Gratis rådgivning invigs idag “Hallå Konsument”

Konsumentvägledning

Torghandel

Från den 31 mars 2015 är det den rikstäckande konsumentupplysningen “Hallå Konsument” som du ska vända dig till med konsumentfrågor. Det finns även andra konsument- och informationsbyråer som du kan kontakta. Kommunens  konsumentrådgivning är inriktad mot budget- och skuldrådgivning, skuldsaneringar samt vräkningsförebyggande arbete.

Rådgivning

Hallå Konsument

Rikstäckande nationell konsumentupplysningstjänst. Svarar på frågor om köp av varor, tjänster, avtal, reklamationer och annat som konsumenter behöver hjälp med. Du kan besöka webbplatsen, ringa, e-posta eller chatta med experter.

 

http://www.hallakonsument.se/

Oberoende vägledning genom Konsumentverket

Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond

Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond
Stiftelseenheten Västra Götalandsregionen
462 80 VÄNERSBORG
031-630500

Stiftelsens ändamål är att den behållna avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användes till förmån för allergipatienter bosatta inom landstingets södra sjukvårdsdistrikt (Älvsborgs län).

 

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-s-j-enanders-donationsfond/

Ljusnarsbergs Socialsamfond

 

 
Den sökande och övriga ingående i ansökan skall vara folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun.
 
Ansökan
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla motivering till den sökandes behov av stöd utöver vad som åligger kommunen enligt lag. Ansökan skall insändas till kommunen.
 
Ansökningstid och beslut
Ansökan kan göras under två perioder under ett kalenderår. Första perioden är 1 februari -15 april, andra perioden är 1 september-15 november.
 

Beslutet i maj skall tas i beaktande av stundande skolavslutning och sommarlov, beslutet i november skall tas i beaktande av kommande julhelg.

 
Behövande i första hand omfatta familjer med minderåriga barn. Härmed avses i huvudsak de fall där den sökande är vårdnadshavare.
Utdelningens storlek skall utgå från principen att den sökande erhåller maximalt 2000 kronor och att utdelningen ökas med maximalt 1000 kronor per minderårigt barn som ingår i familjen.

 

Stiftelser

OBS: ingen utdelning av stipendier för Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse, Stiftelsen Stora Gården, Skolsamfonden eller Socialsamfonden sker under 2015.

 

Årets Ljusnarsbergare

Vem kan söka?

Priset utdelas till den person eller personer vars arbete positivt bidragit till att utmärka Ljusnarsbergs kommun genom att vara goda förebilder och ambassadörer för kommunen.

Nomineringstid och utdelning

Från och med 1 mars till den 30 april det kalenderår priset delas ut. Alla kommuninvånare i Ljusnarsbergs kommun har rätt att nominera pristagare. Nomineringen skickas till kommunkansliet. Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Vem kan söka?

Sökande ska i första hand vara behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom som utan ekonomiskt stöd inte har möjlighet att studera vidare.

Ansökningstid och utdelning

Ansökan skall göras under perioden mars-september varje kalenderår. Beslut fattas av Sociala vid sammanträde i november månad. Bildningsutskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen av ekonomiska medel som inte delats ut av sociala utskottet, vid sammanträde i december månad.

Stiftelsen Stora Gården

Vem kan söka?

Stiftelsen har till ändamål att utdela årliga stipendier till föreningar, sammanslutningar eller enskilda personer. Stipendierna skall utdelas som en premie till någon eller några som i sitt arbete främjar bevarande av kulturmiljöer med anknytning till bergsbruket eller bedriver forskning kring bergsbruket, huvudsakligen inom förutvarande Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs bergslager.

Nomineringstid och utdelning

Tiden för enskilda personers nomineringar är från den 1 mars till den 30 april det kalenderår stipendierna delas ut. Nominering från enskilda personer skall skriftligen insändas till kommunkansliet.Stipendierna utdelas varje år vid Ljusnarsbergs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Skolsamfond och socialsamfond

Stiftelsen Alfred och Ida Lönngrens fond

Stiftelsen Alfred och Ida Lönngrens fond
Box 328 Danske Bank, Sverige Filial
581 03 LINKÖPING
013-316500

Fonden skall för vård och förvaltning vara överlämnad till Östergötlands Enskilda Banks notariatavdelning i Linköping. Vård och underhåll av gravplats. Understöd åt mindre bemedlade inom Södra Unnaryds församling.

Total förmögenhet :  5,038,186 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-alfred-och-ida-lnngrens-fond/

Donationsfonder Oskarshamns kommun

 
 Ansökan om medel ur donationsfonder:
•Oskarshamns omsorgssamfond
Utdelningen skall komma invånarna i Oskarshamns kommun
tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och
åt behövande minderåriga barn.
 
•SJ Robacks donationsfond
Utdelningen skall företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade
och åt behövande minderåriga barn i Misterhults och Figeholms
förutvarande kommuner.
 
•Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond
Avkastningen från denna fond skall utdelas till hjälp åt hjärt-
och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kom-
mun, företrädesvis sådana boende inom Misterhults församling.
 
 
Ansökan om utdelning från fonderna skall göras på särskild blankett, som kan rekvireras från Oskarshamns kommuns
Servicecenter 0491-880 00 eller hämtas på kommunens hemsida.
Ansökan skickas eller lämnas in senast
den 15 april till:
 
Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706,
572 28 Oskarshamn.
Märk kuvertet
”Fondmedel”.

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Ansökningsbara donationsfonder

Från Oskarshamns Omsorgssamfond, Ebba och Einar Nilssons Minnesfond och S J Robacks Donationsfond går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven (se stadgar).

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april. Märk kuvertet "Fondmedel" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Gösta och Karin Hedströms donation

Oskarshamns kommun har genom testamente mottagit en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet skall gåvan användas för ”vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00.

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast den 31 augusti.  Märk kuvertet: ”Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation” och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn


Donationsfonder som administreras av andra (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av bosatta i Oskarshamns kommun.

Sven och Karin Berg fond
För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.
Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Mer information om fonden

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast 5 oktober 2014.  Märk kuvertet: ” Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond” och skicka till:

Lisbeth Tille
Fighultsvägen 10
572 75 Figeholm

 

Stiftelsen Johan Forsemans donation till Drothems församling

Donationsfonder för personer boende i Kungälvs kommun

Sociala myndighetsnämnden förvaltar tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål för personer boende i Kungälvs kommun:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Enskilda personer har rätt att söka medel ur fonderna och Sociala myndighetsnämnden bedömer vilka som skall få bidrag och hur stora dessa skall bli. Vissa år ger fonderna utdelning, andra år inte.

Ansökan lämnas senast den 30 april.

Ansökningsblankett

Kontakt för ansökningsblankett
Kundcenter, tel 0303 23 80 00

Adress: Arbetsliv och stöd, Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv

Stiftelsen syskonen Lindstedts minne

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

 

Stiftelsen Bäckerströmska fonden

Stiftelsen Bäckerströmska fonden
Prästvägen 1 Arby- Hagby församling
388 32 Ljungbyholm
0480-77 04 00

Utdelning ur fonden skall ske i första hand till behövande i Hagby församling, i andra hand till behövande i Alby församling och i tredje hand till behövande i Halltorps och Voxtorps församlingar.

Total förmögenhet :  1,531,330 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-bckerstrmska-fonden/

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder
Ekonomikontoret Härnösands kommun
871 80 HÄRNÖSAND
0611-348060

 

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

 

Ansök om bidrag

 

  • Stadshuset
  • Ekonomikontoret
  • Norra Kyrkogatan 3
  • 871 80 Härnösand
  • Telefon växel: 0611 – 34 80 00
  • ekonomikontoret@harnosand.se
  • Ekonomikontoret på kartan