Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

 • Återkommer varje år.

 • Ändamål
  Stiftelsens målgrupp är ungdomar med reumatiska sjukdomar. Dessa ungdomar kan stödjas dels genom utdelning av enskilda bidrag dels genom utdelning av anslag för att främja forskning rörande dessa sjukdomar.

  Enskilda bidrag
  Bidrag kan sökas av unga reumatiker till och med 29 års ålder som på grund av sin sjukdom behöver särskild vård eller uppmuntran eller som är i behov av bidrag till högre studier. Som exempel på vård kan nämnas rehabilitering utomlands.

  Forskning
  Forskningsanslag kan sökas av forskare för all typ av forskning rörande de barnreumatiska sjukdomarna, således forskning såväl rörande själva sjukdomsprocessen som rehabilitering och omvårdnad.

 

Barn och ungdomar med reumatiska besvär som önskar få bidrag från stiftelsen måste lämna in en skriftlig ansökan. Ansökan skall innehålla det man vill åberopa såsom vad medlen skall användas till, uppgifter om egen och familjens ekonomi samt andra sökta eller beviljade bidrag. Intyg från läkare, kurator eller annan som styrker den reumatiska besvären skall bifogas ansökan.

Ansökan skall göras på denna blankett. Den skall, tillsammans med nödvändiga bilagor, skickas med post till stiftelsen under nedanstående adress och vara stiftelsen tillhanda senast den 31 oktober ansökningsåret.Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne
c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

Ansökan kan inte skickas med e-post.

Ansökan prövas i november – december. Ni får därefter besked.

 stiftelsens hemsida.

Sala kommuns fonder

ask                             Ask i oktober

Vet ej hur det ser ut för 2016! Ring och fråga!

 

I oktober månad varje år utannonseras vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har 14 dagar på dig att ansöka. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november tas beslut om fonderna.

Fondmedel att söka i år

Ansökan inkommen senast den 23 oktober 2015.

 1. J E JOHANSSONS SJUKHJÄLPSFOND, VÄSTERFÄRNEBO
  Ingen utdelning 2015.
 2. MAKARNA LUNDINS ÅLDERDOMSHEMSFOND
  Ingen utdelning 2015.
 3. MAKARNA LUNDINS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Ensamstående äldre personer tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 4. JAKOB HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 100 kr)
  Ett antal legat á 100 kr till jul och 100 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 5. MAKARNA HOLMGRENS DONATIONSFOND (2 x 300 kr)
  Ett antal legat á 300 kr till jul och 300 kr till midsommar.
  Villkor för sökande: Äldre kvinnor tillhörande Svenska kyrkan och bosatta i Sala de senaste 5 åren.
 6. SOCIAL SAMFOND
  Utdelning enligt tidigare beslut till julen 2015.

Vem kan använda den här tjänsten?

Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren. För att kunna ansöka vissa av fonderna krävs att du tillhör Svenska kyrkan.

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri.

Innan du fyller i formuläret

Du behöver veta vilka inkomster du har, exempelvis pension, kontanter på bank, aktier/obligationer och fordringar.

Fyll i formulär

Ansökan Makarna Lundins Ålderdomshemsfond

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Ansökan om fondmedel - övriga fonder

Blankett för utskrift (pdf) | Sala kommun

Lämna en synpunkt på denna tjänst

Vi vill gärna bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet och tar gärna emot dina synpunkter på den här tjänsten. Såväl klagomål som beröm och förbättringsförslag mottages tacksamt.

Lämna ett meddelande till handläggaren

Här kan du skicka ett meddelande direkt till mig som handlägger den här tjänsten. Glöm inte dina kontaktuppgifter om du vill att jag ska svara dig.

Handläggande enhet

Sala kommun
Vård och omsorg
Box 304
733 25 Sala

Telefon (växel): 0224-74 70 00

Handläggare/Ansvarig för denna tjänst