Stiftelsen Alfred och Ida Lönngrens fond

Stiftelsen Alfred och Ida Lönngrens fond
Box 328 Danske Bank, Sverige Filial
581 03 LINKÖPING
013-316500

Fonden skall för vård och förvaltning vara överlämnad till Östergötlands Enskilda Banks notariatavdelning i Linköping. Vård och underhåll av gravplats. Understöd åt mindre bemedlade inom Södra Unnaryds församling.

Total förmögenhet :  5,038,186 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-alfred-och-ida-lnngrens-fond/

Donationsfonder Oskarshamns kommun

 
 Ansökan om medel ur donationsfonder:
•Oskarshamns omsorgssamfond
Utdelningen skall komma invånarna i Oskarshamns kommun
tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och
åt behövande minderåriga barn.
 
•SJ Robacks donationsfond
Utdelningen skall företrädesvis användas för åtgärder avseende
omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade
och åt behövande minderåriga barn i Misterhults och Figeholms
förutvarande kommuner.
 
•Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond
Avkastningen från denna fond skall utdelas till hjälp åt hjärt-
och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kom-
mun, företrädesvis sådana boende inom Misterhults församling.
 
 
Ansökan om utdelning från fonderna skall göras på särskild blankett, som kan rekvireras från Oskarshamns kommuns
Servicecenter 0491-880 00 eller hämtas på kommunens hemsida.
Ansökan skickas eller lämnas in senast
den 15 april till:
 
Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706,
572 28 Oskarshamn.
Märk kuvertet
”Fondmedel”.

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Ansökningsbara donationsfonder

Från Oskarshamns Omsorgssamfond, Ebba och Einar Nilssons Minnesfond och S J Robacks Donationsfond går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven (se stadgar).

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april. Märk kuvertet "Fondmedel" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Gösta och Karin Hedströms donation

Oskarshamns kommun har genom testamente mottagit en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet skall gåvan användas för ”vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00.

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast den 31 augusti.  Märk kuvertet: ”Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation” och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn


Donationsfonder som administreras av andra (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av bosatta i Oskarshamns kommun.

Sven och Karin Berg fond
För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.
Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Mer information om fonden

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och lämnas in senast 5 oktober 2014.  Märk kuvertet: ” Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond” och skicka till:

Lisbeth Tille
Fighultsvägen 10
572 75 Figeholm