åt behövande i Svärta och Lästringe gamla församlingar, i första hand med anknytning till Sjösa gård och Gärdesta gård.

Urkund:

Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

11. Fabriks- och Hantverksföreningens stiftelse

Vem kan ansöka: Understöd till näringsidkare (företagare) eller deras änkor och barn i Nyköpings kommun.

Urkund:

Behövande näringsidkare (företagare) inom staden eller deras änkor och barn men med företrädesrätt åt sådana som tillhört Fabriks och Hantverks-föreningen.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59 Ansökningsblankett

12. Jenny och Elin Kjellins hjälpstiftelse till blinda eller ögonsjuka ogifta kvinnor

Vem kan ansöka: Kvinnor som är ögonsjuka eller blinda, ogifta och barnlösa i Nyköpings kommun.

Urkund:

Ögonsjuka eller blinda ogifta barnlösa ensamma kvinnor (ej änkor), som är hemmahörande i Nyköping eller dess närmaste omnejd och icke åtnjuta allmän fattigvård och vilkas ekonomiska förhållanden är sådana att de är i behov av understöd samt ej tillhöra adelsklassen.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 augusti-1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett 

13. Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse

Vem kan ansöka: Familjeförsörjare man eller änka boende i Nyköpings Kommun.

Urkund:

Ordentlig, arbetsam, redbar och behövande familjeförsörjare, man eller änka, som ej åtnjuter socialbidrag.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

14. Sederholmska donationsstiftelsen

Vem kan ansöka: I första hand kommer donationsstiftelsen medel användas till underhåll av Sederholmska gravkoret. Barn, ungdomar och vuxna som studerar kan också ansöka. Även äldre personer som inte studerar kan ha möjlighet att få pengar ur fonden liksom personer som är arbetslösa och helt eller delvis saknar förmåga att arbeta.

Urkund:

Stiftelsen ska användas till gravunderhåll av Sederholmska gravkoret. Yngre lovande män och kvinnor för deras utbildning eller dugande personer i deras verksamhet samt i mån av behov gamla eller mindre arbetsdugliga.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

15. Smedbergska stiftelsen

Vem kan ansöka: Personer som bor i Tystberga, i första hand barn och anställda vid Björksunds och Helgö gods.

Urkund:

Behövande inom det område som för närvarande inom Tystberga socken utgör Björksunds och Helgö gods, företrädesvis behövande äldre tjänare och fattiga barn.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

16. Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka

Vem kan ansöka: Personer med långvarig sjukdom och svag ekonomi som har behov av vårdboende eller hjälp i det egna boendet.

Urkund:

Stiftelsen vänder sig i första hand till hem för vård och boende för personer med långvarig sjukdom. Medel kan även ges till personer med kroniskt sjukdomstillstånd som har eget boende. Bidrag till kostnader för hjälp i hemmet. Bidrag till utrustning och annan hjälp som underlättar den enskildes sjukdomssituation.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

17. Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar

Vem kan ansöka: I första hand verksamheter som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan också ges till ungdomsgård och liknande verksamhet. Till exempel fritidsgård som drivs av en förening som kommunen godkänt. 

Urkund:

Ungdomslokaler för såväl manlig som kvinnlig ungdom, vilka lokaler står under överinseende av kommunalt organ eller av staden godkänd organisation. 
(Ursprungligen till inrättande och underhåll av ett hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar).

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

18. Makarna Jörgensens allmänna stiftelse

Vem kan ansöka: Verksamheter som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Urkund:

Stiftelsen vänder sig till hem som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59 Ansökningsblankett

19. Wingeska stiftelsen

Vem kan ansöka: Hantverkare och deras hustrur (familj). Medel kan även ges till barn. Den sökande ska kunna styrka sitt hantverksyrke med intyg.

Urkund:

Fattiga och orkeslösa av hantverkare eller sådana, som endast har försörjningsrätt, och deras hustrur, vilka varit och är nyktra samt ådagalagt ett gott och alltid redligt uppförande och i andra hand värnlösa barn.

Antal utbetalningar per år: 2
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april 2017
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

20. Gert Fredriksson stipendiestiftelse

Vem kan ansöka: Kanotutövare i Nyköping i första hand och i andra hand inom Södermanlands län.

Urkund:

En eller flera ungdomar som utövar kanotsport, i första hand kyrkoskrivna inom Nyköpings kommun och i andra hand inom Södermanlands län. Idrottsledare, funktionär, sportjournalist, ideell sammanslutning eller dylikt som på ett förtjänstfullt sätt främjat kanotsporten, dess utövande eller utveckling. Segrare vid lämplig kanottävling.

Ändamål:

 • Stipendium till att bekosta träningsläger, tävlingsmaterial eller dylikt.
 • Stipendium.
 • Vandringspris.

Utdelningsbeslut: Nyköpings kanotklubb utser kandidater och därefter beslutar Kommunstyrelsen om utdelning.

Du kan nominera till Gert Fredrikssonsstipendiet.

Vill du nominera någon? Skicka din kandidat till Nyköpings kommun, Ingela Bengtsdotter Larson, 611 83 Nyköping eller
e-post 
ingela.bengtsdotterlarsson@nykoping.se 

Nyköpings Kommun sänder en kopia till Nyköpings kanotklubb vilka utser kandidater.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 31 augusti
Kontakt för frågor: Ingela Bengtsdotter Larsson tfn 0155-24 87 03 eller Maria Fredriksson tfn 0155-45 75 54
Ansökningsblankett

21. Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Vem kan ansöka: Äldre ensamstående kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn som bor i Södermanlands län.

Urkund:

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad, dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem (ursprungligen åldriga, mindre bemedlade kvinnor samt mindre bemedlade änkor med minderåriga, oförsörjda barn, mantalsskrivna och boende inom Södermanlands län, med företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem).

Den som fått bidrag för ett år får automatiskt en ny ansökningsblankett hemskickad. Personen har rätt till bidrag också under följande år, om inte kyrkorådet med hänsyn till förändring i vederbörandes levnadsförhållanden eller andra särskilda omständigheter beslutar, att fortsatt bidrag inte ska ges. Om avkastningen på fonden blir så stor att nya ansökningar kan tas emot, kommer annons att publiceras i lokalpressen i augusti månad.

Antal utbetalningar per år: 1 
Sista ansökningsdag: 1 september (1 oktober för nya ansökningar)
Kontakt för frågor: Nyköpings Församling tfn: 0155-751 72

Ansökan skickas till:
Nyköpings Församling
Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Box 103
611 23 NYKÖPING

22. Stigtomta-Bärbo-Nykyrka-Halla socknars Magasinkassestiftelse

Vem kan ansöka: Elever som fyllt 16 år och som studerar vid lantbruks- eller lanhushållsskola och som är kyrkobokförda i Stigtomta, Bärbo, Nykyrka eller Halla församlingar. Stipendier ska inte utgå mer än två år i följd till samma elev och inte för kurser som är kortare än två månader. Studie- eller registreringsintyg från skolan ska bifogas ansökan.

Urkund:

Elever som fyllt 16 år och som studerar vid lantbruks- eller lanhushållsskola och som är kyrkobokförda i Stigtomta, Bärbo, Nykyrka eller Halla församlingar.

Utdelningsbeslut: Magasinkassenämnden i Stigtomta som är utsedda ledamöter av kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 30 september
Kontakt för frågor: Ingela Bengtsdotter Larsson tfn 0155-24 87 03 eller Maria Fredriksson tfn 0155-45 75 54
Ansökningsblankett

23. Anna och Birger Tryggs stiftelse för jordbrukspremier

Vem kan ansöka: Kvinna eller man som besitter gott renommé och är intresserad av lantbruksarbete och som är skriven inom Stigtomta församling.

Urkund:

Välfrejdad och för lantbruksarbete särskilt intresserad man eller kvinna, mantalskriven inom Stigtomta församling. Högst två stipendieater.

Utdelningsbeslut: Magasinkassenämnden i Stigtomta som är utsedda ledamöter av kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 30 september
Kontakt för frågor: Ingela Bengtsdotter Larsson tfn 0155-24 87 03 eller Maria Fredriksson tfn 0155-45 75 54
Ansökningsblankett

24. Levin och Broms stiftelse

Vem kan söka: Behövande personer som har sitt boende i Runtuna.

Urkund:
[...] att före julhelgen, såsom enskild gåfva tilldelas Runtuna Församlings dåvarande fattige, med omkring hälften i penningar och för återstoden inköpt gånglinne, ljus, kaffe och socker. 

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 augusti-1 november
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/

Montelinska stiftelsen

Montelinska stiftelsen

Stiftelsen är grundad av universitetsapotekaren Fredrik Montelin och hans hustru Emma Montelin, född Wahlbom. Stiftelsens angelägenheter handhas av Montelinska nämnden, bestående av tre ledamöter.

Ändamål: Att vid behov som icke kan tillgodoses genom det allmännas försorg lämna understöd och hjälp åt mindre bemedlade personer vilka under någon längre tid varit bosatta eller verksamma inom den del av Lunds kommun som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, med företräde för personer som där varit verksamma inom handel, hantverk eller industri även som till efterlevande efter sådana personer – en efterlevande efter medlem av Frimurareföreningen Eos bör ihågkommas.

Ansökningstid: 30 september

Utdelas: December

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan ställs till:
Montelinska Stiftelsen
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

https://www.sparbankenskane.se/foretag/stiftelseforvaltning/stiftelser-vi-forvaltar/

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, levnadsomkostnader och liknande beviljas för närvarande inte.

Styrelsesammanträden hålls i slutet av mars eller början av april. samt under oktober. Ansökningar som skall behandlas vid dessa sammanträden skall ha inkommit senast 15 februari resp. 1 september om intet annat anges.

 

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:

ur § 1: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. 

Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives. 

Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål.

 

http://www.annaahrenberg.com/

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, 
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055, Östra Hamngatan 45
S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Heumanska stiftelsen

Bild från Instagram Piamas

Bild från Instagram Piamas

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja utvecklingsstörda och/eller handikappade barns vård, fostran och utbildning, vård av behövande utvecklingsstörda och/eller handikappade i alla åldrar samt vetenskaplig undervisning eller forskning avseende utvecklingsstörda och/eller handikappade.

 

Heumanska stiftelsen
Stiftelseadministration
Nordea Bank
405 09 GÖTEBORG
031-7716022

Fonder och stipendier genom Ängelholms kommun

Samfonden för sociala ändamål

Bidrag kan sökas av personer som anse sig behöva understöd. Ansökan ska göras på blanketten Fondmedelsansökan – Samfond för sociala ändamål eller hämtas och lämnas hos kundtjänst i stadshuset i Ängelholm.

Ansök senast 9/10 2015.

Suhrska fonden

Stipendier för utbildning av elever vid kurser i vävning och sömnad med företräde för sådana kurser som har anknytning till Hallandsåsens traditioner. Utdelning sker en gång per år och annonseras i dagspressen. Fonden sköts av kommunens ekonomienhet. Skicka in din ansökan senast den 9/10 2015.

Fonden Ängelholms skollovskoloni

Bidrag kan sökas av opolitiska föreningar som verkar för barn och ungdom inom Ängelholms kommun.

Skepparkrokens skolfond

Fonden utbetalar stipendier till ungdomar från gamla Barkåkra kommun, med företräde för undomar från Skepparkrokens samhälle, för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Studerande som har uppnått 25 års ålder kan med hänvisning till donationsvillkoren inte erhålla medel ur fonden.

Utdelning sker en gång per år och annonseras i dagspressen. Blankett finns även att hämta hos Kundtjänst. Närmare upplysningar kan ges av skolkurator vid gymnasieskolan.

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms skollovskolonifond

Bidrag kan sökas av föreningar verksamma i Ängelholms stad för ferie- eller lägerverksamhet, utanför kommunen, för barn och ungdomar under 2015.

Ansökan ska vara Ängelholms kommun, Samhällsutveckling, 262 80 Ängelholm, tillhanda senast den 1 september 2015. Till ansökan ska bifogas en av föreningen bestyrkt deltagarförteckning.

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms understödsfond för hantverkare

Understöd till behövande hantverkare vilkas verksamhet i huvudsak varit förlagd till Ängelholm eller änkor efter sådana. Utdelning sker en gång per år och annonseras i dagspressen. Fonden sköts av kommunens ekonomienhet. Skicka in din ansökan senast den 9/10 2015.

Goldi och Ludvig Berglunds fond

Bidrag kan sökas för allmännyttigt eller vetenskapligt ändamål i Munka-Ljungby socken. Fonden sköts av kommunens ekonomienhet. Skicka in din ansökan senast den 9/10 2015.

Ansökan skickas till:
Ängelholms kommun Kundtjänst
Östra vägen 2,
262 80 ÄNGELHOLM
Tel 0431-87 000 

http://www.engelholm.se/Omsorg-hjalp/Ekonomiskt-stod/Fonder-stipendier-och-kulturpris/

Måndagskoll

majas

Bobby söker nytt kärleksfullt hem! / Majas katthjälp i Göteborg

 

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Axel Linders stiftelse

Axel Linders stiftelse

Information

Axel Linders stiftelse vill informera om möjligheterna att söka forskningsbidrag från stiftelsen. Vi ber er därför att förmedla denna information vidare till intresserade.

Vem var Axel Linder?

Affärsmannen Axel Linder föddes i Alingsås 1877 och dog i Skene 1962. Han ägde en järnhandel i Kinna och sysslade även med fastighetsaffärer i Göteborg. Hela tiden bodde han i Skene.

Linder ömmade för de betryckta som levde under små omständigheter. Axel Linder, som förblev ogift och utan egna barn bildade därför 1952 Axel Linders stiftelse. Genom hans testamente tillfördes stiftelsen betydande belopp efter hans död 1962.

Stiftelsens ändamål

          1. Främjande av vård av ålderstigna, sjuka och handikappade.

          2. Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning

          3. Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka.

          4. Bidrag till ensamstående förälder med flera barn.

          5. Främjande av medicinsk forskning.

Tillsyn

Stiftelsens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland som årligen granskar verksamheten.

Bidragsgivning

Bidrag lämnas i första hand till forskning som ansluter sig till de av stiftaren angivna ändamålen t ex

          * Åldrandets sjukdomsproblematik

          * Demenssjukdomar

          * Kroniska sjukdomstillstånd

          * Habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar

          * Detsamma avseende personer som efter olyckshändelser blivit handikappade

          * Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Bidrag lämnas normalt inte till inköp av utrustning eller till studieresor.

Bidrag kan lämnas dels som engångsbidrag, dels som flerårigt bidrag till projekt som sträcker sig över flera år. Vid flerårigt bidrag önskas årligen före 1 oktober en förenklad ansökan med rapport om projektets utveckling.

Ansökan

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet med kostnads- och finansieringskalkyl. Fullständiga personuppgifter, adress- och telefonuppgifter för den sökande anges. Om det är flera sökande så skall en huvudansvarig anges. Ansökan skall vara undertecknad av den sökande personen.

Intyg

Ansökan skall åtföljas av intyg om projektets värde för forskningen och utfärdas av forskningsansvarig som forskningsledare, professor, prefekt, överläkare eller motsvarande.

Bank- och postgirokonto

Bidrag utbetalas endast till bank- och postgirokonto. Ange därför detta i ansökan.

Tid för ansökan

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober under nedanstående adress.

Stiftelsens adress:

Axel Linders Stiftelse

c/o Sven-Åke Mökander

Markgatan 39

441 51 Alingsås

eller

Axel Linders stiftelse

c/o Staffan Rystedt

Södra Fiskaregatan 35

441 50 Alingsås

Telefon 0322-63 75 11 ring för att få vilken adress som är aktuell!

Axel Linders Stiftelse för privatpersoner ⇒

Bidrag lämnas i första hand till sökande bosatta i fd. Älvsborgs län.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev