Östersunds kommuns donationsfonder

Östersunds kommunvapen

Fonder och donationsstiftelser

som förvaltas av Östersunds kommun och från vilka medel kan sökas

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för allmänna hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för barns hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldre personers hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för äldre personershjälpbehov

 
 

Häradsskrivare E Livéns stiftelse

För något stadens ändamål. Dock ej till verksamheter som kommunen har en skyldighet att bedriva.Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 15 april respektive 15 oktober.

Beslut tas av finansutskottet. Inom sex månader efter utdelningsbeslut har fattats ska uppföljning ske av hur  medlen har används. En skriftlig redovisning samt verifikationer etc som styrker hur ändamålet uppfyllts skickas till Ekonomi&Finans.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Häradsskrivare E Livéns stiftelse, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Häradskrivare Livéns stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse

Understöd till i staden bosatta åldriga eller sjuka handlare och hantverkare.

Utdelning efter ansökan 1 gång/år. Styrelsen för stiftelsen.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Möbelhandlare L O Johanssons och hans hustrus stiftelse: BlankettWordÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (word, 66.5 kB)

 

Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse

Främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Utdelning 1 gång/år.

Ansökan insändes till: Syskonen Jonssons stiftelse, Kommunkansliet, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Syskonen Jonssons stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Tel: 063 14 30 00

Norrköpings Kontoristförenings fonder

Sammanfattning av regler för beviljande av stipendier/bidrag
Exakta regler framgår av respektive stiftelses stadgar, som finns på Norrköpings Kontoristförenings hemsida, men sammanfattningsvis gäller följande. Vid diskrepans mellan stadgar och sammanfattning gäller stadgarna
a. Varje fond utgör en egen stiftelse.
 
A. Resestipendier
 
1. Edward Blomberghs donationsfond/kontantfond
 
Den som varit medlem i Norrköpings Kontoristförening under minst ett år kan söka resestipendium för att förkovra sig i sitt yrke.
De viktigaste kraven är att sökanden är mantalsskriven i Norrköping eller i någon kommun som 1966 gränsade till Norrköpings stad, att sökanden fyllt 21 år och under 2 år arbetat i
Norrköping på affärskontor eller motsvarande
i merkantil verksamhet eller i bank.
 
Stipendieansökan kan avse alla språk, som kan vara av betydelse för sökandens arbete.
Studietiden är vanligen 2-3 veckor, men längre tid förekommer.
Kortare tid beviljas endast iundantagsfall. Hittills har stipendier beviljats för studier i engelska, tyska, franska, italienska spanska och ryska.
Stipendier beviljas med ett belopp som fördelats enligt den sökandes ansökan.
 
Utbetalning sker med huvuddelen av beloppet innan avresa och resten mot avlämnande av reseberättelse och kursintyg. Sökt och beviljad kursnivå kan endast ändras efter särskilt beslut av styrelsen och på därvid beslutade villkor. Stipendieresan skall äga rum inom ett år från beviljandet. Förlängning kan ske efter särskilt beslut.
 
Ansökan kan ske varje år efter att styrelsen utlyst stipendierna.
Detta brukar normalt infalla under mars/april. Kungörelse sker i Norrköpings Tidningar.
 
2. NKF:s egen stipendiefond
Fonden har samma regler som Blomberghs.
 
3. Torwald Ringstrands donationsfond
 
Samma som 1 ovan. Speciella villkor.
Inga medel finns att dela ut.
 
4. Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz’ donationsfond
 
Fonden utdelar stipendier till medlemmar för kurser i språk och merkantila ämnen inom Sverige. Begränsat utdelnings
utrymme. Kungörelse i mars/april.
 
B. Understödsfonder/bostadsbidrag
 
1. Iwan och Vera Larssons Donationsfond
 
Stiftelsen lämnar hyresbidrag till äldre behövande kontorister i Norrköping. Sökanden behöver ej vara medlem i föreningen. Ansökan i början av december varje år enligt närmare bestämmelser i kungörelse i Norrköpings Tidningar.
 
2. NKF:s understödsfond
 
Fonden utdelar tillfälligt understöd till medlem, som minst ett år varit medlem i föreningen.
Ansökan kan inges när som helst under året.
 
3. NKF:s änke- och pupillfond
 
Fonden utdelar understöd till avliden medlems hustru eller
barn eller annan avkomling,som varit beroende av den avlidne. Medlemskap krävs i tre år och bestående vid frånfället. Begränsade utdelningsmöjligheter.
 
4. Carl Gustaf Westerholms fond
 
Fonden beslutar om livsvariga bidrag till hjälpbehövande män. Medlemskap i föreningen krävs inte. Övertagen från Fabriksföreningen.
 
5. Fröken Maria Pehrsons donationsfond
 
Fonden lämnar bidrag till äldre kvinnliga medlemmar som blivit arbetslösa. Ansökan ska lämnas in i december. Begränsade utdelningsmöjligheter.
 
Norrköpings Kontoristförening
Box 618
601 14 Norrköping
 

Alingsås kommuns fonder

Fonder och stipendier

Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser

Syfte: Avkastningen användes till stöd åt behövande barn, familjer, äldre och handikappade bosatta inom Alingsås kommun.

Vem får söka: Barn, familjer, äldre och handikappade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

Ansökningstid: Se annons i Alingsåskuriren.

Beslutande styrelse/ansökan skickas till: Socialnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Marie-Louise Wramsby, telefon 0322-61 66 19


 

 Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks skolfond

 

Syfte: Ekonomiskt stöd till studier för elever vid Alströmergymnasiet i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid Alströmergymnasiet.

Ansökningstid: Inför terminsavslutningen.

Beslutande styrelse: Styrelsen för Lisa och Max Klusendicks skolfond.

Ansökan skickas till: Ansökan lämnas till gymnaisets kuratorer inför terminsavslutningen.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.


Stiftelsen Sven Lendahls stipendiefond

Syfte: Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

Ansökningstid: April och november.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Utbildningsnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.


 

http://www.alingsas.se/fonder_stipendier


Flens kommuns donationsfonder

Till startsidan

Stiftelser

Flens kommun förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) från vilka kommunbor kan söka bidrag. .

Fonder som delar ut pengar 2015

Här se du vilka stiftelser som har medel för utdelning 2015. Se nedan under respektive stiftelse vem som kan vara mottagare och om du är berättigad att söka bidrag.

  • Flens samstiftelse 3
  • Flens samstiftelse 4
  • Flens samstiftelse 5
  • Flens samstiftelse 6
  • Canutus Gustavssons minnesstiftelse
  • Prins Wilhelms stipendiestiftelse
  • Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
  • Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
  • Nils Eriksson i Flenmo stiftelse
  • Anna Lundgrens testamente

 Vem kan söka?

Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur stiftelserna.

Hur gör du för att söka?

Du som vill söka bidrag ska tillhöra den grupp som anges som mottagare för respektive stiftelse. I din ansökan anger du också vad pengarna avses att användas till.

Ansökningsblankett:

Ansökningsblankett

Ansökan skall vara Flens Kommun tillhanda senast den 13 april.

Skickas till:

Flens kommun
Donationsstyrelsen
642 81 Flen

Stiftelser som förvaltas av Flens kommun:

 

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse

Destinatärskrets (mottagare): Boenden på servicehus i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första handpensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Flens samstiftelse 1

Destinatärskrets (mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 2

Destinatärskrets (mottagare): Pensionärer som bor på servicehus i Flen och Malmköping.
Stiftelsens syfte: Glädje och trevnad åt pensionärer i Flens stad och Malmköpings köping. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 4

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Mellösa kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel

Flens samstiftelse 5

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i Malmköpings köping.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 6

Destinatärskrets (mottagare): Till hjälp åt behövande i fd Bettna kommun.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

A P Söderbergs skolstiftelse

Destinatärskrets(mottagare): Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte:

Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse

Destinatärskrets: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.

Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flitBelöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse

Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Louise Falkenbergs Donation

Destinatärskrets(mottagare): Servicehuset Kullagården i Bettna.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse

Destinatärskrets (mottagare) /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Nils Eriksson i Flenmo stiftelse

Destinatärskrets(mottagare): Sjuka barn och åldringar i Flens Kommun, dock i första hand i Flenmo by.
Utan särskild ansökan.

Anna Lundgrens testamente

Destinatärskrets (mottagare): Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

C G Dahlgrens stiftelse

Destinatärskrets (mottagare): Vård av familjegrav. Hjälp åt sjuka i Bettna församling samt till kristen eller annan studieverksamhet bland barn, ungdom och pensionärer inom samma församling.

Bettna Magasinkassa

Destinatärskrets: Stipendier till Elever i Flens Kommun som bedriver studier vid lantbruksskola eller motsvarande. Med företrädesrätt åt elever från Bettna. Egen styrelse beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

Frida Gunilla Johanssons Minnesstiftelse

Stiftelsens syfte: Att stödja att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i L:a Malma och Dunkers socknar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning. Hanteras ej vid Donationsstyrelsens sammanträde.

Kuhlsta Skattegårds Donation (Särskild styrelse)

Administration och upplysningar
Ekonomikontoret

Madeleine Eriksson
Tel: 0157-43 01 27
E-post

Therese Edeskans
Tel: 0157-43 01 22
E-post