Barnavårdsförbundet

Sök bidrag hos Barnavårdsförbundet

Barn på kolloSätt guldkant på tillvaron
för barn och unga

Sök bidrag som ger guldkant på tillvaron för barn och ung-
domar upp till 20 år genom Uppsala läns Barnavårdsförbund.

 

 
Ansökan ska motiveras och får inte överstiga 4 000 kr per person. Sista ansökningsdag är den 15 mars varje år. Det krävs att den unge bor i någon av kommunerna Håbo, Enköping, Heby, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala. (Dock inte Knivsta).

Bidrag till vad?

Du kan söka bidrag till behov som inte ska tillgodoses genom kommunen. Ansökningar prioriteras för insatser som verkar för en direkt och konkret effekt för den unga. Det är också viktigt att bidraget medverkar till:

  • en uppväxt under trygga och goda förhållanden
  • att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
  • att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  • att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sammhällets gemenskap och leva som andra

Hur söker man bidrag?

Anvisningar hur man söker finns på länsstyrelsens hemsida

Länk: Barnavårdsförbundet, länsstyrelsens hemsida

Kontakt

Anna Haid eller Karin Gustavsson
Telefon 010-22 33 000 (växel)

E-post Det här är en emailadress

Alla som får bidrag meddelas via e-post.

Ansökan ska skickas till:
Uppsala Läns Barnavårdsförbund
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Vad är Uppsala läns Barnavårdsförbund?

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten på 1950-talet. Förbundet har till ändamål att inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Medlemmar i förbundet är länets kommuner, socialnämnder eller liknande, som är anslutna till förbundet. För närvarande är alla länets kommuner utom Knivsta, medlemmar. Länsstyrelsen i Uppsala län är ordförande för förbundet och styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet har tidigare fullföljt sitt ändamål genom att driva barnkoloni i Sandika. Som en följd av vikande efterfrågan på platser på barnkoloni lades verksamheten ner 2010. Förbundet kommer i fortsättningen att i stället lämna ut ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna. Bidragets kallas ”Guldkant på tillvaron” och betalas ut under maj-juni månad. Fördelningen beslutas av styrelsen.

Stiftelser som förvaltas av Säters kommun

 

 Bildresultat för Säters kommun

Säters kommuns sociala stiftelse

Ändamål: Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de äldre stiftelser, som bildat den nya stiftelsen.
Utdelas av: Socialnämnden i juni månad. Ansökan görs på särskild blankett som kan erhållas från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 30.000 kr/år

J V Olssons stiftelse

Ändamål: Avkastningen av stiftelsens medel skall enligt stiftelseurkunden användas till "...understöd och uppmuntran åt medellösa minderåriga barn eller ungdom upp till aderton år, som äro blinda eller eljest drabbats av långvarig sjukdom."
Utdelas av: Särskild styrelse. Ansökan sänds till Ekonomikontoret, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 20.000 kr/år

Hilda Johanssons stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är enligt stiftelseurkunden att främja vård av behövande ålderstigna i Stora Skedvi. Medlen får av styrelsen disponeras valfritt för direkt eller indirekt främjande åldringsvård.
Utdelas av: Särskild styrelse. Styrelsen prioriterar utdelning till föreningar, verksamhet vid Skedvigården, samt subvention av fotvårdsbehandling. Utdelas ej till enskilda personer.

Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond

Ändamål: Fonderade medel skall förvaltas av Säters kommun och den avkastning som uppstår varje år skall utdelas till reumatikersjuka i Säters kommun. Förslag till mottagare skall upprättas av socialnämnden i Säter, som själv beslutar om storleken på utdelat belopp, antal mottagare liksom när utbetalningen skall ske.
Utdelas av: Socialnämnden i juni månad. Ansökan görs på särskild blankett som kan erhållas från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter. Disponibelt belopp: c:a 5.000 kr/år

Kontakt
  • Ekonomienheten
  • Bert Stabforsmo
  • Tel:0225-55 101
  • Skicka e-post
  • Organisationsnummer 212000-2247
 
 

Fler fonder och ansökningsblanketter klicka här!