Stiftelser som förvaltas av Säters kommun

 

 Bildresultat för Säters kommun

Säters kommuns sociala stiftelse

Ändamål: Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de äldre stiftelser, som bildat den nya stiftelsen.
Utdelas av: Socialnämnden i juni månad. Ansökan görs på särskild blankett som kan erhållas från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 30.000 kr/år

J V Olssons stiftelse

Ändamål: Avkastningen av stiftelsens medel skall enligt stiftelseurkunden användas till "...understöd och uppmuntran åt medellösa minderåriga barn eller ungdom upp till aderton år, som äro blinda eller eljest drabbats av långvarig sjukdom."
Utdelas av: Särskild styrelse. Ansökan sänds till Ekonomikontoret, Säters kommun, 783 27 Säter.
Disponibelt belopp: c:a 20.000 kr/år

Hilda Johanssons stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är enligt stiftelseurkunden att främja vård av behövande ålderstigna i Stora Skedvi. Medlen får av styrelsen disponeras valfritt för direkt eller indirekt främjande åldringsvård.
Utdelas av: Särskild styrelse. Styrelsen prioriterar utdelning till föreningar, verksamhet vid Skedvigården, samt subvention av fotvårdsbehandling. Utdelas ej till enskilda personer.

Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond

Ändamål: Fonderade medel skall förvaltas av Säters kommun och den avkastning som uppstår varje år skall utdelas till reumatikersjuka i Säters kommun. Förslag till mottagare skall upprättas av socialnämnden i Säter, som själv beslutar om storleken på utdelat belopp, antal mottagare liksom när utbetalningen skall ske.
Utdelas av: Socialnämnden i juni månad. Ansökan görs på särskild blankett som kan erhållas från Socialkontoret, Gränsg. 3, 783 30 Säter. Disponibelt belopp: c:a 5.000 kr/år

Kontakt
  • Ekonomienheten
  • Bert Stabforsmo
  • Tel:0225-55 101
  • Skicka e-post
  • Organisationsnummer 212000-2247
 
 

Fler fonder och ansökningsblanketter klicka här!

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.