Stiftelsen för Större Arbetarebostäder

Stiftelsen för Större Arbetarebostäder
Box 1134
HSB Södra Norrland
801 35 GÄVLE
026-65 70 00

Då det synnerligast under de sista åren sundhetsförhållanden, som hos den arbetande klassen der under mer än förr kommit att skärskådas, visat sig att en af de största fienderna till sedlig och ekonomisk förkofran hos denna samhällsklass är de osunda och trångboningar, hvari den måst sammanpacka sig; enär genom betydliga inflyttningar till staden bostäder för arbetarne bifva allt svårare att tillgå och de sednast här påbörjade stora industriella företagen genom hitlockande af en vida talrikare folkmängd säkerligen snart nog göra dessa svårigheter ännu kännbarare, samt då Minuteringsbolaget helst velat att ofvansagda vinst närmast skulle, ehuru indirekt, komma de folkklasser tillgodo, från hvilka den härflutit, har bolaget på allmän bolagsstämma denna dag enhälligt beslutat att af Bolgets efter nu verkställd revision konstaterade behållning för 1854 skulle Riksdaler Femtusen (5.000) Riksgälds anslås såsom en början till uppförande av Arbetarebostäder, hvilkas hyresafkastning fortfarande skulle användas till uppförande af ännu flera sådana, hvarigenom, om början ock kan anses obetydlig, dock i en framtid ett stort och kännbart behof kan blifva någorlunda afhjelpt.

Lån med lägre ränta?

Fundmill

Fundmill är en plattform för Peer-to-Peer Lending, där privatpersoner som är intresserade av att få god avkastning på sitt kapital sammanförs med personer som söker ett lån. Låntagaren erbjuds krediter på samma sätt som hos traditionella banker och institut, med skillnaden att räntan har goda möjligheter att bli lägre.

Ansvarsfull utlåning

Grundprincipen är att kunder via plattformen Peer-to-Peer ska mötas på så lika villkor som möjligt, för ömsesidig vinning. Fundmill erbjuda bästa tänkbara produkter till både låntagare och investerare.

Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond

Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Eriksbergsgatan 12 a
Kungl. Patriotiska Sällskapet
114 30 STOCKHOLM
08-6111262

Den årliga avkastningen, sedan minst tio procent därav lagts till fondens kapital, skall användas i första hand till pensioner åt ålderstigna tjänarinnor som under lång tid innehaft tjänst i Stockholm.

Sällskapet får bestämma pensionsbeloppen.

I andra hand får disponibel avkastning användas som stöd eller uppmuntran åt ekonomiskt behövande äldre tjänarinnor som under en lång tid i Stockholm tjänat i hushåll eller i sociala eller medicinska institutioner vars verksamhet är att vårda människor.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev