Stiftelsen Enblomska hjelpfonden

Heter du Enblom i efternamn?

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Enblomska hjelpfonden

Organisationsnummer: 802000-7616
c/o Adress:
Adress: Box 7709
Postnummer: 103 95
Ort: Stockholm
Telefonnummer:
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Alla i rätt nedstigande led från stiftarinnan härstammande äro intressenter i stiftelsen; men till utrikes ort flyttad intressents afkomlingar äro det endast, om de äro svenska undersåtar och i Sverige bosatte.

Dessa villkor gälla äfven, i afseende på understöd åt enka eller enkling efter intressent. Intressent är jämväl intressents adoptivbarn och dettas afkomlingar.

Stiftelsens ändamål är att i mån af fondens afkastning lemna understöd och lindra nöd.

Understöd åt intressenter lemnas:

1:o Om de genom ålderdom, sjuklighet eller anna orsak äro oförmögna att sig tarfligen försörja;

2:o Om barn ej på annat sätt kunna erhålla föda, kläder och uppfostran med lämplig undervisning;

3:o Om de för helsans återvinnande behöfva besöka helsoinrättning eller anlita läkare, men af fattigdom hindras derifrån. Enkling eller Enka efter intressent kan vid verkligt behof erhålla lämpligt understöd. Stiftarinnans och hennes mans å Stockholms norra begrafningsplats belägna familjegraf, N:o 118, underhålles på fondens bekostnad.

I händelse fondens tillgångar framledes så betydligt ökas, att de, med noggrant iakttagande af hvad där ofvan blifvit bestämdt, kunna lemna understöd åt behöfvande främmande personer, så öfverensstämmer det med Stiftarinnans önskan, att hennes efterkommande må sådant understöd bevilja.

Enblom, släkt

 

Band 13 (1950), sida 481

Biografi

Enblom, släkt från Småland, härstammar från Kråkshults sn (Jönk.). Där föddes torparen Jon Larsson (d. 1749), sedan bosatt i Ogstahagen, Odensvi sn (Kalm.), vilken som pojke invandrat till sistnämnda socken och som i dödboken uppges ha blivit omkr. 100 år. Hans sonson Sven Larsson (f. 1724, d. 1785), frälsebonde i Eneby, Odensvi, var fader till handlanden och stadsmajoren i Stockholm Anders.Enblom (f. 1766, d. 1833), som efter nämnda by upptog sitt släktnamn. Söner till denne voro häradshövdingen och affärsmannen Sven Walfrid E. (E. 1), överstelöjtnanten Carl Fredrik E. (f. 1815, d. 1908) samt läroboksförfattaren lektor Henrik Victor E. (E. 2). Carl F. E., som delade sin yngste broders språkliga intressen, vikarierade i yngre år vid sidan om militärtjänstgöringen som språklärare vid läroverk och utgav ett par läroböcker i franska. Son till S. W. E. var arkitekten Rudolf Samuel E. (E. 3), son till C. F. E. åter var överdirektören Fredrik E. (E. 4). Rudolf E. var fader till historikern, förste arkivarien i Riksarkivet fil. doktor Axel Walfrid E. (f. 1891, d. 1972).

Anders E:s maka, Anna Carolina E., f. Dahlfors (f. 1779, d. 1849) skänkte en del av sin förmögenhet till en understödsfond åt sina ättlingar, Enblomska hjälpfonden. Den kompletterades 1892 av hennes son Sven Walfrid E. med en stipendiefond, Häradshövding Walfrid Enbloms stipendiefond för vinnande av nyttiga lärdomskunskaper eller arbetsskicklighet. Dessa fonder förvaltas av en styrelse, utsedd av intressenterna.

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16071

År: 2014
Tillgångar: 31.340.803 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev