Stiftelsen Carl Larssons stipendium

Stiftelsen Carl Larssons stipendium
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945
Konstnärligt lovande ung svensk person, som utbildar sig i figurmålning eller dekorativ målningskonst och är i behov av ekonomiskt stöd för studiernas fortsättande vare sig i hemlandet eller utomlands.

Stiftelsen för förutvarande feriehemmet för handel och industri

Stiftelsen för förutvarande feriehemmet för handel och industri
Skeppsbron 2
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
211 20 MALMÖ
040-690 24 00

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer, som driver eller drivit rörelse eller är eller varit anställda vid företag inom Sydsvenska Handelskammarens verksamhetsområde liksom av behövande ålderstigna eller sjuka medlemmar av sådan persons familj.

Ändamålet skall i första hand tillgodoses genom att stiftelsen lämnar bidrag för att bereda den behövande möjlighet att i samband med sjukdom eller konvalescens vistas på annan ort – inom eller utom Sverige -än hemorten. Med familjemedlemmar skall förstås man/hustru och hemmavarande barn. Bidrag till familjemedlem skall kunna utgå även sedan rörelseidkaren, den anställde eller förutvarande anställde avlidit.Stiftelsen har jämväl till ändamål att genom stipendier främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Härvid skall dock vederbörande stipendiat, förutom att han/hon är att anse som barn eller ungdom, vara person, som driver eller drivit rörelse eller är eller varit anställd vid företag inom Sydsvenska Handelskammarens verksamhetsområde, eller barn till sådan person.

Stiftelsen Hemmet för Gamla och Sjuka

Stiftelsen Hemmet för Gamla och Sjuka

Annonsering och utdelning

Annonsering och utdelning sker en gång per år (vid jul).

Bidrag ges till långvarigt sjuka eller handikappade med eget boende i Bohuslän, med företräde för boende i Uddevalla kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2016.

Ansökan ska innehålla uppgifter om födelsedata, sjukdom, familjeförhållanden, inkomst, pensioner, bostadsbidrag, hyra och övriga utgifter.

Stiftelsen är under omarbetning, kriterier kommer att ses över inför utdelning 2016.

 

http://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-socialbidrag/stipendier-och-fonder-/stiftelsen-hemmet-for-gamla-och-sjuka.html