Crafoordska stiftelsens

Crafoordska Stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Ansökningsområden

Villkor

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten:

1. Handikapp, t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av barns/ungdoms handikapp.

2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.

3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet kan beviljas till sökande från hela riket om de av Stiftelsen bedöms ha riksintresse. Bidrag ges ej till bolag.

4. Studier / utbildning,
till enskild person endast för postgymnasiala ändamål (vilket innebär att alla ansökningar från förskolenivå t o m gymnasienivå t.ex. Montessoriskolor, avvisas) fram till postgymnasial grundexamen, till person, som under ansökningsåret fyller högst 28 år och som uppbär fulla studiemedel från CSN. Anslag kan dock övervägas om den sökande med sammanhängande studier överskridit CSN:s maximalt tillåtna antal terminer för studiestöd. Anslag utgår inte till studier som enbart läses utomlands. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverige.

till förening som stödjer ungdomars postgymnasiala studier (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)

5. Barns och ungdomars fostran, främst till föreningar som främjar denna, t ex scouting, friluftsverksamhet, drogbekämpning, o dyl

Samtliga ovanstående anslag beviljas endast till sökande med anknytning till Skåne (se dock punkt 3 ovan). För studerande gäller att man är folkbokförd i Skåne eller tagit majoriteten av sina akademiska poäng vid högskola eller universitet i Skåne.

Bidrag ges ej till individuell humanitär hjälp eller till egen lön.

Ansökan skall sändas in via web senast 1 september 2016 kl 16.00.

Till elektronisk ansökan

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

FundPro
Obligatoriska bilagor

Om bidrag söks till / för ...

1. Handikapp

Dels senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag) eller intyg från Skattemyndigheten att taxering ej åsatts, dels uppgift om bostadsbidrag och förekommande bidragsförskott, dels kuratorsintyg eller läkarintyg.

2. Stöd till idrott

Medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens revisor.

3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet

om enskild person söker:
senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från skattemyndigheten att taxering ej åsatts samt Konstnärlig / kulturell meritförteckning.
om förening söker:
medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens revisor. Bidrag ges ej till bolag.

4. Studier / utbildning på postgymnasial nivå

Studiemeriter LADOK-utdrag; observera max 360 akademiska poäng, men minst 180 poäng varav minst 60 poäng inom ett program eller inom ett jämförbart sammanhängande ämnesområde; studier som ej stöds av CSN skall i stället styrkas med intyg om två års kvalificerad praktik inom ämnesområdet. Studier som enbart bedrivs utomlands utgår ej bidrag till. Bidrag ges till en eller två terminer utomlandsstudier, inte till studier i Sverige.

5. Barns och ungdomars fostran

om förening söker:
Medlemsantal och ekonomiuppgifter skall verifieras av föreningens villkor/revisor.

Tänk på att…

...Crafoordska stiftelsen behandlar inte ansökan från sökande, som ej fullgjort redovisningsskyldighet för tidigare bidrag i tid.
...omyndig får inte söka bidrag; det är målsman som är sökande för den omyndiges räkning!
...bidrag lämnas inte till aktivitet som avslutats före 1 december ansökningsåret.
...ange om du sökt eller erhållit bidrag hos andra stiftelser för samma ändamål

Tänk också på att…

...ansökningsbelopp skall vara angivet och specificerat.
...man inte kan hänvisa till tidigare års ansökan. Varje ansökan är självständig.
...ansökan skall ha inkommit till oss senast 2016-09-01 kl 16.00.

När får Du veta resultatet?

Bidragsbeslut meddelas skriftligen i december 2016.

Hur får Du ut pengarna?

Om du blir beviljad bidrag, finns det en rekvisitionskupong med beviljandebrevet. Den sänder Du in till Crafoordska stiftelsen när Du behöver pengarna, så betalar Crafoordska stiftelsen till Ditt postgiro, bankgiro eller bankkonto. De betalar inte ut bidrag kontant. Om bidragsbehovet ändrats sedan ansökan ingavs, får Du inte rekvirera bidraget utan att Crafoordska stiftelsen i förväg godkänt ändringen.

Vad händer sedan?

Inom nio månader efter det att Du fått pengarna skall Du självmant redovisa till Crafoordska stiftelsen. (Du kan få anstånd med redovisningen om vi bedömer det skäligt och om Du hör av Dig till Crafoordska stiftelsen i förväg.) Hur redovisning skall göras framgår av Ditt beviljandebrev.

Behöver Du återbetala bidraget?

Om redovisningen inte godkänns, helt eller delvis, eller om Du använt bidraget för annat ändamål än det vi angivit, är Du skyldig att återbetala ett belopp motsvarande den del som inte godkänts eller som inte använts för avsett ändamål. Hör Du inte av oss inom två månader efter det att vi fått Din redovisning, är den godkänd.
Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet.

Och om pengarna inte rekvireras?

Bidrag, som ej utkvitteras före 2018-01-01, betalas inte ut.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)

Stiftelsen lagrar all erforderlig information om en ansökan, vare sig den bifallits eller avslagits, på ADB-medium. Varje sökande har rätt att på begäran ta del av den lagrade informationen och också få rättelse av ev felaktiga uppgifter. Stiftelsen publicerar vissa vetenskapliga anslag i sin årsredovisning och på Internet. Crafoordska stiftelsen förbehåller sig rätten att samarbeta med andra stiftelser.

Frågor?

Ring oss på telefon 046-38 58 84 eller skicka e-post till crafoord@crafoord.se.