Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths minnesfond

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet.

I första hand användas till vård av behövande patienter inom Orups sjukvårdsdistrikt med företräde för sjuka från Lyby och Hörby församlingar samt f d Hörby köping.

I andra hand användas för patienter inom Orups sjukvårdsdistrikt med företräde för sjuka från Lyby och Hörby församlingar samt f d Hörby köping.

a) Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad.

b) Till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

c) Till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.

d) Till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.

e) Samt till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

I tredje hand användas till bidrag till behövande personer inom Hörby kommun med företräde för personer från Lyby och Hörby församlingar samt f d Hörby köping.

Avkastningen må dock inte användas för ändamål som skall bekostas av allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassa.

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths minnesfond
Box 23
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
275 21 Sjöbo
0416-262 92
Posted in Fonder & Stipendier.